Startsidan

Studieguide

Kontaktpersoner

LNB-forum

Vägen

 


Logosmappen

Trosfrågan

Sök i Folkbibeln

 

 

Nordisk kulturfond

Projektrapport

insänd till Nordiska kulturfonden 27.9.2004

 

1. Projektets ansvariga och funktionärer

Ansvarig för projektet var Föreningen Logos i Österbotten rf (Vasa, Finland). Projektledare var föreningens sekreterare, fil.mag. Ola Österbacka. Som projektplanerare fungerade teol.mag. Roger Pettersson, anställd på heltid 1.3.2003–31.7.2004 och därefter mot arvode. Andra anställda har inte funnits. Allt övrigt arbete har gjorts med oavlönade insatser.

2. Styrgrupp och planeringsmöten

Som styrgrupp för projektet fungerade fil.mag. Ola Österbacka, ordförande, kommunpolitiker Åke Nilsson, vice ordförande, pastor Gunner Jensen, lärare/rektor Berthold Nilsson samt teol.mag. Roger Pettersson, sekreterare. Som observatörer deltog rektor Jan Nilsson, Umeå, och rektor Per Bergene Holm, Fossnes, Norge. Som teknisk konsult deltog dataingenjör Daniel Lingmalm, Umeå. Styrgruppen kom samman till fyra fysiska möten och flera telefonsammanträden, vartill kom täta kontakter per e-post.

3. Målsättning och genomförande

Projektets mål var att erbjuda ett nätbaserat läromedel i centrala ämnen med text- och videobaserade konferenser för kontakt mellan elevgrupper och mellan lärare och elever. Den egentliga målgruppen för pilotkursen var konfirmander, som deltog i konfirmandläger på Fridhem i Vännäs 2002 och 2004. Senare inleddes en kurs för äldre ungdomar.

Kurserna genomfördes i huvudsak med hjälp av webbmaterial och ett diskussionsforum, LNB-forum, som upprättades med OpenSource-tekniken phpBB. För serverfunktionerna anlitades Multitronic i Vasa. Adress till materialet är http://www.logosmappen.net/bibelskola.

Direktadress till LNB-forum är http://www.logosmappen.net/forum. Till detta forum krävs registrering med lösenord.

För marknadsföringen trycktes en folder, men i huvudsak genomfördes marknadsföring på Internet och via e-postlistor.

Databasen Trosfrågan stödde undervisningen och utvecklades efter hand. I detta nu omfattar frågedatabasen ett femtiotal besvarade frågor från områdena Bibeln, Troslära, Etik och själavård, Gudstjänsten, Kyrkor och samfund samt Andra religioner.

4. Deltagare

Under projekttiden var 44 deltagare inskrivna. Av dem deltog 14 i den egentliga pilotkursen och representerade några församlingar i Sverige. De tillhörde åldersgruppen 14–16 år. Av de övriga deltagarna var 8 från Finland och resten från Sverige. Åldern i denna grupp varierade från 12 till 30 år.

På grund av svårigheterna att använda ett annat språk, med beaktande av åldersgruppen, deltog ingen från Norge i kurserna. Lärare från Bibelskolan på Fossnes tog aktivt del av materialet.

5. Samarbetsparter

Följande organisationer har deltagit i planering och genomförande, i första hand genom nämnda kontaktpersoner:

  • Silverdalens evangelisk-lutherska församling (Sverige) genom Åke Nilsson och Berthold Nilsson.
  • Vallberga evangelisk-lutherska församling (Sverige) genom Gunner Jensen.
  • Bibelskolan på Fossnes (Norge) genom Per Bergene Holm.
  • Evangelisk-luthersk samling (Sverige) genom Jan Nilsson.

6. Projektets följdverkningar

En intressant följdverkning av projektet var den nordiska konferens, som hölls i Vasa 13–14 mars 2004, och som kommer att följas upp med flera konferenser i olika nordiska länder. Nästa år planeras konferensen hållas i Märsta, Sverige. I Vasa deltog närmare 100 personer, av vilka 30 från Sverige, två från Danmark, två från Norge och resten från Finland. I anslutning till konferensen höll styrgruppen ett möte och projektet presenterades för deltagarna.

Det läromedel som har skapats har väckt uppmärksamhet i vida kretsar och torde användas av många privatpersoner och som bredvidläsningsmaterial i olika kurser. Genom den nya tekniken har samarbetet mellan länderna intensifierats.

Denna typ av utbildning torde vara unik. Dels deltar denna målgrupp ytterst sällan i nätstudier, och dels gäller det en ungdomsutbildning som är helt frivillig.

En studerande vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet kommer under det närmaste året att skriva ett examensarbete, pro gradu, utifrån pilotkursen. Möjligen kommer forskningen att uppföljas longitudinellt, så att utvärderingsfrågor ställs till deltagarna och en jämförande konfirmandgrupp vid flera tillfällen under de närmaste åren. På så vis kan de pedagogiska resultaten väcka betydande uppmärksamhet i Norden.

Ola Österbacka
projektledare

Webmaster