Martin Luther

Stora galaterbrevskommentaren

I översättning av Martin Lindström

Kapitel 5


Kap. 1 | Kap. 2 | Kap. 3 | Kap. 4 | Kap. 5 | Kap. 6

Vers
Text
1

Stån därför fasta i den frihet, genom vilken Kristus har frigjort oss.
Och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

2

Se, jag säger eder, jag Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver Kristus eder till intet gagn.

3

Och för var och en som låter omskära sig betygar jag nu åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen.

4

I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden.

5

Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp.

6

Ty i Kristus Jesus gäller varken omskärelse eller förhud något utan en tro, som är verksam genom kärlek.

7

I begynten edert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i eder väg, så att I icke mer lyden sanningen?

8

Till sådant kom ingen maning från honom som har kallat eder.

9

Litet surdeg syrar hela degen.

10

För min del har jag i Herren den tillförsikten till eder,
Att I icke häri skolen tänka på annat sätt.
Men den som vållar förvirring bland eder, han skall bära sin dom, vem han än må vara.

11

Om så vore, mina bröder, att jag själv ännu predikade omskärelse, varför skulle jag då ännu alltjämt lida förföljelse? Då vore ju korsets stötesten röjd ur vägen.

12

Jag skulle önska, att de män som uppvigla eder bleve omskurna.

13

I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.

14

Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: "Du skall älska din nästa såsom dig själv."

15

Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.

16

Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen i förvisso icke göra vad köttet har begärelse till.

17

Ty köttet har begärelse mot Anden och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra för att hindra eder attgöra vad I viljen.

18

Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen.

19

Men köttets gärningar äro uppenbara:

19b-20

Äktenskapsbrott, otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missunsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant.

21

Varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

22-23

Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,saktmod, återhållsamhet.
Mot sådant är icke lagen.

24
Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.
25

Om vi hava liv genom ande, så låtom oss och vandra i ande.

26

Låtom oss icke söka fåfänglig ära,
I det att vi utmana varandra och avundas varandra.

Logosmappen