Innehåll

Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

4:18

Och det är gott att nitälska för en god sak, alltid, och icke allenast när jag är tillstädes hos eder.

Det är bra att vara ivrig för det som är gott, det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er.

Han menar: Jag har prisat er, därför att ni voro ytterligt angelägna i er nitälskan för mig och älskade mig högt, då jag under köttets svaghet predikade evangelium hos er. Med samma kärlekens iver borde ni omfatta mig även nu under min frånvaro, som om jag aldrig lämnat er. Ty ehuru jag personligen är frånvarande, ha ni dock min lära. Eftersom ni genom den undfått den helige Ande, böra ni bevara den och tänka, att Paulus alltid är hos er, så länge ni ha hans lära. Jag klandrar alltså icke utan jag prisar ert nit, men endast om det är ett nit av Gud, av anden och icke av köttet. Ett andligt nit är alltid gott, ty det riktar sig på en god sak, men icke så det köttsliga nitet. — Han berömmer alltså galaternas nit för att blidka dem och göra dem tålmodiga inför hans bestraffning. Han vill säga: Ni böra vara till freds med min bestraffning, ty den kommer av ett hjärta, som icke är ont eller vredgat utan fyllt av smärta och ängslan för er skull.

Och detta är ett talande exempel på att en gudfruktig församlingsherde bör ha omsorg om sina får och använda alla sätt för att med hårda ord eller bevekande böner behålla dem vid den sunda läran och draga dem undan förförare.


Logosmappen | Till början