Kristi lidandes historia
Fjärde akten [1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6]

Vad Kristus gör och lider inför Pilatus och Herodes

Alla de församlade bröt nu upp, de lät binda Jesus, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, landshövdingen. (Matt 27:2, Mark 15:1, Luk 23:1, Joh 18:28)

Men då Judas, som hade förrått Jesus, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste och sade: "Jag har syndat och förrått oskyldigt blod." De svarade: "Vad rör det oss? Du vill se det så." Då kastade han silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han och hängde sig. Översteprästerna tog mynten och sade: "Det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar." Och de beslöt att för dessa pengar köpa Krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern än i dag Blodsåkern. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: Och jag tog de trettio silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för Krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig. (Matt 27:3-10)

Sedan förde de Jesus till pretoriet. Det var tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet, för att de inte skulle bli orena utan kunna fira påsken. Pilatus gick då ut till dem och frågade: "Vad anklagar ni den här mannen för?" De svarade: "Om han inte vore en förbrytare, hade vi inte överlämnat honom åt dig." Pilatus sade till dem: "Ta ni honom och döm honom efter er lag!" Judarna sade: "Vi har inte rätt att döma någon till döden." Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt, när han angav på vilket sätt han skulle dö. De började nu anklaga honom och säga: "Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk, förbjuder oss att betala skatt till kejsaren och säger att han är Messias, en konung." Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: "Är du judarnas konung?" Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?" Pilatus svarade: "Jag är väl inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." Pilatus sade: "Du är alltså en konung?" Jesus svarade: "Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" (Matt 27:11, Mark 15:2, Luk 23:2-3, Joh 18:28-38)

Efter att ha sagt detta gick Pilatus ut till judarna igen och sade till dem: "Jag finner honom inte skyldig till något brott. Och när översteprästerna och de äldste anklagade Jesus, svarade han inte. Då sade Pilatus till honom: "Hör du inte hur mycket de anklagar dig?" Men Jesus svarade honom inte med ett enda ord, så att landshövdingen blev mycket förvånad. Men de var påstridiga och sade: "Han uppviglar med sin lära folket över hela Judeen, från Galileen och ända hit." (Matt 27:12-14, Mark 15:3-4, Luk 23:4-5, Joh 18:38)

När Pilatus hörde detta, frågade han om mannen var från Galileen. Och då han fick veta att Jesus kom från Herodes område, skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. När Herodes fick se Jesus, blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom, eftersom han hade hört talas om honom, och han hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde rätt många frågor till honom, men Jesus svarade inte. Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Herodes och hans soldater bemötte honom med förakt och gjorde narr av honom, och sedan han låtit sätta på honom en praktfull dräkt, skickade han honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. (Luk 23:6-12)

Pilatus kallade samman översteprästerna och rådsmedlemmarna och folket och sade till dem: "Ni har fört den här mannen till mig och sagt att han uppviglar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men inte funnit honom skyldig till det som ni anklagar honom för. Inte heller Herodes har funnit honom skyldig, och därför har han skickat honom tillbaka till oss. Ni ser att mannen inte har gjort något som förtjänar döden. Därför vill jag bestraffa honom och sedan frige honom." (Luk 23:13-16)

Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, en som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och begärde att få vad han brukade bevilja dem, svarade Pilatus: "Nu är det sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag skall frige judarnas konung åt er?" Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att begära att han i stället skulle frige Barabbas. Pilatus frågade dem än en gång: "Vad skall jag då göra med honom som ni kallar judarnas konung?" De skrek: "Korsfäst honom!" Pilatus frågade dem: "Vad har han då gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom!" De låg över honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas, och deras rop blev allt starkare. (Matt 27:15-26, Mark 15:6-15, Luk 23:17-25, Joh 18:39-40)

Så tog då Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna förde nu in Jesus på gården, det vill säga residenset, och samlade hela vaktstyrkan kring honom. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte de en käpp. Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Sedan hälsade de honom: "Leve judarnas konung!" och de böjde knä och tillbad honom. (Matt 27:26-30, Mark 15:15-19, Joh 19:1-3)

Pilatus gick ut igen och sade till dem: "Se, jag för ut honom till er, för att ni skall förstå att jag inte finner något brottsligt hos honom." Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus sade till dem: "Se människan!" När översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de: "Korsfäst! Korsfäst!" Pilatus sade då till dem: "Ta ni och korsfäst honom! Jag finner honom inte skyldig." Judarna svarade: "Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds Son." (Joh 19:4-7)

När Pilatus hörde det, blev han ännu mer förskräckt, och han gick tillbaka in i pretoriet och sade till Jesus: "Varifrån är du?" Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade till honom: "Svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?" Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt över mig, om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld." Från det ögonblicket försökte Pilatus frige honom, men judarna skrek: "Friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till konung sätter sig upp mot kejsaren."
När Pilatus hörde de orden, lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet, på den plats som kallas Lithostroton, på hebreiska Gabbata.
Det var påskens tillredelsedag, vid sextiden på morgonen. (Joh 19:8-14)

Medan Pilatus satt på domarsätet, sände hans hustru bud till honom och lät säga: "Ha ingenting att göra med denne rättfärdige man! Jag har i natt lidit mycket i en dröm för hans skull." (Matt 27:19)

Pilatus sade till judarna: "Här ser ni er konung!" De skrek: "Bort med honom, bort! Korsfäst honom!" Pilatus frågade: "Skall jag korsfästa er konung?" Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan konung än kejsaren." Då Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oväsendet bara ökade, tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sade: "Jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det." Allt folket svarade: "Hans blod må komma över oss och över våra barn." Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas, så att de fick som de ville. (Matt 27:24-26, Mark 15:15, Luk 23:25, Joh 19:14-15)

eller: Matt 27:1-30
eller: Joh 18:28-19:16.


Logosmappen | Innehåll | Till sidans början

2001/GBH
Texten är återgiven enligt Svenska Folkbibeln.

© Stiftelsen Biblicum och Stiftelsen Svenska Folkbibeln.