Om Logosmappen

Logosmappen påbörjades 1997 som en frivillig verksamhet med stöd av den server som upprätthölls vid Evangeliska folkhögskolan. Den viktigaste funktionen var publicering av nätversionen av Svenska Folkbibeln, folkbibeln.net, till en början NT96 och senare SFB 98 (från 2014 har denna funktion övergått i andras ansvar). Även de lutherska bekännelseskrifterna, Konkordieboken, var ett centralt projekt. Från 2001 övertogs ansvaret av Föreningen Logos i Österbotten rf. År 2003 utarbetades bibelmaterialet Vägen i Luthersk Nätbibelskola. Åren 2005–2007 förverkligades Projekt Gezelius av en nordisk arbetsgrupp.

För den fortsatta verksamheten har bildats en ny  förening, Logosmappen rf. Föreningen stiftades den 16 oktober 2017 och den 23 november registrerades den av Patent- och registerstyrelsen med reg.nr 220.555. Föreningens styrelse är: ordförande Ola Österbacka, vice ordförande Halvar Sandell och sekreterare Magnus Dahlbacka. Den gamla föreningen ansvarar för material som lagts in före detta fram till dess ett pågående policyarbete har slutförts. För innehållet i länkar till externa dokument ansvarar vederbörande organisation eller privatperson.

Stöd för Logosmappen mottas tacksamt till föreningens bankkonto i Kronoby Andelsbank:
BIC: OKOYFIHH
IBAN: FI36 5553 0320 0348 46.

Intresserade av arbetet kan vända sig till Ola Österbacka, som tillsvidare ansvarar för webbfunktionerna. Vi behöver frivilliga arbetsinsatser på olika nivåer.