Hoppets bekännelse


Innehållsförteckning
kap 1 | kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5| kap 6 | kap 7 | kap 8 | kap 9 |

Kapitel 1: Bibeln

1.2 Bibelforskningens förutsättningar

Vetenskapens metoder
Historisk-kritisk bibelforskning
Vad skall den vanlige bibelläsaren tro?
Tron och bibelforskningen
Verbalinspirationen1 Kor 2:13

Om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor.

Hur är det med alla motsägelser och fel i Bibeln? Säger inte vetenskapsmännen, att Bibelns historiska och naturvetenskapliga uppgifter ofta är motstridiga och direkt felaktiga? Kan man då säga att Bibeln är Guds ord?

Dylika tankar begränsas ofta till enskilda detaljer och mindre väsentliga bibelställen. I modern kritisk bibelforskning går man emellertid längre än så. Man påstår också att det finns oklarheter inom den kristna trons huvudsanningar. Man ser problem mellan Bibeln och traditionen, vilket skulle innebära att viktiga läropunkter har vuxit fram i kyrkans tradition utan grund i Jesu undervisning. (Se t. ex. Räisänen: Raamattunäkemystä etsimässä, s. 15.)

Till sådana läropunkter hör kristologin, där man finner det oklart om Jesus blev Guds Son (adopterades härifrån termen adoptianism) vid sin födelse, sitt dop eller sin uppståndelse. Man påstår att den centrala kristna lärosatsen att Gud utgav sin Son, som fanns till före sin jordiska verksamhet, är en tanke som bara finns i en del av NT, i vissa "skikt". (Räisänen, artikel i Huvudstadsbladet 28.12.1984.)

Om detta är sant får nog den vanlige bibelläsaren svårt att veta vad han skall tro. Hur skall man veta vilka "skikt" av Bibeln som är pålitliga? Vad innebär en Frälsare som blev "adopterad" som Guds Son?

Det är uppenbart att det finns en allvarlig klyfta mellan den traditionella kristna tron och den åskådning som antytts här. För att kunna bringa reda i allt detta måste vi något presentera de förutsättningar och metoder som den moderna bibelforskningen använder.

 

Vetenskapens metoder

Människan har blivit begåvad med en stor vetgirighet. Hon har i alla tider velat veta mer och mer om vår värld. En av de allra tidigaste vetenskapsgrenarna var astronomin, läran om himlakropparna. Eftersom människan är religiös, har hon sökt övernaturliga förklaringar till sådant som hon inte kunnat förstå, och därför kom de mystiska och oförklarliga planetrörelserna att sammankopplas med gudomliga krafter. Så uppstod astrologin, först mycket nära sammanlänkad med astronomin.

Vetenskapen har sedan varit mer eller mindre religiöst påverkad. Ännu Isaac Newton (d 1727) trodde på Guds allsmäktiga hand bakom himlakropparnas märkliga rörelser. Men under 1700-talet framväxte nya tankar, som snart kom att prägla vetenskapens filosofiska system. Det var upplysningen som upphöjde människans förnuft och därmed började se ned på den "naiva" gudstron.

 

 

DEDUKTIV VETENSKAP:
Bygger på logisk härledning. Motsats: induktiv: bygger på allmänna slutsatser utgående från enskilda iakttagelser.

Nu blev man mer och mer obenägen att räkna med en gudomlig makt där det mänskliga förståndet inte kunde ge trovärdiga förklaringar. Inom de s k exakta vetenskaperna, såsom matematik och fysik m fl naturvetenskaper, var det inga problem att avgränsa förutsättningar från resultat. I matematiken arbetar man strikt deduktivt, vilket innebär att man ställer upp sina förutsättningar i exakt formulerade axiom, och sedan härleder deras följder med hjälp av ett logiskt bevissystem.

När också nyare vetenskaper, såsom psykologi och sociologi, ville hävda sin vetenskaplighet, blev det inte så självklart att avgränsa förutsättningarna från själva forskningen. Och ännu värre blev det för teologin, som gjorde anspråk på samma grad av vetenskaplighet.


EMPIRISK:
Bygger på erfarenheter.

 

Den s k empiriska forskningen utgår från observationer, vilka ger upphov till gissningar, hypoteser. Man gör nya experiment och företar nya observationer för att se om hypotesens förutsägelser slår in. Härvid använder man sig av alla till buds stående medel för att samla fakta och bevismaterial. Om hypotesen fungerar, blir den kanske en del av en förklarande modell eller en teori. Det kan nu hända att nya fakta omkullkastar modellen, men i annat fall anses den vara ändamålsenlig som förklaring till de gjorda observationerna.

