Logosmappen > Uppbyggelse > Övriga böcker och skrifter > Recept för kyrkors förintande
Recept för kyrkors förintande

Protokoll från förhör med
Richard Wurmbrand

Småskrift utgiven av Ljus i Öster 1968
Återgiven med tillstånd

[Vittnesbörd inför den amerikanska senaten]
[Li Wei Han-dokumentet]


FÖRORD

Denna skrift utgör så att säga ett kompendium av Richard Wurmbrands hittills publicerade böcker, av vilka tre redan utkommit på svenska under år 1968. Dess innehåll är av yttersta vikt för att kasta ljus över den praktiska tillämpningen av marxismens-leninismens avläggare i relation till religionen i allmänhet och till kristendomen i synnerhet.

Ingen kan efter att ha läst denna broschyr tro på “fredlig samexistens” mellan ateistisk livsåskådning och biblisk tro.

Som appendix till detta Wurmbrands vittnesbörd inför den amerikanska senaten följer också det dokument från Kina. som nämnes i förhöret. Det är ett dokument skrivet av den kinesiska kommunistledningen till den kubanska, där man punkt för punkt redogör för det tillvägagångssätt, man använt i Kina för att bryta en kyrkas makt och göra den till ett lydigt redskap i regimens händer samt slutligen helt förinta den.

Vi får alltså marxistisk-leninistisk undervisning om hur man gått tillväga och fortsättningsvis avser att gå tillväga för att omöjliggöra all annan trosåskådning än den materialistiska ateismens.

Denna skrift bör läsas av alla, i synnerhet av studerande och av varje ung kristen. Dess budskap är ett allvarsrop. Vakna upp, medan du bar tid, och besinna vart du går!

Det är omöjligt att dra tidsurets visare tillbaka.

Vi måste bereda oss för det fasans tidevarv, som kommer att inbryta under totalitära, diaboliska makter, där enda lösningen för individuellt kristet liv och för kristna församlingar är ett totalt beroende av Jesus Kristus – och Honom såsom Herre.

Någon annan väg finns inte.

Stockholm i sept. 1968
INGEMAR MARTINSON
Missionssekr.
Slaviska Missionen
Västmannagat, 30 I
113 25 STOCKHOLM


Till sidans början | Protokoll från förhör

Logosmappen > Uppbyggelse > Övriga böcker och skrifter > Recept för kyrkors förintande

20.9.2008