Kristi lidandes historia
Sjätte akten
[1 | 2 | 3 | 4 | 5]

Kristi begravning

Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från den judiska staden Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre, som också väntade på Guds rike och var en Jesu lärjunge i hemlighet, av rädsla för judarna, och som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död och kallade till sig officeren och frågade honom, om Jesus redan hade dött. När han fick veta det av officeren, lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då ett linnetyg. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring hundra pund. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de välluktande salvorna, enligt begravningsseden bland judarna. Intill den plats där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav, som han [Josef] hade låtit hugga ut i klippan och där ännu ingen hade blivit lagd. I den lade de Jesus, eftersom det var judarnas tillredelsedag och graven låg nära. Sedan rullade de en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. De kvinnor, som hade kommit tillsammans med Jesus från Galileen, Maria från Magdala och Maria, Joses mor, följde efter och såg, där de satt mitt emot graven, hur hans kropp lades där. Sedan vände de hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor. Och på sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. (Matt 27:57-61, Mark 15:42-47, Luk 23:50-56, Joh 19:38-42)

Nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och sade: "Herre, vi har kommit att tänka på vad den där villoläraren sade, medan han ännu levde: Efter tre dagar skall jag uppstå. Ge därför befallning om att graven blir säkert stängd fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl hans kropp och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första." Pilatus sade till dem: "Här har ni vaktstyrkan. Gå och bevaka graven så gott ni kan." De gick och bevakade graven och förseglade stenen. De satte också ut vakten. (Matt 27:62-66)

eller: Matt 27:57-66
eller: Mark 15:42-47
eller: Luk 23:50-56.


Logosmappen | Innehåll | Till sidans början

2001/GBH - 2004/RS
Texten är återgiven enligt Svenska Folkbibeln.

Stiftelsen Biblicum och Stiftelsen Svenska Folkbibeln.