HYPOTES:
Antagande eller gissning för att söka förklaring till iakttagelser.

För att ett dylikt vetenskapligt system skall fungera måste alla dess element gå att kontrollera. Man brukar säga att en hypotes skall vara möjlig att verifiera eller falsifiera, dvs det skall gå att stöda den eller motbevisa den med nya rön. Då måste man använda metoder som vem som helst kan pröva. Det går alltså inte att ta med sådana "oberäkneliga" faktorer som under eller andra direkta ingripanden av någon gudomlig kraft.

När teologin nu har gjort anspråk på att vara en vetenskap på samma nivå som de andra vetenskapsgrenarna, är det helt klart att det uppstår en kollision mellan de anspråk på gudomliga ingripanden som Bibeln gör och de vetenskapliga arbetsmetoderna. Skall man nämligen tillåta under, dvs händelseförlopp som strider mot naturlagarna, avviker man från principen att varje hypotes skall vara verifierbar. Hur skulle det gå att göra ett experiment med att förvandla vatten till vin? Eller att låta Jesus födas en gång till av en jungfru för att undersöka hela processen?

Ändå har den stora majoriteten av teologerna valt att arbeta på samma villkor som andra forskare. De har avstått från att ställa upp egna förutsättningar utgående från kyrkans tro och bekännelse, och i stället har de accepterat vetenskapens allmänna grundförutsättningar.

Har då vetenskapen sådana? Är inte en sann vetenskap förutsättningslös?


GUDOMLIG KAUSALITET:
Gud står som orsak bakom skeendet.

POSITIVISM:
Filosofi som erkänner endast det man har erfarenhet av.

Utgående från vad som tidigare är sagt kan man hävda, att den första förutsättningen för modern vetenskap är att man endast godkänner inomvärldsliga orsakssammanhang. S k gudomlig kausalitet måste uteslutas i förväg. Man brukar tala om en positivistisk åskådning.

Det är ytterst märkligt att teologin, som är läran om Gud, har bundit sig till sådana metoder, som från början utesluter denna Gud! Undra på att motsägelser och problem uppstår i forskningsmaterialet!

TEXTKRITIK:
Språkvetenskap som söker fastställa den ursprungliga grundtexten

 

 

Historisk-kritisk bibelforskning

Beteckningen historisk-kritisk forskning, som används om den moderna rationalistiska bibelforskningen, är inte något enhetligt begrepp. Det är en term som inrymmer många olika slag av metoder. Det finns också en uppsjö av teorier och forskningsresultat, allt från den radikala förnekelse som antyddes ovan till inlindade och fromma filosofier som ofta presenteras av biskopar och präster.

Först skall sägas att det finns en god kritisk bibelforskning. Den s k textkritiken omfattas också av konservativa bibelforskare. Dess syfte är att så långt som möjligt få fram den ursprungliga bibliska grundtexten.

 

LÄSART:
En form av grundtexten, som kan variera i stavning eller lydelse i olika handskrifter och textutgåvor.

 

 

Vi måste observera att vi inte äger något enda original till de bibliska böckerna. Materialet som man skrev på, papyrus eller pergament, var nämligen inte hållbart för långvarigt bruk. Allt vi har är avskrifter av avskrifter av avskrifter. Dessa är inte ens kompletta, utan man måste ofta sammanställa olika texter under ett tidsödande arbete. På grund av fel som insmugit sig i avskrifterna har vi en del olika läsarter, som kan avvika från varandra i en del detaljer, någon enstaka gång i längre passager. Det är ett oerhört starkt vittnesbörd om Guds ledning, att dessa läsarter ligger så nära varandra som de gör, och att de inte avviker från varandra i någon enda avgörande lärofråga.

Det blir allvarligare när vi kommer in på den egentliga bibelkritiken.

 

 

 

EVOLUTIONISM:
Bygger på utvecklingstanken

 

 

EXEGETIK:
Den gren av teologin, som utforskar och tolkar bibeltexterna

LITTERÄRKRITIK:
Analyserar olikheter i texten ifråga om stil, ordval, upprepningar m.m., och söker på denna grund skilda källor till texterna.

