Logosmappen > NELK > Konferensen 2006 > Föredrag > Roger Pettersson

Frälsningsvisshetens grund

Föredrag av Roger Pettersson på NELK i Fossnes 3-5 mars 2006

Roger Pettersson, f. 1978. Teol.mag från Åbo Akademi 2002. Religionslärare i Närpes högstadieskola och predikant i Föreningen Logos i Österbotten r.f.


1. Bakgrund till ämnet

Under året som gått sedan konferensen i Märsta så har det pågått en intensiv e-postdiskussion på ViaLutherforum. Där har bl.a. frågan om frälsningsvisshet berörts. Ämnet behandlades också i Märsta då Gunner Jensen höll ett föredrag kring ”Lutherska kyrkan – den glada frälsningsvisshetens kyrka”. En deltagare uttryckte sig så om föredraget:

”Med Gunners undervisning får vi glädjas över att vår visshet om saligheten vilar på säker grund – inget inom oss utan på Kristi verk och att han är den som gör allt. Vissheten om vår benådning finns inte i våra känslor, i vår bön eller i vårt kämpande för att komma in genom den trånga porten. Nej det finns något bättre – det evangelium som kommer till oss i Ordet och sakramenten.”

Gunners föredrag utgör en bakgrund för detta föredrag. Där kommer frälsningsvisshetens grund klart fram. Jag skall inte återupprepa det som där tas upp utan istället fokusera på olika tolkningar av frälsningsvissheten i kyrkohistorien.

Min förhoppning är att jag skall kunna belysa orsakerna och motiven till att man betonar frälsningsvissheten olika i olika traditioner. Men jag tänker också visa på faror med en slarvig användning av begreppet frälsningsvisshet både när man betonar det för mycket och för lite.
 

2. Några frågor kring frälsningsvisshet

Vad kan en syndig och bristfull människa vara viss om?

Eftersom människan är en syndare måste frälsningens grund vara något utanför människan: ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” (Hebr 11:1) Jesu försoningsgärning är grunden. Ordet om frälsningen i Jesus är viss och sann. Allt annat skall förgå men mina ord skall aldrig förgå säger Jesus. Därför får vi i tro gripa tag i löftet.

Är jag en troende?

Att ställa denna fråga är inte fel. Bibeln uppmanar oss till att pröva oss. Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! (2 Kor 13:5) Att inte ställa denna fråga vittnar om likgiltighet. Det är ingen självklarhet att en människa är troende, utgångspunkten är att människan är andligen död och icke troende. För människan är det omöjligt att frälsa sig själv men inte för Gud. Han vill och kan frälsa oss. Gud verkar genom nådemedlen, Ordet och sakramenten, i Ordet är vår trygghet och vår visshet. ”Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet.” (1 Tess 1:5)

Kan frälsningsvisshet missbrukas?

Egentligen kan inte frälsningsvisshet missbrukas. Man kan nämligen inte ha frälsningsvisshet om man inte är troende. Men man kan göra en falsk visshet åt sig, som man tror att är frälsningsvisshet, men det är bara ett djävulens bedrägeri. Frälsningsvisshet är inte en sanning utan en gåva som hör samman med tron, vilket Paulus understryker: Ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. (Rom 8:15-16)
 

3. Är frälsningsvisshet en central lära i luthersk teologi?

Bengt Jonzon säger om frälsningsvissheten: ”Den tillhör principiellt den evangeliska kristendomens centrala spörsmål. Denna kristendom menar, att varje kristen kan och bör vara viss om sitt barnaskap hos Gud. Frågan om frälsningsvissheten betecknar gränslinjen mellan evangelisk gudsgemenskap och annan religiositet.” (Nyman 1949, 17)

Under diskussionerna på ViaLutherforum har det också framförts att denna fråga också betecknar en gränslinje mellan ortodoxi och pietism. Är det alltså så att man kan bedöma olika traditioners riktighet utgående från dess betoning av frälsningsvissheten? De som anser att frälsningsvisshet är viktigt skulle då betecknas som rättroende lutheraner medan de som är mer rädda för ”frälsningsvisshet” är lagiska pietister. Här är det också viktigt att komma ihåg att begreppen ortodoxi och pietism är mycket vida och inrymmer både ont och gott. Det finns fromma företrädare för ortodoxin och rättläriga pietister och vice versa.

En finländsk forskare, Helge Nyman, som år 1949 skrev en doktorsavhandling om den finska pietistledaren Paavo Ruotsalainen, menar att man har överbetonat betydelsen av frälsningsvissheten. Han sammanfattar i avhandlingen den teologiska forskningen kring frälsningsvissheten.

