Om koncilierna och kyrkan

Denna skrift av Martin Luther utkom på tyska 1539 under namnet Von den Konziliis und Kirchen. Den har översatts från originalspråket av FK, TK Johan Lumme. Upphovsrätten till texten innehas av SLEF-Media, som ännu säljer den tryckta utgåvan i bokform (utgiven av Evangeliföreningens förlag 1994). Vi utger texten i Logosmappen med tillstånd.

Innehåll

DEL I

Dr Martin Luthers företal
Kyrkan kan inte reformeras efter fäderna och koncilierna
Om auktoriteten hos fädernas skrifter
Om det första konciliets, apostlamötets, beslut
Besluten från det andra konciliet, i Nicea
Kan kyrkan reformeras efter fädernas skrifter?

DEL II

Att läsa bibelord i deras sammanhang
Om konciliet i Nicea
Om apostlamötet
Om Arius’ bedrägeri och kätteri
Om det andra huvudkonciliet i Konstantinopel
Om det tredje huvudkonciliet i Efesus
De communicatione idiomatum (Om egenskapernas meddelelse)
Om det fjärde huvudkonciliet i Chalcedon
Vad ett koncilium är

DEL III

Om kyrkan
På vilka tecken den kristna kyrkan skall kännas igen

Utgivarens förord

Föreliggande översättning av Martin Luthers ”Von den Konziliis und Kirchen” är utförd av FK, TK Johan Lumme på basen av Luthers originaltext från år 1534.

Översättarens strävan har varit att så långt som möjligt göra en texttrogen översättning, även om detta har gjort att språket till vissa delar har blivit något omodernt.

I våra dagar lockar Martin Luthers skrifter inte längre till sig några stora läsarskaror. Utgivaren anser dock att vår kyrkas lärofader alltfort har mycket gott att dela med sig. Därför är det en glädje att denna skrift nu kan utges i svensk språkdräkt.

Utgivaren vill tacka Johan Lumme för översättningsarbetet, Ralf Sandberg för korrekturläsningen och Fredrik Lasén för layout och ombrytning.

Vasa, i april 1994
UTGIVAREN