Doct. Mart. Lutheri Catechismus

 

Enfaldig Förklaring Öfwer Lutheri Catechismus,
Stäld Genom Spörsmål och Swar,
Af Olao Svebilio,
A. Upf

Med Kungl. Maj:ts Allernådigast förnyade
Privilegio af den 9 Octobr. 1759 på 20 års tid.

Stockholm, Tryckt hos Peter Hesselberg.
År 1775

Det Wördiga Och Hederwärda Prästerskapet Uti Uppsala Stift Är detta
Till tjenst utgifwet och tillskrifwet, med trogen önskan til alsköns wälsignelse,
Af
OLAO SVEBILIO.