Martin Luther

Stora galaterbrevskommentaren

I översättning av Martin Lindström

Kapitel 2


Kap. 1 | Kap. 2 | Kap. 3 | Kap. 4 | Kap. 5 | Kap. 6

Vers
Text
1
Efter fjorton års förlopp for jag sedan åter upp till Jerusalem.
Åföljd av Barnabas; jag tog också Titus med mig.
2
Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit.
Och för bröderna där framlade jag det evangelium.
Som jag predikar bland hedningarna.
Särskilt framlade jag det för de män som stodo högst i anseende.
Detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit det.
3
Men icke ens Titus, min följeslagare, som var grek, blev nödgad att låta omskära sig.
4-5
Det var nämligen så, att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss. Dock gåvo vi icke ens ett ögonblick vika för dem genom en sådan underkastelse, ty vi ville att evangelii sanning skulle bliva bevarad hos eder.
6
Men av dem som syntes något vara, hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid.
Gud har icke anseende till personen.
Men dessa män, som syntes något vara, lärde mig intet.
7-9
Tvärtom; de sågo att jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium för de oomskurna, liksom Petrus hade fått de omskurna på sin del - ty densamme som hade stått Petrus bi visd hans apostlaverksamhet bland de omskurna, han hade ock stått mig bi bland hedningarna - när de nu förnummo vilken nåd som hade blivit mig given, räckte de mig och Barnabas hande till samarbete, både Jakob och Cefas och Johannes, de män som räckandes för själva stödjepelarna; vi skulle verka bland hedningarna och bland de omskurna.
Ty densamme som hade stått Petrus bi.
Och när de nu förnummo vilken nåd som hade blivit mig given.
Räckte de mig och Barnabas förbundshänder.
10
Allenast skulle vi tänka på de fattiga; och just detta har jag också vinnlagt mig om att göra.
11
Men när Cefas kom till Antiokia, trädde jag öppet upp mot honom, ty han hade befunnits skyldig till en försyndelse.
12
Förut hade han nämligen ätit tillsammans med hedningarna.
Men så kommo några män dit från Jakob, och efter deras ankomst drog han sig tillbaka och höll sig undan, av fruktan för de omskurna.
13
Till samma skrymteri gjorde sig också de andra judarna skyldiga, och så blev till och med Barnabas indragen i deras skrymteri.
14
Men när jag såg att de icke vandrade med fasta steg, enligt evangelii sanning.
Sade jag till Cefas i allas närvaro: "Om du, som är en jude, kan leva efter hednisk sed i ställetför efter judisk, varför vill du då nödga hedningarna att leva efter judiskt sätt?"
15
Vi för vår del äro väl på grund av härkomst judar och icke "hedniska syndare".
16a
Men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar.
16b
Också vi hava satt vår tro till Kristus, - varför? - för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar.
16c
Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.
17a
Men om nu jämväl vi, i det vi sökte att bliva rättfärdiga i Kristus, hava befunnits vara syndare, då är ju Kristus en syndatjänare?
17b
Då är ju Kristus en syndtjänare?
Bort det!
18
Om så vore att Jag byggde upp igen detta samma som jag redan har brutit ned, då bevisade jag därmed, att jag var en överträdare.
19
Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud.
Jag är korsfäst med Kristus.
20a
Men jag lever, dock icke längre jag, utan Kristus lever i mig.
Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son.
20b
Som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.
21
Jag förkastar icke Guds nåd.
Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden.

Logosmappen