Innehåll

Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

3:28

Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna.

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna.

[542] Här kunde tilläggas många andra namn på stånd, som Gud inrättat, såsom: Här är icke överhet eller undersåte, icke lärare eller åhörare, icke uppfostrare eller lärjunge, icke matmoder eller tjänstekvinna o.s.v. Ty i Kristus bli alla stånd, även de som Gud förordnat, till intet. Man, kvinna, slav, fri, jude, hedning, konung, undersåte m.m. äro visserligen goda Guds skapelser, men i Kristus, d.v.s. i frälsningssaken, äro de ingenting, trots all sin vishet, rättfärdighet, fromhet och makt.

Med dessa ord: »Här är inte jude», upphäver Paulus lagen på det kraftigast tänkbara sätt. Ty då fråga är om den nya människan, som bliver till i dopet, där man ikläder sig Kristus, då finnes icke jude eller grek. Men han talar icke här om juden på naturlärans vis, såsom tillhörande en viss ras, utan han menar med jude den som är Moses lärjunge, som är underkastad hans lagar, som är omskuren och som iakttager de i lagen föreskrivna gudstjänstbruken. När man ikläder sig Kristus, säger han, då finnes icke längre någon jude, ingen omskärelse, ingen tempeltjänst, inga sådana lagar som judarna stifta. Ty Kristus har upphävt allt vad lagar heter hos Mose och i hela världen. Det samvete som tror på Kristus bör därför vara så visst om att lagen med dess förfärliga hotelser är avskaffad, att det helt och hållet är okunnigt om huruvida det någonsin funnits någon Mose, någon lag eller någon jude. Ty Kristus och Mose passa icke ihop. Mose kommer med sin lag, med allehanda gärningar och gudstjänstbruk. Kristus åter kommer alldeles utan lag, utan att kräva några gärningar, och skänker nåd, rättfärdighet o.s.v., Joh. 1, 17: »Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.»

[543] Då han sedan fortsätter: »eller grek», förkastar och fördömer han därmed även hedningarnas vishet och rättfärdighet. Bland hedningarna ha funnits många stora och framstående män, såsom Xenofon, Themistokles, Marcus Fabius, Atilius Regulus, Cicero, Pomponius Atticus 40 och många andra, som varit utrustade med lysande, verkligt utomordentliga egenskaper och på ett utmärkt sätt styrt stater och utfört stordåd till samhällets bästa. Vi böra icke föreställa oss, att hedningarna helt föraktat moral och religion. Alla folk över hela jorden ha haft sina lagar, sina gudstjänstbruk och sina religioner. Ty utan sådant kan intet mänskligt samhälle äga bestånd. Och likväl äro alla dessa med sin vishet och makt, sina sedligt högtstående gärningar, lysande dygder, lagar och föreställningar om rättfärdighet, sin gudstjänst och fromhet ingenting inför Gud. All slags rättfärdighet i familjeliv, samhällsliv och religion, såsom t ex. den judiska lagrättfärdigheten, med lydnad till det yttersta, med fullgörande av rättens krav och med helighet, gäller absolut ingenting inför Gud. Vad är det då som gäller något? Klädnaden Kristus, som vi ikläda oss i dopet

Tjänaren må alltså aldrig så mycket beflita sig om sina plikter, lyda sin husbonde och tjäna troget; den frie mannen må med berömmelse styra staten eller sköta sina egna angelägenheter; likaså, vad helst mannen gör såsom man, i det han gifter sig, väl förestår sitt hus, lyder överheten, förhåller sig hederligt och anständigt mot var man; om en hustru lever kyskt, lyder sin man, med flit beställer om sitt hushåll, uppfostrar sina barn väl - så är väl allt detta stora och utomordentliga gåvor och gärningar, men intet av alltsammans bidrager till rättfärdigheten inför Gud. Kort sagt, allt som finns på jorden av lagar, ceremonier, gudstjänstformer och yttre rättfärdighet, även judarnas inräknat, vilka voro de första som hade ett av Gud förordnat och inrättat stats och kyrkoväsen med dess lagar, [544] fromhet och gudstjänstformer - intet av allt detta kan borttaga synden, befria från döden eller frälsa.

Därför, ni galater, försöka edra falska apostlar förföra er, då de lära, att lagen är nödvändig till frälsning, och på det sättet draga de er bort ifrån den stora härlighet, som ni äga i er pånyttfödelse och ert barnaskap och återföra er till er gamla födelse och ert erbarmliga slaveri under lagen. Av er, som äro Guds fria barn, göra de lagträlar, då de vilja göra skillnad mellan personer enligt lagen. Förvisso finns det skillnad mellan personer enligt lagen och inför världen, och där bör denna olikhet bestå. Men den får icke finnas inför Gud, ty där äro alla människor jämlikar. »Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud» (Rom. 3, 23). Inför Guds anlete måste judar och hedningar och hela världen tiga. Gud har visserligen olika ordningar, lagar, stånd och gudstjänstformer i världen, men sådant kan icke förtjäna nåd och ernå evigt liv. De som bliva rättfärdiggjorda bliva det icke därför att de iakttaga mänskliga eller gudomliga lagar utan för Kristi skull, som upphävt alla lagar över huvud. Evangeliet ställer fram för oss denne ende såsom Försonaren av Guds vrede genom sitt eget blod och såsom Frälsaren, och om man icke tror på honom, blir icke juden frälst genom sin lag, icke munken genom sin orden, icke hedningen genom sin vishet, icke överheten eller husbonden genom sin rättfärdighet i samhälls- eller privatliv och icke heller tjänaren eller tjänarinnan genom sin lydnad.