De som vill betona frälsningsvissheten anser enligt Nyman, att Luthers stora förtjänst var att han lyfte fram att människan blir rättfärdig allenast genom tron. Tidigare var det fromt att vara orolig över sitt andliga tillstånd. Men Luther betonade att tron griper om syndaförlåtelsen och detta är centralt just av den orsaken att den ger frälsningsvisshet. Enligt Nyman så dominerade denna förståelse av lutherforskningen ända in på 1920-talet. Speciellt tre svenskar bidrog till en vändning i lutherforskningen, Einar Billing samt lundateologerna Anders Nygren och Ragnar Bring. De ansåg att frälsningsvisshet inte var viktig för Luther. Rättfärdiggörelse genom tro betyder för Luther i första hand att människan blir ställd under Guds herravälde och inte att hon genom den skall få evigt liv. (Nyman 1949, 36-53.)

Enligt Nyman kännetecknas ett evangeliskt gudsförhållande av att centrum flyttas från människan och hennes behov av frälsningsvisshet till Gud och hans vilja. Med andra ord sagt är kristen tro teocentrisk. Vad Nyman vill ha sagt är inte så lätt att förstå. Han talar om olika grundhållningar, om att man ser på kristendomen från olika utgångspunkter. Egentligen utgår Nyman från den s.k. motivforskningen. Det innebär att olika texter av Luther eller Ruotsalainen tvingas in i forskningsmetoden, fastän de kanske egentligen handlar om ett annat ämne. Nu vill jag inte säga att allt Nyman säger skall förkastas, han kan faktiskt ha rätt i mycket. (Erikson 2002, 53)

Nymans definition på evangelisk kristendom har inte fått stå oemotsagd. T.ex. Gunner Jensen har i sin bok ”F.G. Hedbergs teologiske udvikling” kritiserat Nymans utgångspunkter. Enligt Nymans definitioner så skulle Hedberg försvara en egoistisk och eudemonistisk kristendom, en kristendom som ser på människans fördelar och lön. Jensen visar i sin avhandling bl.a. att det inte är eudemonistiskt och egoistiskt att vilja äga frid och barnaskap hos Gud. Kristi frälsargärning är faktiskt oss människor till godo, för vår skull. Vi skall återkomma till definitionerna längre fram. (Jensen 1990, 108)
 

4. De finska väckelserörelserna och frälsningsvissheten

Finlands kyrkliga liv kännetecknas av väckelserörelsernas starka ställning. Än idag samlar väckelserörelserna i Finland tiotusentals deltagare till de årliga sommarfesterna. Paavo Ruotsalainen (1777-1852) var utan tvivel den mest centrala figuren vad gäller väckelserörelserna i Finland under 1800-talet och han är 1800-talspietismens bakgrundsgestalt. Han var en av få väckelseledare i Finland som inte var präst. Denna väckelseledare blev under sin tid och även senare anklagad för att vara oluthersk. Helge Nyman koncentrerar sig i sin avhandling på Ruotsalainens trosuppfattning.

Fredrik Gabriel Hedberg (1811-1893) som själv till en början var en hängiven pietist bröt kontakten med Ruotsalainen kring år 1843. En stor orsak till brytningen var hans missnöje över Ruotsalainens svar angående frälsningsvissheten. Hedberg är den evangeliska rörelsens upphovsman. Förutom Gunner Jensen så har bl.a. också Leif Erikson i Finland skrivit en bok om Hedberg, ”Från ovisshet till visshet”.

Efter att Hedberg bröt med pietismen och Ruotsalainen så har frågan om frälsningsvisshet varit den mest centrala i både fördömanden mellan olika riktningars representanter och i seriös forskning. Jag tror att vi som lever på 2000-talet och har anknytning till både väckelsefromhet och luthersk ortodoxi kan lära oss mycket genom att stanna inför dessa två finska väckelseledare.

Ännu 160 år efter att ”bannbullor” sändes kors och tvärs i Finland mellan de evangeliska och lagiska, mellan fromma och lösaktiga, så väcker frågan om frälsningsvisshet debatt. Brytningen mellan pietister och de evangeliska blev skarp. En av pietistledarna, Jonas Lagus, skrev ett ”sändebrev till de löstroende blöthansarne i Åbo och trakten deromkring”, medan Hedberg svarade med ett ”sändebref till de stora Kaininska helgon och påfviska fäder i Österbotten, vilka med sin otros bättringslära tyrannisera och föröda Christi hjord”.

