Martin Luther

Stora galaterbrevskommentaren

I översättning av Martin Lindström

Kapitel 6


Kap. 1 | Kap. 2 | Kap. 3 | Kap. 4 | Kap. 5 | Kap. 6

Vers
Text
1
Mina bröder, om en människa råkar falla i någon försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta henne i saktmods ande.
Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.
2
Bären varandras bördor, så uppfyllen I Kristi lag.
3
Ty om någon tycker sig något vara, fastän han intet är, så bedrager han sig själv.
4
Må var och en pröva sina egna gärningar; han skall då hava sin berömmelse allenast i sig själv och icke uti andra.
5
Ty var och en har sin egen börda att bära.
6
Den som får undervisning i ordet, han låte den som undervisar honom få del med sig i allt gott.
7
Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig.
Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda.
8
Den som sår i köttet, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden, han skall av Anden skörda evigt liv.
9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.
10
Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.
11
Sen här vilket stort brev jag egenhändigt skriver till eder!
12
Alla de som eftersträva ett gott anseende här i köttet, de vilja nödga eder till omskärelse, detta allenast för att de själva skola undgå att bliva förföljda för Kristi kors' skull.
13
Ty inte ens dessa omskurna själva hålla lagen. Nej, det är för att kunna berömma sig av edert kött som de vilja att I skolen låta omskära eder.
14
Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors.
Genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen.
15
Ty i Kristus Jesus gäller varken omskärelse eller förhud någonting, utan en ny skapelse.
16
Och över alla dem som vandra efter denna regel, över dem vare frid och barmhärtighet.
Ja, över Guds Israel.
17
Må nu ingen härefter vålla mig oro.
Ty jag bär Jesu märken på min kropp.
18
Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med er ande, mina bröder. Amen.

Logosmappen