Dedikation, del 1

Dedikation till del 1

Then Stormächtigste Konung,

Konung

FRIEDRICH,

Sweriges, Göthes och Wendes Konung,
etc. etc. etc. 

Warder af HERranom Glädje och all Kongl. härlighet, medh innerligaste devotion, i diupaste wyrdnad och ömmaste undersåtelig trohet, tilönskad! *)

Stormächtigste Alranådigste Konung:

Eder Kongl. Maij:t täcktes Alranådigst förmärckia, att thetta Werck, som nu för Eder Kongl. Maij:ts Alranådigsta Ansichte, medh underdånigsta wördnad frambäres, är en fordom trogen Lärares här vthi Riket, Christeliga Arbete och Vthläggning, öfwer en deel af Then Helga Skrift, och gamla Testamentets Böcker. Wi fördriste oss tydeligen at förmäla, thet ock merendels är bekant, at för thetta Biskopen i Åbo Stift, Sal. Doctor JOHANNES GEZELIUS, war kärälskelige Fader, har i sin tijd, medh gansfa stoor flit, och lika beswär, vtharbetat en grundelig Förklaring öfwer Then Heliga Skrift. Och sedan Arbetet öfwer alla Nya Testamentets Skrifter är tillförene, medelst Gudz wälsignelse, genom trycket vthkommit, äro ock thesse delar af gamla Testamentet blefne aftryckte, oachtat at många hinder i medlertid tyckts wilja thetta förehafwande aldeles vphäfwa: Ty ehuruwäl Sal. Mannen här widh är worden vnderstödd af Alranådigsta Kongl. befalnmg, har thet doch fallit honom swårt, så för medellöshet skull, som ock i synnerhet therföre, at han igenom Fiendens infall i Finland, tå medh Werckets aftryckande måst war at skaffa, wardt ifrå sitt hemwist och egendom fördrefwen, och nödgad ther efter sigh på en främmande och ganska dyyr ort vppehålla. Något för Sal. Mannens skilnad ifrå werlden, som sigh tildrogh Åhr 1718 om Wåren, inföll ändringen medh Myntet, hwarigenom mycken oreda i handel och wandel, och altså jemwäl i detta ärende förorsakades. Swårigheten föröktes än mera af dödsfallet, samt ther af, at ock Sjöfarten tå blef aldeles osäker, hwar af hände, at hwad ifrån vthländska orter til Werckets bedrifwande behöfdes, på en lång tijd icke kunde anskaffas. Thessa och flera sammanstötande olägenheter tycktes fuller wilja all wår omsorg och goda vpsåt på en gäng tillintet giöra; icke thesto mindre beslöt man äntå vnder Gudz nådiga tilhielp, här medh at fortfara, på det et för Gudz Församling så nödigt, och til Rikets heder ländande Werk eij skulle blifwa i mörkret liggiande. Altså har Gudi täckts, vnder slika vprepade swåra händelser, låta thetta Bibliska Werck så widt komma, som det nu för Eder Kongl. Maij:t alravnderdånigast vpwisas. Thet är icke af nöden thes wärde medh widlyftighet at beskrifwa, emedan både Eder Kongl. Maij:t, och Hennes Kongl. Maij:t, wår Alranådigsta Drottning, efter then Konungens exempel, som war en man efter Gudz sinne, stadigt betyga sin stora kärlek och wördnad för Gudz ord, och hålla thet för en himmelsk, owärderlig alrasötesta skatt. Sådant sinnelag har ock här widh nogsamt lyst, tå Theras Kongl. Majestäter med nådigt efterfrågande och eljes ömma uthlåtelser i nåder welat skynda på thenna editions fullkomnande. När således, Alranådigste Konung, detta Werck uthi Eder Kongl. Maij:ts tijd och styrelse befrämjes, märker Gudz Församling här i Riket, sin sällhet jemwäl i thet andeliga, nu icke mindre än i framfarna Glorwördigsta och Högst Saliga Sweriges Konungars tijd, härligen styrckas. Hon gläder sigh högeliga, tå hon sigh påminner, medh hwad Kongl. omsorg Konung GUSTAV ADOLPH, Drottning CHRISTINA, Konung CARL GUSTAV, Konung CARL then XI, samt Konung CARL then XII, hafwa låtit sigh wårda om åthskilliga Then heliga Bibelens editioner; Men thenna hennes glädje förmeras märckeligen, tå hon förnimmer at ock thenna edition medh nödiga Anmärckningar, vnder Eder Kongl. Maij:ts Regering, i ljuset framhafwes. Gudh warder thetta wisserligen, så til Sitt Helga Namns ähra, som Församlingens saliggiörande kundskap, bestyrande, i ty at thenna Skatt, såsom en wälsignad fridsfrucht, vnder Konung FRIEDRICHS Regemente, til Christtrogna Själars wederqweckelse och bespisning framkommer. Til Eder Kongl. Maij:ts odödeliga Kongl. lofs vtwidgelse, warder ock den sena efterwerlden thet vthtydande, at genom Eder Kongl. Maij:ts Kongl. omwårdnad och förordnande, Wercket blifwer til önskelig fullbordan befordrat. För Eder Kongl. Maij:t frambäre, nederlägge och lämne wij thetta nu alravnderdånigast och anhålle i lika måtto, at Eder Kongl. Maij:t wille thet nådeligen ansee, och jemwäl therföre låta sig behageligit wara, at thet är ett arbete, som tå det warit vnder händer, har haft mångahanda hinder, och blifwit vthi häftiga eldzwådor och andra tillfällen, genom Gudz Nådh förwarat; hwar på ock Auctor sjelf all sin tid, hälsa, krafter och medel anwändt hafwer, samt ther widh några Åhr för sin saliga hädanfärd sin syn förlorat, och änteligen efter trälsam flijt och mycken wederwärdighet, sitt timmeliga lijf efter Gudz wilja måst tillsättia. Oss, thes efterlämnade Barn och Anhöriga, tilbedje wij äfwen i all vnderdånighet Eders Kongl. Majj:ts [Maij:ts] Höga Kongl. wanliga Nåde, hielp, hägn och beskydd, på thet wij thermedelst medh then hugnad måge blifwa benådade, hwar af wi sluta kunde, thet en Nådigast Öfwerhet sina trogna Vndersåtares och Tienares tjenst jemwäl hos theras efterkommande i Nådigaste minne förwara täckes. Thet skulle ock hafwa then önskeliga werckan, at hwad som ännu til Werckets änteliga vthförande erfordras. thermedelst lyckeligen kunde erhållas.
I oaflåteliga böner för Eder Kongl. Maij:ts långwariga oföränderliga wälsignade Regemente i Frijd, Rikets floor, och all Kongl. lycksalighets tillwärt, til Eder Kongl. Maij:ts Kongl. Throns stadfästelse och härlighet, framhärde wij til wårt yttersta,

Stormächtigste Alranådigste Konung, 
Eder Kongl. Maij:ts

Alravnderdånigste Vndersåtare och Troplichtigste Förebedjare
Samtl. Sal. Biskopens GEZELII Arfwingar.


*)  Språket har ansetts böra här förblifwa oförändradt.