Innehåll


Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

6:18

Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande, mina bröder. Amen.

Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen.

Detta är det sista avskedsordet. Han slutar sitt brev med samma ord som han började det med. Han menar: Rent har jag predikat Kristus för er, jag har bönfallit och tillrättavisat och icke försummat något, som jag ansett lända till ert bästa. Nu kan jag icke göra mer för er, utom detta, att jag av hjärtat beder, att vår Herre Jesus Kristus ville välsigna och befrämja mitt arbete och styra er med sin Ande till evig tid. a) Amen.

 Här slutar nu vår utläggning av den helige Pauli brev till galaterna. Herren Jesus Kristus, vår rättfärdiggörare och frälsare, som givit mig nåd och förmåga att utlägga och eder att åhöra detta brev, han bevare och stadfäste mig och eder, det beder jag av hjärtat, [184] så att vi mer och mer må tillväxa i kännedomen om hans nåd och i tron på honom och så bevaras otadliga och ostraffliga intill vår förlossnings dag. Honom tillika med Fadern och den helige Ande vare pris och ära i evighet. Amen. Amen.

a) Hs: »Herren, som givit oss att undervisa och höra, give oss även att hålla och göra.»

 

ÄRA VARE GUD I HÖJDEN,
OCH FRID PÅ JORDEN,
BLAND MÄNNISKOR, TILL VILKA HAN HAR BEHAG!

HERRENS ORD FÖRBLIVER EVINNERLIGEN.


Logosmappen | Till början