Innehåll

Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

3:19a

Vartill tjänade då lagen?

Varför gavs då lagen?

Då vi lära, att människan rättfärdiggöres utan lag och gärningar, inställer sig med nödvändighet den frågan: Om lagen icke rättfärdiggör, varför blev den då given? Likaså: Varför skall Gud driva på oss och betunga oss med lagen, om den icke gör levande? Vad tjänar det till att vi drillas och plågas så hårt med den, om de som arbetat en enda timme bli jämställda med oss, som burit dagens tunga och hetta? Då nåden, som evangeliet förkunnar, kommer, uppstår strax detta myckna knölande, som alltid måste åtfölja evangelii predikan. Judarna ansågo, att om de höllo lagen, skulle de bli rättfärdiggjorda. Då de därför hörde evangelium lära, att Kristus kommit i världen för att frälsa icke rättfärdiga utan syndare, [474] och att de senare skulle före de förra ingå i Guds rike, blevo de mycket harmsna och klagade över att de under så många hundra år med stora besvärligheter och stor vedermöda burit lagens tunga ok, att de blivit jämmerligen plågade och förtryckta under lagens tyranni utan att få något för det, ja, rent av till sin egen nackdel, medan de hedniska avgudadyrkarna finge mottaga nåden utan vare sig möda eller besvär. Så knorra nu för tiden våra papister och säga: Vad gagnar det oss att vi levat tjugo, trettio, fyrtio år som munkar, lovat kyskhet, fattigdom och lydnad, läst tidegärd, mässat och plågat kroppen med fastor, böner, späkningar o. s. v., om en gift man eller kvinna, en furste, en rådman, en lärare eller en skolpojke, en köpman eller en tjänare, som bär säckar, eller en tjänsteflicka, som sopar huset, icke endast äro våra jämlikar utan till på köpet bättre och värdigare än vi?

Det är alltså en svår fråga, denna om lagen. Förnuftet sitter fast i den utan att kunna lösa den och tager våldsam anstöt. Förnuftet känner ingenting annat än lagen, och därför arbetar det nödvändigtvis med den och menar, att rättfärdighet kommer av den. Då därför förnuftet hör denna Pauli nya och för världen okända sats, att lagen kom till för överträdelsernas skull, dömer det så: Paulus upphäver lagen, eftersom han säger, att vi icke rättfärdiggöras genom den. Ja, han hädar Gud, som givit lagen, eftersom han säger, att den givits för överträdelsernas skull. Låt oss alltså leva som hedningarna, som icke ha någon lag! Låt oss synda och förbliva i synden, på det att nåden må överflöda! Ja, låt oss göra ont, för att gott må komma därav. - Detta hände Paulus, och det händer också oss nu. Ty då hopen hör evangelium, att rättfärdigheten kommer oss till del av Guds blotta nåd och genom tron allena, utan lagen och dess gärningar, sluter den på samma sätt som judarna gjorde: Då behöva vi alltså ingenting göra! Och denna insikt förstå de utmärkt att omsätta i praktiken.

[475] Vad skola vi då göra? Visst är detta något ont, som vållar oss stor plåga, men vi kunna icke förhindra det. Då Kristus predikade, fick han höra, att han var en hädare och upprorsstiftare, att hans lära förförde människorna och gjorde dem upproriska mot kejsaren. Samma sak hände Paulus och alla de andra apostlarna. Vad under, om världen nu anklagar oss på samma sätt? Den må smäda och förfölja oss. För de bedrövade samvetenas skull få vi likväl icke tiga, utan vi måste tala fritt, för att de skola ryckas ur djävulens snara. Vi få icke taga någon hänsyn till att den farliga och ondskefulla hopen missbrukar vår förkunnelse, ty den blir icke bättre, vare sig den har eller icke har lagen. Det är bättre att se till att de arma samvetena bli tröstade, så att de icke gå under tillika med den gudlösa hopen. Om vi tege, skulle det icke finnas någon tröst för dessa samveten, som äro så fångade och insnärjda i lagar och mänskliga stadgar, att de icke på något sätt kunna frigöra sig.