 

FORMHISTORIA:
Söker placera in texterna i deras tidshistoriska miljö för att finna textens form: legend, myt, saga m. m.

TRADITIONSHISTORIA:
Söker bakgrunden till en bibeltext, dvs. hur den muntliga traditionen tillkommit och utvecklats.

REDAKTIONSKRITIK:
Söker spåren av redaktorn, dvs. den person som förutsätts ha sammanfogat de antagna skikten och traditionerna till en helhet.

TRADERING:
Överföring genom muntlig tradition.

En av förgrundsfigurerna inom modern dogmhistoria var Friedrich Schleiermacher (d 1834). Han införde nya tolkningar av gamla begrepp, såsom synd och frälsning. Kristi död och uppståndelse miste sin frälsande betydelse, och i stället kom hans förebildande funktion att bli dominerande. Uppståndelsen förnekades helt av Schleiermacher, eftersom Jesus endast sades vara skendöd. Djävulen avskaffades, och tanken på en evig fördömelse ansågs oförenlig med kristen känsla. Av Bibeln ansågs endast NT ha normerande värde. Genom Schleiermacher fick evolutionismen insteg i teologin. Bibeln ställes på samma plan som den kristna traditionen, men har större vikt tack vare sin plats i historien.

När det gäller exegetiken, själva bibelutläggningen, var Julius Wellhausen (d 1918) en förgrundsgestalt. Han populariserade den s k litterärkritiska metoden, där man söker förklara olikheter i ordval och språkbruk med hjälp av sönderdelning av texterna i små beståndsdelar. Den mest kända av hans hypoteser är den s k fyrkällshypotesen till de fem Moseböckerna (pentateuken).

Senare tillkomna metoder är den formhistoriska och den traditionshistoriska. Formhistorikerna, med Hermann Gunkel (d 1932) som förgrundsgestalt, talar om olika slags litteratur, såsom berättelser, myter, sagor och legender. Som sagor anses bl a berättelsen om Bileams åsna (4 Mos 22), Moses trollstav (2 Mos 49) och mjölet i krukan som aldrig tar slut (1 Kon 17). Till myter räknas bl a skapelse- och syndafallsberättelserna. Profetgestalterna Elia och Elisa sägs ha varit föremål för en typisk legendbildning. (Se t.ex. Albrektsson: En bok om gamla testamentet, s. 178.)

Också berättelserna om Jesu avlelse och födelse anses av många teologer vara typiska legender. Teol dr Karl-Gustav Sandelin i Åbo, vars doktorsavhandling väckte en stormig debatt i början av år 1977, byggde en stor del av sin argumentation kring Jesu uppståndelse på antagandet att evangeliernas uppståndelseberättelser är legender med en betydande del ohistoriskt material.

Traditionshistorikern söker spåra det bibliska materialets historia förrän det blev nedtecknat i skrift. Det säger sig självt, att man måste komma till helt andra resultat, om man förutsätter att ingen gudomlig uppenbarelse skett, än om man tar de bibliska uppgifterna om inspirationen på allvar. Därför måste också traditionshistorikern räkna med ett betydande inflytande från utombibliska källor innan den slutliga texten förelåg.

Den yngsta metoden är redaktionskritiken. Eftersom man utgår ifrån en lång och invecklad traderingsprocess innan den bibliska texten förelåg, måste det finnas en samlande hand bakom. Denna kallas redaktor, och är oftast okänd. Redaktionskritiken önskar så långt som möjligt klarlägga hur denne redaktor påverkat texten vid redigeringen.

Ett namn som vi ännu behöver nämna är Rudolf Bultmann. Han hör till vårt århundrades mest kända radikala bibelkritiker. Enligt honom borde Nya testamentet "avmytologiseras", dvs alla inslag som är oförenliga med den moderna människans världsbild borde uteslutas. Därvid ryker bl a alla under, Jesu föruttillvaro (preexistens), jungfrufödelse och uppståndelse. Dessa s k myter behöver inte avlägsnas, men enligt Bultmann skall de tolkas i enlighet med sitt egentliga syfte.

 

Vad skall den vanlige bibelläsaren tro?

