Innehåll


Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

6:8

[162] Den som sår i köttet, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden, han skall av Anden skörda evigt liv.

Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

Aposteln tillägger en bild eller liknelse. Den allmänna satsen om sådden tillämpar han på den speciella frågan om prästernas underhåll, sägande: »Den som sår i Anden», d.v.s. den som underhåller Ordets förkunnare, han gör en andlig gärning och »skall skörda evigt liv.» Då blir frågan, huruvida vi med goda gärningar kunna förtjäna det eviga livet. Det tycks ju Paulus påstå på detta ställe. Nu ha vi ovan i utläggningen av tredje kapitlet noggrant och utförligt avhandlat sådana ställen, som handla om lön för gärningar. Men det är synnerligen av nöden, att de troende genom Pauli exempel uppfordras till goda gärningar, d.v.s. till att öva sin tro i goda gärningar, ty om icke sådana gärningar följa på tron, är det ett osvikligt tecken på att tron icke är sann. Aposteln säger alltså: »Den som sår i sitt kötts åker» (några läsa: »i köttet»), d.v.s. den som icke delar med sig åt Ordets tjänare utan endast sörjer för sig själv, vilket köttet alltid yrkar på, »han skall av köttet skörda undergång», icke endast i det tillkommande utan även i detta livet. De ogudaktigas ägodelar förskingras nämligen, och på sistone förgås de själva med skam. Aposteln skulle gärna vilja förmana åhörarna att vara frikostiga och godgivna mot sina lärare. Det är mycket sorgligt att den mänskliga ondskan och otacksamheten skall vara så stor, att sådana förmaningar skola behövas i församlingarna.

 Enkratiterna 59) hava missbrukat detta ställe till att bekräfta sin svärmiska inställning till äktenskapet. De utlade det då på följande sätt: »Den som sår i köttet skall skörda förgängelse, d.v.s. den som gifter sig skall bli fördömd. [163] Alltså är en hustru något fördömligt, och äktenskapet är något ont, ty där sår man i köttet.» Dessa skändliga odjur voro så omdömeslösa, att de icke förstodo, vad aposteln syftade på. Jag erinrar om detta för att ni skola förstå, att djävulen genom sina tjänare med lätthet kan vända enfaldiga hjärtan från sanningen. Sådana djävulens tjänare får Tyskland snart i otalig mängd, ja, det har redan många, eftersom det på en del håll förföljer och dödar fromma lärare och på andra håll försummar att underhålla dem. Mot dessa och liknande villfarelser skola vi väpna oss genom att lära oss fatta Skriftens rätta mening. Men var och en som blott har sunt förnuft kan se, att Paulus icke talar om äktenskapet utan om underhåll åt kyrkans tjänare. Ehuru sådant underhåll är något lekamligt, kallar han det likväl för en sådd i Anden. Att skrapa åt sig och söka sitt eget kallar han däremot »att så i köttet ». Om de förra säger han, att de äro välsignade både i detta och det tillkommande livet, medan däremot de senare skola vara förbannade både i detta och det tillkommande livet.


Logosmappen | Till början