Innehåll


Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

5:15

Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.

Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra.

Med dessa ord giver Paulus tillkänna, att frid och endräkt icke kan äga bestånd i församlingarna, vare sig i lära eller liv, om ogudaktiga lärare riva upp själva grunden, nämligen läran om tron, [75] utan därpå följa ständigt nya oenigheter och ständigt nya meningar om läran, om tron och gärningarna. Och sedan väl endräkten i församlingen är bruten, är detta onda utan mått och gräns. Av de sinsemellan oeniga upphovsmännen till partiväsendet lär den ene en gärning såsom för rättfärdigheten nödvändig och den andre en annan. Var och en bevisar sin vidskepliga mening och klandrar den andres. Då måste med nödvändighet uppstå tvedräkt och partier, som sedan inbördes bitas och äta på varandra, d.v.s. döma och fördöma, tills de slutligen bliva uppätna av varandra. Exempel på detta finner man icke blott i Skriften utan i historien från alla tider. Då manikéerna ställt till oreda i kyrkan i Afrika, följde strax på dem donatisterna, vilka i sin tur voro inbördes oeniga och uppdelade på tre partier o.s.v.59) I våra dagar avföllo från oss först sakramenterarna och sedan vederdöparna och de äro inbördes oense. En sekt föder alltid en annan, och den ena fördömer den andra. När väl enheten upphört, fortsätter enligt matematikerna talserien i det oändliga. På samma sätt är det, när väl andens enhet brutits eller upphört, omöjligt att bevara endräkt i vare sig lära eller seder, utan då uppstå i båda avseendena ständigt nya villfarelser i det oändliga. Detta hade vi utmärkt tillfälle att iakttaga i påvedömet, där andens endräkt icke kunde förbliva, eftersom trons lära vårdslösades och låg nere. Och då Andens enhet försvunnit, uppstodo genom gärningsläran nära nog tallösa munkordnar, som inbördes voro oense och mätte heligheten efter ordensregelns stränghet och efter svårhetsgraden i de vidskepliga gärningar, som de själva uppfunnit. Därav kom, att den ena orden ville anses heligare än den andra. Ja, icke blott mellan de olika ordnarna utan även mellan munkar av samma orden rådde meningsskiljaktigheter. Liksom den ene krukmakaren ser snett på den andre, såg den ene gråbrodern snett på den andre. Vidare funnos i varje kloster lika många olika meningar som det fanns munkar. [76] De närde så länge inbördes avund, strid, tvist och hat, de beto och åto så länge på varandra, tills de enligt Pauli ord blevo uppätna.

 Men de som hålla fast vid trons lära och enligt Pauli bud på detta ställe älska varandra inbördes, de klandra icke varandras stånd och gärningar, utan var och en gillar den andres stånd och de plikter, som han i sin kallelse fullgör. Ingen from människa anser överhetens ämbete inför Gud ha företräde framför undersåtens ämbete, ty han vet, att bådadera är Guds ordning, som har Guds bud för sig. Han gör ingen skillnad mellan faderns och sonens ämbete eller gärning, icke mellan lärarens och lärjungens, husbondens och tjänarens o.s.v., utan han förkunnar såsom säkert, att bådadera behagar Gud, om det utföres i tro och lydnad mot Gud. Inför världen äro visserligen dessa stånd och deras plikter olika, men denna yttre olikhet förhindrar icke andens enhet, i kraft av vilken de alla tänka och tro det samma om Kristus, nämligen att vi genom honom ensam få syndernas förlåtelse och rättfärdighet. Vad angår den utvärtes vandeln eller de utvärtes plikterna dömer icke den ene den andre, och icke heller upphöjer han sina egna gärningar på bekostnad av den andres, även om hans egna äro vida förnämligare, utan med en mun och en ande bekänna de sig hava samme Frälsare Kristus, hos vilken icke finnes något anseende till personen eller gärningarna (Rom, 2, 11).

