Titelsidor till Gezelius bibelverk

Nedan återges titelbladen till de tre banden i EFS:s utgåva från 1860-talet.


BIBLIA,

Det är på Swenska

All den Heliga Skrift.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Konung Carl den Elftes 
Nådiga förordning,

med nödig förklaring öfwer hwarje vers, till den himmelska
sanningens tydliga förstånd och grundliga förswar samt till hwars
och ens lärdom, tröst och förmaning.

Ånyo utgifwen
på Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens föranstaltande och förlag.

I. Gamla Testamentet.

Första Delen.
De fem Mose Böcker.

Stockholm, 
tryckt hos A. L. Norman, 1863.


BIBLIA,

Det är på Swenska

All den Heliga Skrift.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Konung Carl den Elftes 
Nådiga förordning,

med nödig förklaring öfwer hwarje vers, till den himmelska
sanningens tydliga förstånd och grundliga förswar samt till hwars
och ens lärdom, tröst och förmaning.

Ånyo utgifwen
på Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens föranstaltande och förlag.

I. Gamla Testamentet.

Andra Delen.
Psalmerna och Propheterna.

Stockholm, 
tryckt hos A. L. Norman, 1864.


BIBLIA,

Det är på Swenska

All den Heliga Skrift.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Konung Carl den Elftes 
Nådiga förordning,

med nödig förklaring öfwer hwarje vers, till den himmelska
sanningens tydliga förstånd och grundliga förswar samt till hwars
och ens lärdom, tröst och förmaning.

Ånyo utgifwen
på Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens föranstaltande och förlag.

II. Nya Testamentet.

Tredje Delen.

Stockholm, 
tryckt hos A. L. Norman, 1865.