4.1. Ruotsalainen om frälsningsvisshet

Samma problem som lutherforskningen led av, det vill säga att man överbetonade frågan om frälsningsvisshet, har också forskningen om Paavo Ruotsalainen lidit av enligt Helge Nyman. Frälsningsvisshet blev en grundpelare för kristen tro i 1800-talets väckelsefromhet men Ruotsalainen å sin sida betonade en bidande tro, riktad mot givaren, Gud själv. (Nyman 1949, 79, 95, 109.)

Nyman menade att Ruotsalainen var en äkta Luther-efterföljare. Dessutom menade han att det är Hedberg som är oluthersk. Nyman framförde en tolkning som gick tvärtemot det allmänt trodda. Jag har gjort en kort sammanställning över Ruotsalainens syn på frälsningsvisshet utgående från Nymans avhandling.

Ruotsalainen är kritisk mot att ställa frälsningsvissheten som huvudmål för det religiösa förhållandet. Han varnar för att fatta känslan av frid och visshet om benådning som det väsentliga. Samtidigt menar han att alla erfarenheter, som gör människans syndakännedom mindre, är skadliga för det kristna livet. Det är viktigare att ha en visshet om sin egen synd än att ha en visshet som baseras på varma andliga känslor som förlitar sig på Guds nåd. Så länge man ser brister i sin kristendom har den helige Ande rum i hjärtat, men om man är nöjd är detta ett tecken på fariseisk rättfärdighet. (Nyman 1949, 95-100)

Det pietistiska trostänkandet betonade i regel att lagen verkar oro och evengelium skänker frid. Utgående från detta brukar man fastslå nya födelsens tidpunkt vid den stund då människan får den psykologiska friden. Men Ruotsalainen ville inte överbetona denna ”nådesglimt”. Om man strävar efter sådana varma andliga känslor är de ett tecken på att man ännu inte börjat vandra på korsets väg utan man lever ännu i ”trolovningsdagarna”. Han betonar istället en väntan på att Jesus ser till den som längtar ”till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i hans hjärta”. Längtan riktar sig inte mot känslor eller själsliga rörelser utan mot Kristus själv. (Nyman 1949, 110-119)

Ruotsalainen avvisar inte bara dem som talar för en säkerhet i frälsningsvisshetsfrågan utan också dem som idealiserar en osäkerhet. Man kunde säga att han tar avstånd från både herrnhutismen och hallepietismen, både från hedbergianism och de flesta finska pietister. Ruotsalainen förhöll sig på ett ovanligt sätt till frälsningsvissheten, enligt Nyman på ett lutherskt sätt. Leif Erikson konstaterar också att Ruotsalainen på flera väsentliga punkter ger uttryck för en luthersk trosuppfattning. Hans starka betoning av Guds suveränitet i frälsningstillägnelsen stämmer väl överens med CA V där det heter att tron ges genom nådemedlen ”var och när det behagar Gud”. (Erikson 2002, 54)

4.2. Hedberg om frälsningsvisshet

Leif Erikson beskriver Hedbergs syn på frälsningsvisshet utgående från Hedbergs bok ”Trons övning till salighet”, som skrevs i samband med brytningen år 1843. Enligt Hedberg så innefattar nåden syndernas förlåtelse, friden och ett glatt och tryggt samvete. Utkorelsen i Kristus är en grund för frälsningsvissheten. Vissheten är ett verk av Anden och kan inte nås på förnuftets väg. Ändå skall man sträva efter visshet, eftersom det är något Gud har lovat. Bakgrunden till människans strävan är den samvetsnöd och förtvivlan som synden åstadkommer i hennes hjärta. (Erikson 2002, 47-48)

Hedberg skiljer på levande och död tro samt på visshet och falsk säkerhet. Helge Hildén påpekar att Hedberg ej erkänner någon som helst kristlig tro, förrän den helige Ande genom Ordet fått upplysa människor och pånyttföda dem. Denna aspekt i Hedbergs teologi har ofta lämnats obeaktad. (Erikson 2002, 52)

Hedberg betonar det objektiva i frälsningen, synden är förlåten och borttagen av Kristus. Grunden för visshet är Kristi verk för oss. Att Hedberg så starkt betonar det objektiva hör enligt Erikson ihop med hans egen kamp. Han hade insett att enda sättet att nå samvetsfrid är att rikta trosblicken utanför människan på Kristi frälsningsverk. Endast på detta sätt kan det objektiva bli personligt. (Erikson 2002, 58-59)