3:28

Alla ären I ett i Kristus Jesus.

Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Detta är härliga ord av den största räckvidd. I världen och efter köttet finnes en utpräglad olikhet och skillnad i rang mellan olika personer, och den skall med all flit upprätthållas. [545] Ty om kvinnan ville vara man, sonen fader, lärjungen lärare, tjänaren herre och undersåten överhet, skulle hela samhällsordningen råka i oerhörd förvirring. I Kristus däremot, där det icke finns någon lag, finnes heller icke någon åtskillnad mellan personer, där finnes icke jude eller grek, utan alla äro ett. Alla ha en kropp, en ande, ett kallelsens hopp, ett och samma evangelium, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, och en Kristus, som är allas Herre. Vi hava samme Kristus som Petrus, Paulus och alla helgon, både jag och du och alla som tro, och samme Kristus ha ock alla döpta barn. På detta område vet samvetet icke av någon lag utan ser framför sig Kristus allena. Därför brukar Paulus alltid tillägga: »i Kristus Jesus», ty om han förloras ur sikte, är allt hopp ute.

De nutida svärmeandarna tala på sofisternas vis om tro på Kristus och föreställa sig denna tro som en egenskap i hjärtat, utan Kristus. Det är en farlig villfarelse. Kristus skall framställas så, att man icke ser något annat än honom, så att man tror, att ingenting är närmare och innerligare förenat med en själv. Ty han sitter icke overksam i himlen utan är oss oändligt nära, i det han verkar och lever i oss, enligt Gal. 2, 20: »Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.» Likaså här: »Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.» Tron är därför ett envist blickande, som icke ser något annat än Kristus, segervinnaren över synd och död och givaren av rättfärdighet, salighet och evigt liv. Därav kommer det sig, att Paulus i sina brev nästan i varje vers ställer fram och driver Jesus Kristus. Och han framställer honom genom Ordet, eftersom han endast kan ställas fram genom Ordet och endast gripas i tron. a)

Detta tillkännages träffande genom bilden med kopparormen, [546] vilken förebildar Kristus (4 Mos. 21, 8 f.). Då judarna blivit bitna av de giftiga ormarna, befallde Mose dem icke att göra något annat än oavvänt betrakta denna kopparorm. De som gjorde detta blevo botade enbart genom detta oavvända betraktande av ormen. Andra åter, som icke lydde Mose, sågo på sina sår och icke på ormen och dogo. På samma sätt, om jag skall kunna hämta tröst i samvetsnöd eller dödsångest, måste jag med min tro omfatta Kristus och ingenting annat och säga: Jag tror på Jesus Kristus, Guds Son, som lidit, korsfästs och dött för mig. I hans sår och hans död ser jag min synd, och i hans uppståndelse ser jag segern över synden, döden och djävulen och dessutom min rättfärdighet och mitt liv. Utom honom varken hör eller ser jag något. Detta är Kristi sanna tro, den sanna tron på Kristus, genom vilken vi bliva lemmar i hans kropp, bli kött av hans kött och ben av hans ben.34 I honom är det alltså som vi leva, röra oss och äro till (Apg. 17, 28). Sekteristerna ha sålunda en kraftlös tanke om tron, då de fantisera om att Kristus är i oss andligen - vilket för dem är detsamma som att vi ha en föreställning om honom -, men att han i verkligheten är i himmelen. Kristus och tron måste vara helt och hållet ett, vi måste helt enkelt vara i himlen och Kristus måste vara, leva och verka i oss. Men vad som lever och verkar i oss är icke vår föreställning om Kristus utan han själv såsom i egentligaste mening verksamt närvarande. b)

a) Hs: »Svärmarna tala om tron såsom en i hjärtat förefintlig egenskap, utan att Kristus är förenad med densamma. Men Kristus skall ställas fram för mina ögon, så att jag utom honom ingenting ser, Kristus mig närmare än väggen. Tron skall vara ett ytterligt envist blickande, så att jag därutöver ingenting ser. I honom min synd, i honom lever jag. Så att det icke blir en tom föreställning. Därför ställer [Paulus] ständigt fram honom för våra ögon, och likväl kan han icke ställas fram för våra ögon utom genom Ordet, och gripas i tron.» Tillbaka

b) Hs: »Svärmarna säga: andligen i oss, det är, såsom föreställning, i verkligheten är han därovan, säga de. Men Kristus och tron måste förenas. Och vi böra vistas i himlen och Kristus i hjärtat. Det försiggår icke i föreställningen utan i hjärtat.» Tillbaka


Logosmappen | Till början