De påståenden om vetenskapens nya rön angående Bibeln, som allt oftare slungas i ögonen på vanliga bibelläsare, måste verka förvirrande. Är det verkligen så, som den omstridde forskarprofessorn Heikki Räisänen i offentligheten hävdat, att teologerna vet att Jesus inte instiftade något dop? (Hufvudstadsbladet 28.12.1984) Innehåller evangelierna alltför få historiskt tillförlitliga uttalanden av Jesus själv om innebörden av hans död för att kyrkan skall ha belägg för syndaförlossningen? Då faller ju kyrkans lära ihop som ett korthus, och då är det inte underligt om kyrkan beskylls för dubbelmoral.

Att man på detta sätt blandar samman förutsättningar och forskningsresultat är oerhört. Man borde ju klart redovisa förutsättningarna för dylika påståenden.

Grundfelet som de historisk-kritiska forskarna har gjort är att de velat upphöja teologin till en trovärdig vetenskap genom att böja sig under samma förutsättningar som vilken materialistisk vetenskap som helst.

Luk 11:23

Jesus har sagt: "Den som inte är med mig, han är mot mig." Enligt Martin Luther är människan som ett riddjur: hon rids antingen av Gud eller av Satan. Hon kan inte vara andligt neutral. Om inte tron leder vårt bibelstudium, måste det med nödvändighet ledas av djävulen. Och djävulen vill inte att vi skall komma åt sanningen. Därför försöker han stänga in sanningen bakom en hel mur av bibelkritiska hypoteser, framställda som den odiskutabla sanningen. Tyvärr har han lyckats alltför väl.

 

 

Bibelsyn och bibelbruk, s. 52

Men är det så, att man måste pruta på sin intellektuella ärlighet om man vill tro på Bibeln? Så har det i alla fall påståtts. Det svenska biskopsmötets bibelkommission hävdar:

Ett grundfel med den fundamentalistiska uppfattningen är att någon egentlig konfrontation mellan vetenskap och bibelsyn överhuvud inte kommer till stånd... I vissa fall innebär denna ståndpunkt uppenbarligen också att man blundar för ofrånkomliga fakta. Den tummar på ärlighetskravet: det är nu en gång så, att det i vissa detaljfrågor finns uppenbara motsägelser i Bibeln, och det föreligger obestridligen historiska misstag i texterna.

På samma linje är John Vikström, som kort efter det att han blivit biskop i Borgå gav ut ett omdebatterat herdabrev Tro i kris. Han talar om två alternativ, som av många upplevs som alltför otillfredsställande: antingen måste man tro på Bibelns auktoritet och ofelbarhet i alla avseenden, också i historiska och naturvetenskapliga detaljuppgifter, eller också måste man överge kristen tro. För att kunna bevara sin intellektuella ärlighet och lita på Honom, som säger sig vara Sanningen, måste tron på Bibeln som Guds ord kunna förenas med ett frimodigt accepterande av uppenbara fakta (min kursivering). (Tro i kris, s. 70.)

Det sistnämnda är något som varje kristen vill skriva under. Visst vill vi erkänna fakta. Men är det då så, att man inte kan förena tron på Bibelns ofelbarhet med uppenbara fakta?

Till all lycka finns det inga skäl att hålla med bibelkommissionen och John Vikström här. Det må räcka med ett par kommentarer.

Efter att bibelkommissionen publicerat sin bok utgav stiftelsen Biblicum i Uppsala en motskrift, Det står skrivet. Där tas de påstådda motsägelserna och misstagen upp punkt efter punkt och vederläggs med eftertryck.

 


Skriftens studium ..., s. 66

Den kände exegeten Hugo Odeberg skrev i sin bok Skriftens studium, inspiration och auktoritet:

De allra flesta, enligt min mening alla, den s k moderna bibelkritikens angrepp på de bibliska böckerna är nu sådana anklagelser utan varje grund. Det är rena hypoteser, som framläggs med stor säkerhet och många ord, men utan att man har ett enda dokumentariskt eller faktiskt stöd för vad man framlägger.

Vi skall besinna, att de olika hypoteser, som framställts av den s k bibelkritiken, ingalunda är framsprungna ur något slags iakttagelse av verkligheten. De har intet som helst med vetenskap att göra. Utan de är allesammans försök att komma ifrån det stötande och obekväma i Bibeln, försök att rädda sin kyrka eller sitt samfund genom att anpassa den efter tidens antikristna åskådningar och strömningar.

