VF08

Förstasidan

Medverkande

Praktiska
upplysningar

Konfererens-
broschyr
som pdf

Grunddokument för
Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens (NELK)

§ 1 Namn
"Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens" (förkortad NELK) är en frivillig, oregistrerad och informell mötesplats för bekännelsetrogna lutherska kristna från de nordiska länderna. För den årliga sammankomsten används också namnet "Vägen fram" efterföljt av årtalet. (t ex NELK - Vägen fram -06).
NELK är inte bunden till eller ägd av någon enskild kyrka eller grupp, utan är en öppen mötesplats för gammaltroende lutherska kristna i Norden. All representation är alltså informell.
Med termen "bekännelsetrogna" förstås här människor som förklarat sig villiga att hålla sig till den Heliga Skrift som Guds ofelbara ord och till den evangelisk-lutherska bekännelsen och som är beredda att fullfölja deras undervisning i praktiskt handlande.

§ 2 Bakgrunden för NELK
År 2001 utgavs en bok med namnet "Vägen fram? Lutherska väckelserörelser i uppbrott". Boken utgjordes av sju artiklar från Danmark, Finland, Norge och Sverige samt faktauppgifter om de olika ländernas kyrkor, väckelserörelser och organisationer som bedrivit kyrkokamp. Författarna presenterade bokens målsättning i ett förord bland annat med följande ord:

"Vi som medverkar i denna bok representerar olika bakgrund och har inte alltigenom samma syn i enskilda detaljer. Varje författare ansvarar själv för sin framställning. Vi förenas dock av en nöd för det läromässiga sönderfall som pågår i folkkyrkorna, och som i stigande grad hotar också de inomkyrkliga organisationerna. Vår bön och förhoppning är att denna bok kan vara en hjälp för det lutherska väckelsefolket, till att besinna värdet av en hel församling där Guds ord ljuder rent och klart och där sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse. Det är också vår bön och förhoppning att boken kan bidra till ett fördjupat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen, och till att befrämja enheten mellan den splittrade rest av bekännelsetrogna som finns inom den nordiska lutherdomen."

I mars 2004 hölls en konferens i Vasa, Finland, med temat "Vägen fram -04" med syfte att följa upp boken och samla kristna från olika evangelisk-lutherska grupperingar i de nordiska länderna för att närmare lära känna varandra. Ett resultat av konferensen var en uttalad målsättning att årligen samlas växelvis i de fyra länderna. I mars 2005 hölls den andra konferensen i Märsta, Sverige, och i mars 2006 hölls den tredje konferensen i Fossnes, Norge.

§ 3 Grundval
NELK:s läromässiga grundval är Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen. Härvid ses det inte som något grundläggande problem att bekännelseskrifterna har olika omfattning i de nordiska länderna.
NELK skall bygga på och främja uppfattningen att hela Bibeln är Guds ofelbara och trovärdiga ord.
NELK skall också bygga på och främja den evangelisk-lutherska läran, eftersom vi anser den vara en rätt bekännelse till och förståelse av Bibelns lära.
Av historiska skäl finns variationer i hur stora delar av Konkordieboken som finns med i bekännelsegrundvalen i lutherska kyrkor och församlingar. I Finland och Sverige finns hela Konkordieboken med som bekännelsegrundval, medan man i Danmark och Norge endast har de tre fornkyrkliga bekännelserna och Lilla Katekesen och Augsburgska Bekännelsen. Även sådana som av nämnda historiska skäl inte har anslutit sig till hela Konkordieboken skall kunna delta och medverka med föredrag och inlägg.

§ 4 Syfte
I förtröstan på Guds nådiga vägledning och kraft är NELK:s syften

  1. att ge hjälp till nödställda kristna inom de nordiska folkkyrkorna, och särskilt det lutherska väckelsefolket, som söker efter klar biblisk vägledning och undervisning och hjälp till att finna vägen fram i vår andligt förvirrade tid,
  2. att ge förnyad frimodighet och uppmuntran till lutherska kristna att i vår tid hålla fast vid Bibeln och den evangelisk-lutherska läran,
  3. att, i ömsesidig respekt för olika bakgrund, öka kännedomen om olika lärotraditioner och praktiska synsätt samt förståelsen för hur dessa har uppkommit,
  4. att bidra till och uppmuntra till ett fördjupat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen,
  5. att befrämja enheten mellan den splittrade rest av bekännelsetrogna som finns inom den nordiska lutherdomen trots olika kyrkosyn,
  6. att öka förståelsen för behovet av och värdet av en hel evangelisk-luthersk församling där Guds ord ljuder rent och klart och där sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse,
  7. att ge vägledning utifrån Bibeln och bekännelseskrifterna i mötet med tidens andliga, kyrkliga och teologiska strömningar och varna för det teologiska sönderfallet och
  8. att främja, uppmuntra och stärka ett evangelisk-lutherskt församlingsliv och biblisk förkunnelse och missionsarbete.

§ 5 Verksamhetsformer
Om möjligt ordnas en gång om året en konferens, i normala fall turvis i de nordiska länderna.
En lokal grupp, som kan vara en församling, en förening eller en bibelskola eller annan liknande grupp, står som praktisk arrangör för konferenserna. Konferensernas innehåll planeras av en kommitté som tillsätts enligt § 6.
Gudstjänster och annan andaktsutövning sker på den lokala arrangörens försorg och med dennas ansvar.

§ 6 Ledning av verksamheten
I samband med konferenserna ordnas ett allmänt möte. På mötet ankommer bland annat att utse en arrangörskommitté för följande konferens, en revisor för granskning av räkenskaperna och besluta om övriga frågor som föreläggs av arrangörerna eller arrangörskommittén. Mötet delges även en av revisorn granskad rapport över den ekonomiska situationen.

§ 7 Bestående profil
§3–4 ska vara oförändrade. Om dessa paragrafer behöver ändras nedläggs NELK.

Grunddokumentet antaget den 12 oktober 2008 i Hillerød.


Webmaster