Hedberg skiljer mellan den förvärvade och mottagna frälsningsgåvan. Han upprepar ofta att allt är färdigt från Guds sida, och att människan får ta emot gåvan genom tron. ”Sannerligen, den som säger att en sådan tro är lätt, den har ännu aldrig känt trons rätta natur.” För att tro detta behöver man inte prestera något, utan när man tror detta så verkar den helige Ande själv ett nytt sinne och en ny håg, förlåter synderna, ikläder Kristi rättfärdighet och bereder för helgelse och det eviga livet. (Erikson 2002, 62-63)

Hedberg bortser inte helt från erfarenheter, han var en känslomänniska som sökte visshet. Denna visshet fann han i det objektiva i Ordets löften och i sakramenten. Hedberg vänder sig också mot de falska lärarna, som vill beröva människorna tron på Kristus och därmed ta ifrån dem frälsningsvisshet. Enligt honom finns det inga villkor för att en människa skall få trösta sig med Guds ord och såsom ett Guds barn därur söka ledning. (Erikson 2002, 111-112)

4.3. Olikheter och likheter mellan Ruotsalainen och Hedberg

Den forskning som gjorts hittills har inte kunnat enas om Hedberg och Ruotsalainen (samt Lagus) egentligen delade samma grundsyn men hade olika betoningar. Man har funderat kring orsakerna till brytningen och det har getts olika tolkningsförslag. En del forskare har försökt tona ner skillnaderna (förmedlande tolkning). Andra igen har visat på skillnaderna (polariserande tolkning). (Jensen 1990, 80)

Det som är märkligt i brytningen är, att pietistledarna (Ruotsalainen och Lagus) godkände innehållet i ”Trons lära” till en början. Men sedan när de märkte syftet med skriften och att det ledde till splittring samt att många anklagade de evangeliska för ”världslighet” så tog de avstånd från den. De såg av allt att döma en fara i Hedbergs teologi eftersom den gav ett större utrymme för köttslig frihet.

Osmo Tiililä menar att denna fara beror på att Hedberg förenar försoningen och rättfärdiggörelsen, och problem uppstår när denna förkunnelse tillämpas på alla. Jämför Jesu ord i Matt 7:6: ”Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er.” Erikson bemöter Tiililäs påstående med att det är svårt att förstå denna fara eftersom Hedberg så starkt framhåller trons nödvändighet. Hedberg beklagade också att vissa människor använde evangeliet som täckmantel för att leva i köttslig synd. (Erikson not 15 s. 59)

Nyman menar t.ex. att många, som anser att brytningen var självklar, utgår från Hedbergs tankegångar. Enligt Hedbergs synsätt måste pietismen bekämpas eftersom den sätter vissheten i fara. Men enligt Nyman så förstod inte Hedberg innebörden i Ruotsalainens tänkande eftersom han klassade Ruotsalainens läror som verkfromhet. Det Ruotsalainen kallade för tro ansåg Hedberg vara otro och förnekelse av Bibelns och Luthers lära. (Nyman 1949, 341)

Jag har redan visat hur Nyman tolkar Hedberg fel i några avseenden. Men frågan om Hedberg till en stor del missförstod Ruotsalainen kvarstår. Det finns en möjlighet att Hedberg mer skriver mot sin gamla pietistiska uppfattning och missar en hel del i polemiken mot Ruotsalainen. Halvar Sandell har i sin avhandling ”Utkorelse och universell frälsningsvilja” studerat Hedbergs teologi mot bakgrunden av Luthers skrift ”Om den trälbundna viljan”. Sandell hävdar att Hedberg inte delar de avgörande grundidéerna som finns i Luthers skrift samt att han inte insåg att Ruotsalainen i mycket representerade en teologi som återfinns i den trälbundna viljan. Ett exempel på detta är djävulens roll, vilket vi återkommer till. (Sandell 1977, 87)

Pekka Heikkinen som studerat de olika tolkningsförsöken kring splittringen menar att de två parterna hade mycket gemensamt. Han säger att man betonade vissa lärofrågor olika och det brast i förståelsen av varandra. Kanske är Heikkinen väl optimistisk när han säger: ”Hade nu de tre väckelseledarna inskränkt sig till en moderat och kärleksfull kritik av varandra och lyssnat till varandra noga för att lära av varandra, så skulle det kunnat bli till ömsesidig andlig befruktning och till välsignelse för hela Finlands folk.” (Ur Jensen 1990, 94)

Vi kan granska Heikkinens uttalande med att se på en ordväxling mellan Paavo Ruotsalainen (P) och Dahlberg (D), en av Hedbergs utsände. Det är helt uppenbart att det krävs en längre diskussion innan man är på samma våglängd, man talar ju förbi varandra. Samma fenomen har vi fått bevittna i våra dagar på ViaLutherforum. Protokollet är gjort av Dahlberg:

D: Då jag framställde min uppfattning av evangelii sanning begynte jag med dessa ord, såsom du tror skall det ske dig. Och om någon skulle fråga: Vad är det du då tror? Så svarar jag: Jag tror om synden tynger mig, att Guds Sons blod renat mig från all synd. Om djävulen säger att jag tror dårskaper så befaller jag honom klaga för Gud, att han inte skall befalla stackars Dahlberg att tro huvudlösa ting, och att han inte skulle anklaga mig, som gör som jag blivit anvisad. (Joh. 6:29)

P: Inte skall du ge dig på att kämpa med djävulen.

D: Om samvetet fördömer mig, så hör jag i Guds Ord Christus vara större än mitt hjärta.

P: Det är fel. Du skall inte av dig själv fordra eller röva tron. Ty kräver du tron av dig själv, så hör: Ingen människa kan av lagens gärningar bliva rättfärdig. Utan ställ dig själv inför den då allting seende Gudens ögon i all uselhet otroende och klaga för Herren: Du käre Herre, ser nu mitt krigsvapen borttaget och inte förmår jag heller något mera, utan jag lämnar hela saken i din vård, som vet, vad som jag bäst behöver. Och håll ut inför Herren i denna suckan; nog uträttar Han saken.
 

5. Olika sätt att betona frälsningsvisshet

Det har genom kyrkohistorien förekommit olika sätt att förhålla sig till frälsningsvissheten. En fara är att man har sopat frågan om visshet under mattan. C.O. Rosenius kritiserar en sådan hållning och framhåller, att det normala för ett Guds barn är att hon äger visshet om sitt barnaskap hos Gud. Han säger att det är viktigt att vi vill finna frälsningsvisshet. Om man inte anser att det är viktigt är man knappast en rätt kristen. Man skall kunna säga på Guds ords grund: ”Jag är ett Guds barn! Men något så högfärdigt vill inte vissa kristna säga, de vill gärna säga att de är svaga stackare ...” (Rosenius 1985, 114f)

Men likväl säger Rosenius att det inte är lätt att tro. Varken Mose, David, Jesaja eller Paulus hade lätt för att tro. Men vem vill släppa den tro som har gett den döde liv? De nämnda troshjältarna ville inte göra det. Hebreerbrevets författare uppmanar:

Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. (Hebr 6:11-12)

5.1. Betydelsen av trons frukter för frälsningsvisshet

En sak som ofta berörs i olika sammanhang är vilken roll trons frukter skall ha när det gäller frälsningsvissheten. Det är ju så att vi inte ser frukten av vårt kristenliv (jfr dem som blev välsignade i Människosonens dom), men detta kan vi inte ta som ursäkt för att inte göra goda gärningar, eftersom varje träd/gren/tjänare som inte bär frukt kastas bort och bränns upp. Tänk vilken nåd att få stå i livsgemenskap med Kristus, att äga livet i honom. Han frambär trons frukter genom oss ovärdiga. Må vi vara tacksamma till honom för detta och inte sätta ljuset under skäppan.

Petrus ger en förmaning till de kristna om att göra sin kallelse och utkorelse fast (2 Petr 1:10). Luther förklarar: ”Liksom även de goda gärningarna befäster vår kallelse och utkorelse, därför att de är den sanna trons vittnesbörd.” Just därför att de kristna är kallade i Andens helgelse och i tron på sanningen, påminner läran om deras eviga utkorelse dem ständigt om att de inför Gud skall vandra i Andens helgelse och i tron på sanningen. Endast på så vis kan de vara vissa om sin utkorelse och frälsning. (Pieper 1985, 697)

Vi diskuterade senaste sommar om trons erfarenheter på ViaLutherforum. Det uppstod en spänning mellan dem som ville lyfta fram hjärtats erfarenhet och andra som såg en risk för att man ville lägga en annan grund än den som är lagd. Det är inte så märkligt ändå, kan man tänka sig ett kristenliv utan erfarenheter? Som exempel lyfte en person fram en händelse ur Rosenius liv.