Den verkliga forskningen, vare sig det är den historiska, den arkeologiska eller den språkliga, har med sina nya fynd mycket ofta givit Bibeln rätt gentemot den ena eller andra bibelkritiska hypotesen. Men det är ett tänkvärt faktum, att ända till den dag i dag är har intet enda nytt historiskt, arkeologiskt eller språkligt forskningsfynd bestyrkt en enda av de bibelkritiska hypoteserna. Icke ett enda fall kan uppletas, där ett nytt fynd har gett en förut uppställd bibelkritisk hypotes något stöd eller någon bekräftelse.

Ytterligare kan hänvisas till Seth Erlandsson: Bibeln och vetenskapen, där historiska, arkeologiska, språkliga och naturvetenskapliga frågor behandlas. (Uppsatsen ingår även i Ditt ord är sanning.)

Talet om intellektuell oärlighet skall därför inte skrämma någon bibelläsare från att tro som det står. Tyvärr har man ofta använt dylika slagträn av känslomässig karaktär i bibeldebatten.

FUNDAMENTALISM:
En amerikansk rörelse som bl. a. hävdar Bibelns auktoritet gentemot naturvetenskapen. (Den har kännetecknats också av en bokstavlig tolkning av profetiorna om den yttersta tiden m. m.)

Ett annat sådant är begreppet fundamentalismen. Det är ursprungligen en beteckning på en amerikansk protestantisk rörelse, som i början av detta år hundrade lade fram sitt program i tolv volymer, The Fundamentals, a Testimony to the Truth. Särskilt framhävdes fem punkter: Bibelns inspiration och ofelbarhet, Kristi gudom, Kristi födelse av jungfru och hans under, Kristi ställföreträdande soningsoffer samt Kristi kroppsliga uppståndelse och återkomst. Som typiska exempel på fundamentalistisk bibeltolkning brukar anges uppfattningen att Adam och Eva varit historiska personer, att hela mänskligheten med undantag av Noa och hans familj år 2454 f Kr förintades av syndafloden samt att berättelsen om Jona i den stora fiskens buk återger en historisk händelse. (Bibelsyn och bibelbruk, s. 51.)

Med undantag för årtalet för syndafloden ges här exempel på urgamla kristna läropunkter, som för trons folk varit mer eller mindre självklara under alla tider. Till den delen kan alltså den lutherska kyrkoläran anses vara fundamentalistisk. Men eftersom ordet blivit ett skällsord, och dessutom ofta förknippas med en lättvindig bokstavlig tolkning av profetior m m, är bruket av ordet inte att rekommendera.

 

 

 

 

 

 

 

1 Kor 2:14

 

Tron och bibelforskningen

En frågeställning som kan vara lämplig att kort diskutera här är förhållandet mellan tron och bibelforskningen. Måste man vara troende för att kunna bedriva en rätt bibelforskning? Eller är det möjligt att göra det som vilket annat hantverk som helst?

Stöd för åsikten att en bibelforskare skall vara troende finner vi hos Paulus:

Men en "själisk" människa tar inte emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

Hur skulle man kunna sända en person som saknar musikaliskt gehör till en konsert som musikkritiker? Lika omöjligt är det att en icke troende skulle kunna utgrunda Guds hemliga visdom i Skriften.

Å andra sidan kan vem som helst t ex analysera handskrifter och jämföra olika läsarter. Ren saklighet och goda språkkunskaper räcker en god bit på vägen, men de kan inte ge oss den fulla insikten. Skulle vi vara konsekventa med att kräva en personlig tro av forskarna råkar vi också lätt i svårigheter, eftersom vi inte kan se vem som har en rätt tro. Men om forskaren utgår från otrons förutsättningar skall vi inte ta lärdom av hans resultat.

 

VERBALINSPIRATION:
Bibeln är inspirerad av Gud också till ordalydelsen (lat: verbum = ord).

 

Verbalinspirationen

En term som ofta blivit ett skällsord är verbalinspirationsläran. Enligt några dogmhistoriker skall den ha uppkommit efter reformationen, när de ortodoxa lutheranerna måste försvara Bibelns uppenbarelsesanning mot den katolska motreformationen, som åter betonade traditionens överlägsenhet.1 I sitt omdebatterade herdabrev till Borgå stift finner numera ärkebiskop John Vikström det farligt att utgå från en bestämd lära om inspirationen, och sedan sluta sig till hur olika avsnitt och texter i Bibeln måste uppfattas. "Ett till synes korrekt bruk av logiken kommer då att göra våld på Skriften och upplösa den i en mängd ofelbara delar, som tillsammans bildar ett enda kaos."

