Martin Luther

Stora galaterbrevskommentaren

I översättning av Martin Lindström

Kapitel 4


Kap. 1 | Kap. 2 | Kap. 3 | Kap. 4 | Kap. 5 | Kap. 6

Vers
Text
1-2
Vad jag vill säga är detta: Så länge arvingen är barn, finnes ingen skillnad mellan honom och en träl, fastän han är herre över alla ägodelarna; ty han står under förmyndare och förvaltare, intill den tid som fadern har bestämt.
3
Sammalunda höllos ock vi, när vi voro barn, i träldom under världens elementer.
4-5
Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stodo under lagen.
5b
Så att vi skulle få söners rätt.
6a
Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i edra hjärtan sin Sons Ande.
6b
Som ropar: »Abba! Fader!»
7
Så är du nu icke mer träl, utan son.
Och är du son, så är du ock Guds arvinge genom Kristus.
8-9
Förut, innan I ännu känden Gud, voren I trälar under gudar som till sitt väsende icke voro gudar. Men nu, sedan I haven lärt känna Gud, och, vad mer är, haven blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de svaga och arma elementer, under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar?
9b
Men nu, sedan I haven lärt känna Gud.
Och vad mer är, I haven blivit kända av Gud.
Under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar?
10
I akten ju på dagar och på månader och på särskilda tider och år.
11
Jag är bekymrad för eder och fruktar, att jag till äventyrs har arbetat förgäves för eder.
12
Jag beder eder, mina bröder: Bliven såsom jag är, eftersom jag har blivit såsom I voren.
Jag beder eder, mina bröder: I haven icke gjort mig något för när
13-14

I veten ju, att det var under köttets svaghet som jag första gången kom att förkunna evangelium för eder.
Och fastän mitt köttsliga tillstånd då väl hade kunnat innebära en frestelse för eder, så sågen I det ändå icke med ringaktning eller leda, utan togen emot mig såsom en Gud ängel, ja, såsom Kristus Jesus själv.

15
Huru stor var icke då eder salighet!
Det vittnesbördet kan jag nämligen giva eder, att I då, om så hade varit möjligt, skullen hava rivit ut edra ögon och givit dem åt mig.
16
Så har jag då blivit eder ovän därigenom att jag säger eder sanningen!
17
Man söker med iver att vinna eder för sig, men icke med en god iver.
18
Och det är gott att nitälska för en god sak, alltid, och icke allenast när jag är tillstädes hos eder.
19
I mina barn, som jag nu åter med vånda måste föda till livet, intill dess att Kristus har tagit gestalt i eder.
20
Jag skulle önska, att jag just nu vore hos eder och kunde förvandla min röst.
Ty jag vet mig knappt någon råd med eder.
21
Sägen mig, I som viljen stå under lagen: haven I icke hört vad lagen säger?
22-23

Det är ju skrivet att Abraham fick två söner, en med sin tjänstekvinna, och en med sin fria hustru.
Men tjänstekvinnans son är född efter köttet, då däremot den fria hustruns son är född i kraft av löftet.

24-25
Dessa ord innehålla en allegori.
Ty de båda kvinnorna beteckna två förbund. Av dessa kommer det ena från berget Sina och föder sina barn till träldom, och detta har sin förebild i Agar. Berget Sina kallas nämligen i Arabien för Agar.
Och sträcker sig mot det nuvarande Jerusalem, ty detta lever med sina barn i träldom.
26
Men det Jerusalem som är därovan, det är fritt, och det är allas vår moder.
27
Så är ju skrivet: "Jubla, du ofruktsamma, du som icke föder barn; brist ut och ropa, du som icke bliver moder. Ty den ensamma skall hava många barn, flera än den som har man."
28
Och vi, mina bröder, äro löftets barn, likasom Isak var.
29
Men likasom förr i tiden den son som var född efter köttet förföljde den som var född efter Anden, så rä det ock nu.
30
Dock, vad säger skriften? "Driv ut tjänstekvinnan och hennes son; ty tjänstekvinnans son skall förvisso icke ärva med den fria hustruns son."
31
Alltså, mina bröder, vi äro icke barn av en tjänstekvinna utan av den fria hustrun.

Till sidans början | Logosmappen