Det är när han ligger förlamad i Göteborg och är viss på att döden är nära. Han kände glädje på grund av gammal förtrolig bekantskap med Herren. Att frälsningsgrunden höll, det var inget problem, det visste han. MEN ”nu kom en ny fråga. Är då din tro på denna lösepenning av rätta slaget? Kan du ha bedragit dig med en falsk tro?” Men då framträdde för mina ögon hela mitt liv, och jag såg att med all min synd och uselhet har jag dock genom den tro Gud verkat i mig, gått en helt ny väg genom hela livet och verkligen av hjärtat hållit Guds bud, så att vad jag har brutit däremot varit min egen bedrövelse. Allt vad jag själv har gjort har varit eländigt, uselt och syndigt. Gud har verkat i mig denna kärlek till själarna och deras väl, som drivit mig att mycket göra och lida, vilket aldrig låg i min natur att påtaga mig. Jag såg nu hur nyttig och viktig även Johannes lära är, då han ideligen påminner. ”Därav vet vi, att vi är av sanningen och äro födda av Gud.”

Ett sådant uttalande är inte olutherskt. I företalet till Romarbrevet skriver Luther: ”Ja, tron är ett levande, ivrigt, verksamt, mäktigt ting, så att det är omöjligt, att den inte oavlåtligt skulle verka vad som är gott.”

5.2. När tron anfäktas

Om den helige Andes närvaro, verkan och gåvor bör och kan man icke döma ex sensu – d.v.s. icke därav huru och när de förnimmas i hjärtat – utan emedan detta ofta sker under ett täckelse av stor svaghet, böra vi på grund av och i enlighet med Guds löfte vara vissa om att det predikade och hörda ordet är ett den helige Andes ämbete och verk, varigenom han förvisso är verksam i våra hjärtan. (2 Kor 2; SKB, 570)

Det är denna skillnad mellan ”direkt” tro och ”återspeglad” tro som ortodoxin sedan tar upp som fides directa och fides reflexa. Utan den helige Ande finns ingen tro. Men vi behöver inte alltid vara övertygade om att vi har Anden fastän vi tror. Ifall en kristen börjar tvivla på om han äger den helige Ande och tron så skall man inte ringakta frågan. I princip återspeglar tron så att man vet att man tror. Vi skall nu se på några orsaker till anfäktelse.

En orsak till att vi börjar tvivla om vårt andliga tillstånd är enligt Hedberg att djävulen vill förmörka vårt sinne så att vi inte ser att vi är benådade. Han insår tvivel i våra hjärtan. Han vänder Guds nådelöften till lögn och försöker istället få människan att bygga sitt gudsförhållande på laggärningar. (Hedberg 1903, 51-52)

Man kan möta detta tvivel genom att mot allt eget förnuft tro sina synders förlåtelse. Priset är betalt. Man hänvisar till Kristus. I en epistelpredikan tar Luther ett exempel av en nunna som fördrev djävulen med orden: ”Jag är en kristen.” (Epistelpostillan 1864, nr 77 §45) Man kan också fokusera på nådemedlen och hänvisa till de löften som Gud har gett. Man förlitar på syndernas förlåtelse i dopet, nattvarden, bikten och i predikan.

Jag nämnde redan att det finns problem med hur Hedberg ser på djävulens roll. Enligt Halvar Sandell ser Hedberg endast djävulens roll som att hindra människan att tro på syndernas förlåtelse. Men för Luther har djävulen en större roll och människans roll blir faktiskt trälbunden. Jag citerar från Om den trälbundna viljan:

Så har den mänskliga viljan sin plats i mitten som ett oskäligt riddjur. Om Gud sätter sig på den, vill och går den dit Gud vill. Det heter ju i psalmen: »Såsom ett oskäligt djur var jag inför dig.» Sätter sig Satan på den, vill och går den, dit Satan vill. Det står inte i dess fria avgörande att springa till den ene eller andre av ryttarna och söka honom, utan ryttarna själva kämpar om att få och äga den. (www.logosmappen.net/uppbyggelse/luther/otv/242_laraliv.html)

Hedberg nämner i några av breven en annan orsak till tvivel. Gud prövar genom att ta bort den kännbara nåden, enligt Hedberg för att vi skall lita enbart på evangeliets löften och inte på våra känslor. (Erikson 2002, 93)

Men det finns också en grupp av människor som saknar visshet av ytterligare en orsak. Rosenius nämner om allvarligt sökande som är fångna i en eller annan skötesynd. Aposteln Johannes säger varnande ord till dessa. ”Den som säger: 'Jag känner honom' och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.” (1 Joh 2:4) Kärleken till synden är så stor, att de inte kan veta, om de verkligen vill bli kvitt den och därför utesluter de sig själva nåden. Rosenius menar att detta är ett svårt tillstånd och det är uppenbart att mänsklig makt inte kan hjälpa. Men genom Ordets hörande kan de komma i så stor nöd, att de blir alldeles utmattade och syndens plåga blir så stor att kärleken till synden försvinner. (Rosenius 1985, 114)

5.3. Hålla sig salig

Många inom olika pietistiska riktningar fokuserade på människan och tecknen i hennes trosliv. Utgående från vad hon fann inom sig kunde hon dra slutsatser om sin frälsning. En del började idealisera osäkerheten medan andra lärde att människan kan vara säker på sin frälsning. Vi har redan nämnt om detta med osäkerhet. Nu skall vi se på en annan sida av frågan.

