Positivt nej till kvinnliga präster

Innehåll


FÖRORD

Ett opolemiskt inlägg i en alltjämt aktuell stridsfråga

Så skulle man kunna karakterisera denna skrift. Som varje läsare strax förstår har vi här ett sakligt inlägg i den alltjämt aktuella och olösta ämbetsfrågan i vår svenska kyrka liksom alla protestantiska och alltså nominellt bibeltrogna kyrkor. Det är högst märkligt, att varken den romersk-katolska eller den ortodoxa kyrkan antagit och genomfört denna obibliska förändring av prästämbetets struktur medan samtliga protestantiska kyrkor gjort det, fastän de alltid gjort anspråk på att låta Bibeln, Guds eget Ord, vara den kristna kyrkans högsta rättesnöre. Just såsom helt opolemisk i tonen torde den vara så mycket mer verkningsfull i denna vår och andra kyrkors mest aktuella stridsfråga. Författaren anger flera olika principer beträffande tillämpningen av Bibeln som högsta rättesnöret för Kyrkan i denna liksom i andra frågor: Är det en befallning eller bara en beskrivning, är befallningen tidsbegränsad, eller är det fråga om en förutsättning som gör frågan ständigt aktuell? Därmed blir denna skrift beträffande den alltjämt aktuella och i sak olösta stridsfrågan till en nyttig läsning för båda parter, om nu den hittills segrande partens anhängare vill och vågar tänka igenom det ömtåliga ämnet.

Den till omfånget lilla skriften anbefalles därför till både enskilda och grupper som nyttigt och klargörande studium i detta alltjämt högaktuella ämne. Både förlaget och författaren önskas verklig lycka och framgång i denna stridsfråga som endast kan rätt lösas i och genom ett helt och fullt erkännande av den Heliga Skrift såsom den sanna och renläriga kyrkans liksom alla enskilda kristnas inte endast högsta utan i sak enda rättesnöre i alla frågor både beträffande kyrkans ordningar och enskilda kristnas rätta liv och leverne. Så önskas både författaren och förlaget den enda rätta framgången för denna skrift, nämligen som ett vittnesbörd om Guds Ords sanning.

G. A. Danell


Nästa