 

Kristus och skriften
s. 49f

Hugo Odeberg har klart avvisat denna gamla kritik:

Den nytestamentliga bibelforskningen har icke att befatta sig med någon annan verbalinspiration, än den som nya testamentet självt lär. Men om det i nya testamentet förekommer någon utsaga, som måste sägas innefatta eller uttrycka en lära om verbalinspiration, så kan en allvarlig bibelforskning icke göra annat än konstatera detta och söka bestämma dess innebörd... När nu följande uttalande förekommer som ett ord av Jesus: "Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats", så är det en legitim och nödvändig uppgift att, med konstaterande, att denna utsaga finnes i nya testamentet, försöka i mån av möjlighet bestämma vad den innebär. Denna utsaga finnes nämligen i nya testamentet och har icke skrivits på 1600-talet. Det är således icke fråga om någon senare tids teori, utan om ett uttalande i nya testamentet, som anföres såsom ett ord av Jesus själv.


 

 

Apg 24:14


En uppmärksam bibelläsare har inga svårigheter att konstatera att inte endast Jesus, utan också hans lärjungar hyste en stark tilltro till Skriftens ofelbarhet och sanning. Låt oss studera ett vittnesbörd av Paulus:

Det bekänner jag inför dig att jag, i enlighet med "den vägen", vilken de kallar en partimening, så tjänar mina fäders Gud, att jag tror allt vad som är skrivet i lagen och i profeterna.

Vad tjänar det då till att så benhårt hålla fast vid att Bibeln är ofelbar? Är det inte tillräckligt att Guds ord finns i Bibeln? Har inte Gud använt ofullkomliga redskap för sin uppenbarelse?

 

Joh 1:1, 14

Man brukar ofta jämföra Bibeln med Kristus. Den jämförelsen bygger på Bibelns egen undervisning, eftersom Kristus kallas Ordet. Såsom Kristus har en mänsklig och en gudomlig natur, så har då också Bibeln en mänsklig och en gudomlig sida.

Alltför ofta gör man emellertid det misstaget, att man vill sammankoppla ofullkomligheten med den mänskliga sidan. Man jämför hål i Jesu mantel med brister i Skriften och menar att Skriftens trovärdighet inte blir mindre av fel och misstag, lika litet som Jesu trovärdighet blev mindre av hans klädedräkts brister. (Se t.ex. Vikström: Tro i kris, s. 98ff.)

Riktigare vore det att koppla samman Skriftens yttre form och tryckteknik m m med Jesu kläder. Visst kan Bibelns blad vara rivna och något tryckfel finnas här och där, men därmed minskar inte dess trovärdighet. Jesus var utan synd. Där har vi den riktiga jämförelsen med Bibelns ofelbarhet. Syndfriheten var något unikt, som bara denna enda människa kunnat visa upp. Därmed har hans mänskliga natur inte alls inskränkts. Lika litet inskränks Bibelns mänskliga tillkomst, genom tänkande och skrivande människor, av att den blivit till på ett unikt sätt: genom den helige Andes inspiration.

Svaret på frågan varför vi så hårt håller fast vid Bibelns ofelbarhet hör ihop med Bibelns egen undervisning. Vi vågar inte lita på oss själva som domare över Skriften. Vi vet att det är tryggt att lita på Bibeln. Även om vi måste medge, att det finns punkter där vi ännu inte förstår texten, är vi övertygade om att Gud inte motsäger sig själv.

Bibelns tillförlitlighet stöds också av forskningen, vilket redan framgick av citatet från Odeberg. Dessutom visar kyrkohistorien hur farligt det är att börja tumma på enskilda läror eller texter i Bibeln. Då befinner man sig ute på ett lutande plan, där alltför många glidit så långt att de kommit utanför den kristna tron.


1 Joh 4:2f

Tyvärr är det så att många lärare vid de teologiska fakulteterna och t o m präster -- se uttalandena av Heikki Räisänen ovan -- har ställt sig vid sidan av den kristna tron. När man inte längre tror att Jesus Kristus är sann Gud, som blivit vår Frälsare genom att lida straffet för världens synd, finns inte ens den första grunden kvar av kristendomen. Därför är sådana lärare inga auktoriteter för dem som tror på Kristus.


Till sidans början | Föregående avsnitt | Nästa avsnitt

 

28.8.2000