Aftonbön på torsdagen

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

 

Kärleksrike Gud och Fader!

Åter har jag en dag bakom mig och jag är ett gott steg närmare evigheten. Hur många dagar jag ännu får uppleva här och hur många kvällar jag ännu får lägga mig till vila, innan den sista, långa vilan kommer, det vet du ensam. Du har räknat alla mina dagar och noggrant skrivit dem i din bok. Vad jag vet är att stunden närmar sig och att jag inte alltid behöver vara här.

Denna tanke tröstar mig då jag får känna “den här tidens lidanden”1. Då är det gott att få tro, att du en gång skall göra ett slut på lidandets dagar och byta dem i en evig, ostörd frid. Visserligen får jag redan här i tron åtnjuta den frid som din käre Son, min högt ärade Frälsare, Fridsfursten Jesus, har förvärvat åt mig genom sitt blod och tillsäger mig i evangelium, men du vet själv hur mina andliga fiender ständigt vill störa denna frid. Du vet ju, hur djävulen med alla sina bundsförvanter, synden, världen och mitt eget onda hjärta, på tusen sätt försöker röva ifrån mig denna dyrbara skatt. Du vet också hur jag i tron får kämpa för att under alla stormar, tvivel och anfäktelser kunna hålla fast vid den frid, som är rättfärdighetens frukt 2.

Men en gång skall allt detta vara förbi. Du, käre Far, skall hjälpa mig att kämpa och segra som jag har bett dig och som du har lovat, och fri från jordens strid skall jag en gång i ostörd salig känsla få njuta den himmelska frid, som jag nu för det mesta äger endast i tron på dina nådelöften. Då skall du inte heller någonsin gömma bort ditt ansikte för mig, som du ibland brukar göra, då du i nödens tid vill pröva min tro och lära mig den svårlärda konsten som aldrig kan läras färdigt: att jag skall grunda min frid på dina oföränderliga löften och inte på de växlande känslorna.

Nu överlåter jag mig för den kommande natten och för all min livstid i din faderliga vård. Var med mig och beskydda mig. Ta även mina släktingar och vänner, ja alla medmänniskor, i ditt faderliga beskydd.

Tänk i nåd på alla dem som ännu inte känner dig, eftersom de inte känner din enfödde Son, Jesus Kristus, som sin Frälsare. Förbarma dig särskilt över de olyckliga som hädar ditt ord och bespottar din Son. Far, förlåt dem det, ty de vet inte vad de gör. De är blinda, för djävulen har förblindat dem. Öppna deras ögon så att de får se att de inte kan klara sig utan en Frälsare. Se i nåd till dem som behöver frälsning! Låt dem snart få fröjdas i tron över din salighet.

Herre Jesus Kristus, låt ditt rike mer och mer växa till både inom och utom oss. Välsigna genom din Ande allt arbete för ditt rikes tillväxt och bekläd dina arbetare “med kraft från höjden” 3. Låt dem i allt arbeta endast för din ära och sina medmänniskors välfärd. Trösta dem i deras lidande då de måste lida för ditt namns skull. Om de med sitt blod måste signera vittnesbördet om dig, som har köpt oss med ditt blod, styrk dem med kraften av ditt lidande, så att de inte av fruktan för döden förnekar dig.

I kväll ber jag särskilt för de vittnen som har rest till missionsfältet med ditt eviga evangelium. Var med dem där borta, så som du här hemma har varit med dem. Låt deras umgänge med dig rikligt ersätta saknaden efter fosterland, släkt och vänner. Ge dem din helige Ande i rikt mått. Uppehåll både deras andliga och kroppsliga krafter. Välsigna deras arbete och dra många till dig genom deras vittnesbörd.Hör min bön inför din tron. Amen.

1) Rom 8:18 - Tillbaka
2) Jak 3:18 - Tillbaka
3) Luk 24:49 - Tillbaka


Logosmappen