Innehåll

Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

4:21

Sägen mig, I som viljen stå under lagen: haven I icke hört vad lagen säger?

Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte på lagen?

Paulus hade velat sluta sitt brev här. Han hade nämligen föredragit att slippa skriva mera och att i stället få tala personligen med galaterna. Men emedan han är så orolig för denna sak, tillgriper han ytterligare denna liknelse, som händelsevis kommer för honom. Ty folket i gemen tager starkt intryck av bildspråk och liknelser. Därför begagnade också Kristus ofta sådana. Ty de äro liksom ett slags målningar, som göra den ifrågavarande saken åskådlig för de enfaldiga, och därför göra de starkt intryck, särskilt på de obildade. [653] Först vänder han sig alltså till galaternas öron med sina skrivna ord, och sedan målar han träffande sin angelägenhet för deras ögon genom denna bild.

Paulus var en utomordentlig mästare i bildlig eller allegorisk skrifttolkning. Ty han brukar låta bilderna syfta på läran om tron, på nåden och Kristus, icke på lagen och gärningarna, såsom Origenes och Hieronymus. Dessa senare klandras med rätta, emedan de gjort orimliga och dåraktiga bilder av de enklaste skriftställen, som icke lämna rum för någon bildlig tolkning. Därför är det vanskligt att söka härma Pauli bruk av allegorier, och icke sällan leder det till farliga följder. Ty förutsättningen för att man skall kunna göra ett rätt bruk av den allegoriska skrifttolkningen är, att man har en fullkomlig kännedom om den kristna läran.

Men varför kallar Paulus Första Mosebok, från vilken han hämtar berättelsen om Ismael och Isak, för lag, då ju denna bok icke är någon lagbok och särskilt det ställe, som han anför, icke innehåller någon lag utan bara en enkel berättelse om Abrahams båda söner? — Paulus brukar enligt judisk sed kalla Första Mosebok för lag. Ehuru den icke innehåller någon annan lag än den rörande omskärelsen, och ehuru den förnämligast lär om tron och berättar om hur patriarkerna behagat Gud för sin tros skull, så kallade likväl judarna den tillika med de övriga Moseböckerna för "Lagen", på grund av den enda lagen om omskärelsen. Så gjorde ock Paulus, som ju själv var jude. Och Kristus innefattar icke endast Moseböckerna utan även Psaltaren under beteckningen "Lagen". Joh. 15:25: "Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning." (Ps. 35:19).


Logosmappen | Till början