Innehåll


Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

6:9

Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Då han nu skall sluta sitt brev, övergår han från speciella till allmänna förmaningar. Här manar han i allmänhet till varje gott verk. Han vill säga: Icke endast mot Ordets tjänare utan också mot alla andra skola vi vara frikostiga och göra väl, och det utan att förtröttas. Ty det är lätt att göra väl en eller annan gång, men att framhärda utan att övervinnas av deras otacksamhet eller ondska, mot vilka man gör väl – därtill fordras arbete och möda. Därför förmanar han oss icke blott att göra väl utan att göra väl utan att förtröttas. Och för att lättare övertala oss härtill, [164] tillägger han: »Om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.» Han vill säga: Tänk på och förbida den eviga skörd, som stundar, då ingen människas otacksamhet eller ondska skall kunna förmå er att sluta med att göra gott. Då skördetiden är inne skola ni nämligen få skörda en övermåttan riklig frukt av er sådd. – Med sådana kärleksfulla ord uppmuntrar han alltså de troende till goda gärningar.


Logosmappen | Till början