 Detta kunna omöjligt sådana människor göra, som åsidosätta läran om tron och kärleken och lära vidskepliga gärningar. Munken medgiver icke, att de gärningar, som lekmannen gör i sin kallelse, äro lika goda och Gud välbehagliga som hans egna. Nunnan sätter sitt stånd och sina gärningar högt över husmoderns stånd och gärningar, eftersom hon anser sina gärningar men icke den andras förtjäna nåd och evigt liv. [77] Och härav kommer det sig, att dessa heliga människor så häftigt förfäktat och även övertygat världen om att deras stånd och deras gärningar äro långt större och heligare än lekmännens stånd och gärningar. Och om de icke själva ännu i dag hade och försvarade denna mening om sina gärningars helighet, skulle de icke länge kunna bibehålla sin värdighet och sitt välde. Man kan alltså icke övertyga någon munk eller något annat verkhelgon, vem det nu må vara, om att den vanliga kristna människans gärningar, förutsatt att de göras i tro och lydnad för Gud, äro bättre och Gud välbehagligare än de vidskepliga och besynnerliga gärningar, som de själva hittat på. Ty sedan den rätta grunden är borttagen, kunna de gärningsrättfärdiga icke tänka sig annat än att de äro heliga, emedan de göra sådana lysande och storslagna gärningar - eller som nu för tiden vederdöparna fantisera, att de äro heliga, som lida brist, hungra, frysa och gå i tarvliga kläder, medan andra, som behållit sin egendom, icke äro det. Därför är det för dem omöjligt att hålla frid med sådana som icke bifalla deras mening, utan de bita dem och äta på dem.

 Paulus däremot lär, att man skall undvika sådana anledningar till tvedräkt, och han visar, huru de kunna undvikas. Vägen till endräkt är, säger han, denna: Var och en skall göra sin plikt i det stånd, till vilket Gud har kallat honom, utan att förhäva sig över andra och utan att tadla deras gärningar och framhålla sina egna såsom bättre, utan den ene skall tjäna den andre genom kärleken. Det är den äkta och enkla läran om goda gärningar. Sådant iakttaga icke de som »lidit skeppsbrott i tron» (l Tim. l, 19) och bildat sig svärmiska åsikter om tro och liv eller goda gärningar, utan de bliva genast oeniga inbördes rörande läran om tron och gärningarna och bita och äta på varandra, d.v.s. de anklaga och fördöma varandra, såsom Paulus här säger om galaterna: »Men om ni biter och sliter i varandra» o.s.v. Han vill säga: Låt bli att anklaga och fördöma varandra med anledning av omskärelsen, firandet av högtidsdagar eller iakttagandet av andra ceremonier, utan se hellre till, att ni tjäna varandra genom kärleken. I annat fall, om ni fortsätta att bita varandra och äta på varandra, få ni se till, att ni icke bli uppätna av varandra, d.v.s. helt gå under även kroppsligen. [78] Det brukar nästan alltid hända, särskilt med sekternas upphovsmän, sådana som Arius och andra och flera i vår egen tid. Ty den som lägger grunden på sanden och bygger på den med trä, hö och strå, han måste förgås i eld, ty allt detta är som gjort för branden. För att icke tala om att av sådant bitande och ätande brukar följa ödeläggelse icke blott av en enda stad utan av hela bygder och riken. - Nu förklarar han vad det är att genom kärleken tjäna sin nästa.

 Det är svårt och vådligt att lära, att vi rättfärdiggöras genom tron utan gärningar och likväl samtidigt kräva gärningar. Om det icke finnes trogna och kloka »Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter» (l Kor. 4, l), som rätt dela sanningens ord, sammanblandas genast tro och gärningar. Både läran om tron och läran om gärningarna bör läras och drivas med flit, dock så, att vardera stannar inom sina gränser. I annat fall, om man endast lär om gärningarna, såsom sker i påvedömet, förlorar man tron, och om endast tron läres, börja köttsliga människor genast fantisera om att gärningarna icke äro nödvändiga.

 Paulus hade ovan börjat sin förmaning till goda gärningar med att säga, att hela lagen uppfylles i ett enda ord, nämligen detta: »Du skall älska din nästa såsom dig själv.» Då kunde någon komma på den tanken: I hela sitt brev frånkänner Paulus lagen förmågan att rättfärdiggöra, i det att han säger: »vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar» (2, 16), och vidare: »Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse.» (3, 10). Men nu, då han säger, att hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, tycks han ha glömt hela det ämne, som han avhandlat i detta brev, för att företräda en helt annan åsikt, nämligen att de som göra kärlekens gärningar uppfylla lagen och äro rättfärdiga! På denna tänkta invändning svarar han med följande ord:


Logosmappen | Till början