Logosmappen > Uppbyggelse > Övriga böcker och skrifter > Enighet i dopfrågan > Inga odöpta kristna
Enighet i dopfrågan

[Dopet och Andens fullhet]
["Att följa Jesus i dopgraven"]
[Inga odöpta kristna]
[En Guds gärning]
[Den frälsande tron]
[Barnen, dopet och tron]
[Dopet, församlingen och statskyrkan]
[Nedsänkning eller begjutning?]
[Förbundstecknet]
[Är dopet överflödigt?]
[Dopförrättarens värdighet]
[Pånyttfödd men oomvänd?]
[Blandade spörsmål]
[Enighet i dopfrågan?]
[Efterskrift]


Inga odöpta kristna

– Jag håller ändå på att dopet enligt Guds ord är av mycket stor betydelse.
– Det är vi fullständigt ense om. Och jag för min del beklagar att dopet i vår tid inte så sällan ringaktas. Det händer ibland att en människa inte är döpt som barn, och då hon vid mogen ålder kommer till tro på Jesus händer det att hon vägrar att låta döpa sig. Det förstår jag inte, för tron på Jesus måste väl yttra sig i lydnad för Jesu befallningar. Och Jesus har ju befallt dopet.
– Ja, och det är väl klart att vi inte får handla med hans instiftelser efter vårt godtycke.
– Har du tänkt på tidpunkten, när han instiftade dopet?
– Det sägs ju redan i Johannesevangeliets tredje kapitel, att Jesus döpte. "Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judeen, och där vistades han en tid med dem och döpte." I början av fjärde kapitlet tilläggs ju sen den förklaringen, att det inte var Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar. Alltså måste han redan före den tidpunkten ha instiftat dopet.
– Men av Romarbrevets sjätte kapitel framgår det, att det kristna dopet förutsätter Jesu död och uppståndelse. "Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? [...] Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans." Det här bibelstället visar att det kristna dopet förutsätter Herrens korsdöd och uppståndelse. Alltså har det kristna dopet inte funnits till förrän efter Jesu uppståndelse.
– Vad ska man då tänka om det dop som omtalas i Johannesevangeliets tredje och fjärde kapitel?
– Eftersom det inte var det kristna dopet, så måste det ha varit Johannesdopet. Du har kanske lagt märke till, att de första kapitlen i Johannes evangelium talar om det första skedet i Jesu offentliga verksamhet, ett skede som man kallat "obemärkthetens tid", och som inte omtalas i de tre första evangelierna. Den här delen av Johannesevangeliet beskriver sålunda början av Jesu offentliga verksamhet. Vid den tidpunkt då Jesus började sin verksamhet måste han ha funnit, att Johannes förberedande arbete ännu inte var färdigt. Därför gick han att börja med in i detta arbete, och det här måste vara förklaringen till att han döpte med Johannesdopet. För det här talar också, att det under de följande båda skedena ("den allmänna ynnestens tid" och "motståndets tid") aldrig omtalas att Jesus eller hans lärjungar döpte.
– Har han således instiftat det kristna dopet efter sin uppståndelse?
– Han måste ha gjort det. Därför har den kristna församlingen av ålder betecknat orden i slutet av Matteusevangeliets sista kapitel som "dopets instiftelseord". Jesus säger ju där: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn." Han har säkerligen också undervisat lärjungarna om dopets innebörd. I Apostlagärningarnas första kapitel sägs det ju, att han under de fyrtio dagarna mellan uppståndelsen och himmelsfärden talade med sina lärjungar om Guds rike, d.v.s. om det som hör till frälsningen. I instiftelseorden i slutet av Matteusevangeliet omtalas dopet som något redan bekant. Det har säkerligen varit föremål för Jesu undervisning vid något tidigare tillfälle efter hans uppståndelse.
– I alla fall är det ju klart, att enligt Nya Testamentet alla kristna måste vara döpta. Jag tycker att det alltifrån berättelsen om pingsten i Apostlagärningarnas andra kapitel är klart, att människor lät döpa sig då de kom till tro. "De som då tog emot hans ord lät döpa sig." Så heter det om Petrus åhörare på pingstdagen. Och Apostlagärningarnas åttonde kapitel säger, att de omvända samariterna blev döpta i Jesu namn. Och det nionde kapitlet berättar om att Paulus lät döpa sig då han kom till tro.
– Du har alldeles rätt. Och jag vill fortsätta med att hänvisa till de apostoliska breven. Där förutsätts att alla kristna är döpta. Därför kan Paulus tala i alla kristnas namn och säga: "Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död?" Och i Efesierbrevets femte kapitel säger han, att hela Kristi församling är en döpt församling. "[...] så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet." De här bibelställena är alldeles nog för att vi ska kunna motivera följande påstående: Nya Testamentet känner inga odöpta kristna.
– – –
Jesus har själv instiftat dopet. Därför skall var och en som tror på Jesus vara döpt.


Föregående avsnitt | Till sidans början | Nästa avsnitt

Logosmappen > Uppbyggelse > Övriga böcker och skrifter > Enighet i dopfrågan > Inga odöpta kristna

2.3.2010