Barndopet under de fyra första århundradena

Av
Joachim Jeremias

EVANGELISKA FOSTERLANDS-STIFTELSENS BOKFÖRLAG

Originalets titel: Die Kindertaufe in den ersten vier Jahrhunderten
(Vandenhoeck & Ruprechr, Göttingen, 1958)
Översättning och förkortning: Torsten Nilsson
Omslag: Harald Hägg
Klippan 1959, Ljungbergs Boktryckeri.


Innehåll


FÖRORD TILL WEBBUTGÅVAN

Det är med stor tacksamhet som Föreningen Logos nu kan publicera Joachim Jeremias epokgörande arbete om barndopets historia. Vårt tack går främst till Joakim Förars, som digitaliserat texten, utverkat tillstånd att publicera arbetet som webbutgåva och också erlagt de upphovsrättsliga kostnaderna. Avtalet med Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co, Göttingen, gäller för tio år från denna höst när avtalet undertecknades.

ÖVERSÄTTARENS FÖRORD

Joachim Jeremias' arbete om barndopets historia under de fyra första århundradena är skrivet med grundlighet, skarpsinne och en enastående behärskning av allt hithörande källmaterial. När författaren i slutorden till den tyska upplagan uttalar förhoppningen, "att ingenting väsentligt undgått honom", så torde han ha ett visst fog för sin förhoppning. Jeremias' arbete förefaller bjuda på så pass mycket som är nytt, i varje fall utanför specialisternas krets, och han säger även välbekanta saker med en så strikt bevisförings tyngd, att det förefaller väl motiverat, när förlaget velat göra arbetet tillgängligt för en bredare allmänhet. Den starkt tekniska karaktären av Jeremias' framställning har emellertid gjort en direkt översättning omöjlig, om det syftet skulle kunna nås. Därför har hela den vetenskapliga notapparaten slopats, framställningen har förenklats, vissa avsnitt har starkt förkortats och omplaceringar av stoffet i viss mån skett. Alla bibelcitat har skett enligt den svenska kyrkobibelns översättning utom i de fall, då förf. byggt sin framställning på en annan uppfattning om grundtextens innebörd än vad de svenska bibelöversättarna haft. Det är att hoppas, att den systematiska skönheten i Jeremias' undersökning inte i alltför hög grad gått förlorad genom dessa förändringar.

Till sist kan nämnas, att dr Jeremias är teologie professor vid universitetet i Göttingen och teologie hedersdoktor vid universitetet i Uppsala.

Klippan 1959.
Ljungbergs Boktryckeri.

Översättaren

INTRODUKTION

Det skulle kunna synas, som om allt vad de nytestamentliga skrifterna har att ge av upplysningar om den första kristna generationens liv, redan pressats ur dessa texter av de otaliga, som forskat i Skriften och vägt varje ord där. Alltjämt finns det dock möjlighet för den kunnige och lyhörde att avlyssna nyanser och upptäcka sammanhang, som fogar nya drag till den bild vi kan göra oss av urkristendomens liv och tänkande. För den historiskt intresserade är det redan något av en upptäcktsfärd att följa professor Jeremias, en av vår tids mästare på den nytestamentliga forskningens område, när han med djup förtrogenhet och finkänslig behärskning tolkar och kombinerar texter från judendomen, Nya testamentet och fornkyrkan och därmed låter utvecklingslinjer i en länge sedan svunnen tid ta gestalt på nytt. Därtill kommer, att det inte bara är av historiskt intresse att låta bilden av urkristen och fornkyrklig tid framträda ännu tydligare. För en levande kristendom är det ett ofrånkomligt behov att ständigt återvända till källorna, till Skriftens ord och till den grundläggande tidens liv. Kunskapen om detta liv och dess olika, i en andeburen helhet framvuxna, former kommer i sin tur att fördjupa förståelsen av Nya testamentets budskap även i dess ärende till vår tid. Det kan därför hälsas med tillfredsställelse, att professor Jeremias, som är känd och uppskattad i vårt land genom tidigare böcker och föreläsningar i Uppsala och Lund, med denna oöversatta bok kan föra en större krets av svenska läsare en bit på vägen i studiet av nytestamentliga texter och deras sammanhang. Ämnet för denna bok är också sådant, att det väl förtjänar att tänkas igenom, vilket återigen inte kan ske annat än med utgångspunkt i Skriften.

Harald Riesenfeld


Tillägnad den högvördiga teologiska fakulteten
vid Uppsala Universitet
som tecken på vördsamt tack för förlänande
av hedersdoktorat i teologi.

Joachim Jeremias


Föregående sida | Till sidans början | Nästa sida

Logosmappen > Uppbyggelse > Övriga böcker och skrifter > Joachim Jeremias

10.11.2012