Om Logosmappen

Logosmappen påbörjades 1997 som en frivillig verksamhet med stöd av den server som upprätthölls vid Evangeliska folkhögskolan. Den viktigaste funktionen var publicering av nätversionen av Svenska Folkbibeln, folkbibeln.net, till en början NT96 och senare SFB 98 (från 2014 har denna funktion övergått i andras ansvar). Även de lutherska bekännelseskrifterna, Konkordieboken, var ett centralt projekt. Från 2001 övertogs ansvaret av Föreningen Logos i Österbotten rf. År 2003 utarbetades bibelmaterialet Vägen i Luthersk Nätbibelskola. Åren 2005–2007 förverkligades Projekt Gezelius av en nordisk arbetsgrupp.

För den fortsatta verksamheten har bildats en ny  förening, Logosmappen rf. Föreningen stiftades den 16 oktober 2017 och den 23 november registrerades den av Patent- och registerstyrelsen med reg.nr 220.555. Föreningens ordförande är från årsmötet 27.1.2018 Halvar Sandell och sekreterare Ola Österbacka. Den gamla föreningen ansvarar för material som lagts in före detta fram till dess ett pågående policyarbete har slutförts. För innehållet i länkar till externa dokument ansvarar vederbörande organisation eller privatperson.

Sådana dokument som det kan finnas olika meningar om finns i en särskild avdelning, Teologiskt forum. I denna avdelning kan även annan än konfessionellt luthersk litteratur tas med för att göra det möjligt att diskutera i förhållande till sådant som ligger utanför den konfessionella lutherdomen.

Logosmappens databaser finns numera på titus.anet.fi – kolla den här sidan för mera information.