I sin iver att bemöta pietismen så kunde vissa grupper slå över i sin betoning och allt blev hängande på människans eget förhållningssätt, ”att hålla sig själv salig”. Många uttryck som betecknas som evangeliska och fria kan visa sig vara ganska problematiska. Här märker jag själv hur jag med laestadiansk bakgrund har svårt att ta till mig vissa uttryck från den evangeliska rörelsen där Hedberg är en lärofader. Vi berörde detta lite i diskussionerna i ViaLutherforum förra sommaren.

Någon gav ett exempel på den allmänna rättfärdiggörelsen som ett fängelse med öppna dörrar, bara att gå ut. När jag har tänkt på fängelse och rättfärdiggörelsen har jag för mig en lite annorlunda bild. Den otroende är ju faktiskt syndens och otrons fångar. Ingemar Öberg som jag har lyssnat på många gånger i laestadianska sammanhang predikade ofta om hur kedjorna rasslar i himlen när avlösning förkunnas på jorden. När avlösningsorden ”Dina synder förlåtas dig” enligt Öbergs Luther-tolkning uttalas på jorden, då ”rasslar” samtidigt Guds nycklar i himlen och människan blir löst från sin synd och hon är i sanning fri. Enligt tolkningen är det avgörande för den anfäktade människans trosvisshet att församlingen på jorden utför Guds eget syndaförlåtande verk genom absolutionen. Jag förkastar inte på något sätt bilden om öppna dörrar, jag har bara av tradition tagit till mig en annan variant av bilden.

Lite samma sak gällde bilden om bordet med mat, ”allt är färdigt det är bara att ta åt sig”. Detta används inom den evangeliska rörelsen som en inbjudan att tro evangelium. Det är också en biblisk bild med syfte på det stora gästabudet. Men denna inbjudan har inom laestadianismen använts som exempel på egenrättfärdighet, ”att själv ta åt sig”. Inom laestadianismen har man lagt betoningen vid att det är tjänarnas uppgift att servera. Det är också viktigt att framhålla att man får ta emot avlösningen av en ”kristi tjänare”. Man brukar stryka under att man inte kan försonas på egen hand med Gud och hänvisar till att Gud har instiftat ett försoningens ämbete i församlingen.

Den fråga man kan ställa kring användningen av uttrycket ”hålla sig salig” är hur det blir med den trälbundna viljan? Det finns en fara i att det avgörande blir människans inställning. Har hon en rätt inställning så är allt klart, och denna inställning skall inte ifrågasättas eftersom man då ifrågasätter Gud själv. Därför skall vi komma ihåg att människans inställning är något subjektivt. Låter man detta bestämma så är människan själv i centrum och Guds frälsningshandlande hamnar i bakgrunden. Använder vi teologiska termer så kan vi säga att fides directa hamnar i bakgrunden till fides reflexa.

Nådelöftena kan användas i fel syfte och de kan användas så att de ger utrymme för missbruk. Osmo Tiililä som var skeptisk till en del av Hedbergs uttryckssätt kritiserar hur han uppmanar dem som känner sig syndiga och eländiga att hålla sig saliga. Han menar att även de som inte har gjort bättring tar till sig en sådan predikan (Sandell 1977, 72). Vi bör här tänka på att det faktiskt är avgörande att människan blir viss om sin synd. Jesus säger:

Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig (Joh 16:8-9).

Det blir så lätt att predikan om synd blir enbart ett abstrakt tal om lag och syndfullhet som inte berör människan i hennes existentiella situation. Åhöraren ställs inte inför de allvarliga frågorna. Därefter kommer evangelieförkunnelsen som försäkrar människan att allt är bra:

De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: ”Allt står väl till, allt står väl till.” Men allt står inte väl till. (Jer 6:14)

Man bör akta sig för att frälsningsvissheten inte slår över i utkorelsesäkerhet. I luthersk teologi är det en skillnad mellan securitas och certitudo, mellan säkerhet och visshet. Inom pietismen betecknade ”de säkra” den obotfärdiga gruppen, de som med bestämda steg gick sin undergång till mötes. Dessa säkra behöver väckas upp:

Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: ”Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. (Ef 5:13-15)

5.4. Förhållandet till nådemedlen

Kan människan ta nåden innan den ges till henne? Är det så att människan redan har det Gud vill ge henne? Dessa frågor hör ihop med Ordets och sakramentens funktion. Skall de förmedla förlåtelse till människan eller bara bekräfta att allt är bra. Gunner Jensen betonade ifjol nådemedlens betydelse för vissheten:

Ordet och sakramentens betydelse uttrycks t.ex. så här i Apologien: ”Så undfå vi tron och stärkas i den genom avlösningen samt genom att höra evangeliet och bruka sakramenten, på det att vi icke må duka under i kampen mot ångesten för synd och död.” (Apologien XII, SKB s. 194) Var finns trösten för samvetet? – Inte i något hos människan, utan i evangeliet! ”Ty då samvetet får höra evangeliet predikas och avlösningen förkunnas, fattar det nytt mod och undfår tröst.” (Apologien XII, SKB s. 194)

Franz Pieper lyfter också fram nådemedlens roll och nämner bl.a.: ”Enligt skriften sker rättfärdiggörelsen genom evangeliets ord ... i den speciella meningen, att rättfärdiggörelsens gudomliga akt föreligger i evangeliets ord, och att det är där – i ordet – som denna omfattas och tillägnas.” (Pieper 1985, 435) Hedberg är inne på samma linje och erkänner inte någon tro förrän den helige Ande genom Ordet fått pånyttföda människorna.

I en uppsats i Nya väktaren berör Fredrik Sidenvall hur sakramenten fungerar som vapen mot den andliga terror som vill sätta människor i ovisshetens tillstånd.

Evangelium (i alla dess former) är Guds kraft till frälsning för var och en som tror.” Rom 1:16. I det fullbordade offret, som evangelium förkunnar, är en evig rättfärdighet en gång för alla vunnen, och när evangelium kommer till oss, i sakramenten eller i andra nådemedel, så fordrar det tro och inget annat än tro … Detta leder uppmärksamheten till orden, som prästen tar i sin mun och offret som han håller i sin hand, och befriar från alla tankar på effektiviteten i förberedelsen, djupet av bättringsånger och en lyckad nattvardsgång. Tanken på den lyckade nattvardsgången, den lyckade bikten, som alltid lämnar den enskilde svävande mellan hopp och förtvivlan, ersätts av det bergfasta ordet, en säker avlösning och det överflödande försoningsoffret. (http://www.kyrkaochfolk.se/nyavaktaren/nyavaktarenVII.pdf)
 

6. Slutkommentar

Vi har sett att frågan om frälsningsvisshet inte är något vi skall ta lätt på. Vi får faktiskt stanna inför apostelns uppmaning och pröva oss själva. ”Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.” (2 Kor 13:5) Vi har också sett att det genom historien har funnits olika sätt att förhålla sig till frågan om frälsningsvisshet. Viktigt är det dock att komma ihåg att frälsningen i Kristus är det primära. Ifall vi sedan är vissa om detta är en andrahandsfråga. Vi kan lätt bedra oss med våra känslor, men Guds ord bedrar ingen. Om Guds ord predikas rent och klart så blir varken den troende eller den icke-troende bedragen.

Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. (Mark 16:16)

Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. (Joh 3:36)

Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. (Joh 3:18)
 

7. Källor och litteratur

  Erikson, Leif Från ovisshet till visshet, 2002, Vasa
  Hedberg, F.G. Trons lära till saligheten, 1903, Helsingfors
  Jensen, Gunner F.G. Hedbergs teologiske udvikling, 1990, Köpenhamn
  Jensen, Gunner Lutherska kyrkan – den glada frälsningsvisshetens kyrka, föredrag 2005
  Luther, Martin Om den trälbundna viljan (www.logosmappen.net/uppbyggelse/luther/otv)
  Luther, Martin Epistelpostillan, 1864
  Nyman, Helge Den bidande tron hos Paavo Ruotsalainen, 1949, Helsingfors
  Pieper-Mueller Kristen dogmatik, 1985, Uppsala
  Rosenius, C.O. Vägledning till frid, 1985, Markaryd
  Sandell, Halvar Utkorelse och universell frälsningsvilja, 1977, opublicerad
  Sidenvall, Fredrik Sakramenten – vapen mot den andliga terrorn, artikel i Nya Väktaren 8/2005
  Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 2000, Göteborg (www.logosmappen.net/bekskrifter)

Föregående avsnitt | Till sidans början | Nästa avsnitt

Logosmappen > NELK > Konferensen 2006 > Föredrag > Roger Pettersson

27.3.2006