Då Paulus såg, att somliga uppträdde mot hans förkunnelse, att andra sökte den köttsliga friheten och blevo värre, tröstade han sig med att han var Jesu Kristi apostel, som skulle predika om tron för Guds utkorade. För de utkorades skull måste han uthärda allt, för att även de skulle bliva frälsta. På samma sätt är det nu med oss. Vi göra vad vi göra för de utvaldas skull, som vi veta ha nytta av vår förkunnelse. Dessa hundar och svin, av vilka somliga förfölja vår lära och andra förtrampa vår frihet, hatar jag så, att jag för deras skull icke skulle vilja säga ett enda ord i hela mitt liv. Jag skulle hellre vilja, att våra svin tillika med våra hundar till motståndare alltjämt låge under påvens tyranni än att Guds heliga namn skall så smädas för deras skull.

Man knotar alltså och säger: Om lagen icke rättfärdiggör, så är den ingenting. [476] Men denna slutsats är icke riktig, ty lika litet som man kan sluta så här: Penningar rättfärdiggöra icke, alltså äro de ingenting; mina ögon rättfärdiggöra icke, alltså skall jag riva ut dem; mina händer rättfärdiggöra icke, alltså skall jag hugga av dem, lika litet är det rätt att säga: Lagen rättfärdiggör icke, alltså är den ingenting. Man måste tillerkänna varje sak dess uppgift och dess betydelse. Om vi säga, att lagen icke rättfärdiggör, så betyder detta icke, att vi förstöra eller fördöma lagen. Men på den frågan: Vartill tjänar då lagen? svara vi annorlunda än motståndarna, som ut ifrån sin förvända åskådning inbilla sig, att lagen har en uppgift och en betydelse, som den faktiskt icke har.

Mot detta missbruk av lagen och mot denna falska föreställning om dess uppgift göra vi invändningar och svara med Paulus, att lagen icke har med rättfärdiggörelsen att göra. Men därmed ha vi icke sagt, att lagen ingenting är, som dessa människor genast sluta sig till: Om lagen icke rättfärdiggör, har det ingen mening att den givits. Nej, lagen har sin bestämda uppgift och betydelse, men icke den som våra motståndare tillskriva den, nämligen att den skulle rättfärdiggöra. Rättfärdiggörelsen har icke med lagen att göra. Därför lära vi, att den skall skiljas himmelsvitt från lagen. Med Paulus säga vi: »Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt.» (1 Tim. 1, 8), d.v.s. om man brukar lagen som lag. Om jag beskriver lagen så som den skall beskrivas och behåller den i dess speciella uppgift och betydelse, är den något utmärkt. Men om jag giver den en annan användning och tillskriver den vad man icke får tillskriva den, förvänder jag icke endast lagen utan hela teologin.

[477] Paulus vänder sig alltså här mot de giftspridande skrymtare, som säga: Vartill tjänar då lagen? De stå icke ut med att höra, vad Paulus här säger: Lagen gavs för att överträdelserna skulle komma i dagen. De anse nämligen, att lagen har till uppgift att rättfärdiggöra. Och detta är det mänskliga förnuftets vanliga uppfattning, som man finner hos alla sofister och i hela världen, nämligen att fromhet och rättfärdighet vinnes genom lagens gärningar. Förnuftet tål icke på något sätt att berövas denna fördärvliga mening, ty det förstår icke trons rättfärdighet. Därför bräka papisterna, dumt visserligen men än mer gudlöst: Kyrkan har Guds lag, den har kyrkomötenas beslut och de heliga fädernas skrifter. Om den lever efter dem, är den helig. - Dem skall ingen kunna övertyga om att de med sin självvalda gudstjänst och sina självvalda fromhetsövningar icke behaga Gud utan endast utmana hans vrede. Intet verkhelgon tror något sådant utan har en rakt motsatt åsikt. Därför är vanföreställningen om rättfärdigheten ett sammanflöde av allt ont och synden framför andra i världen. Ty från alla andra synder och laster kan man bättra sig, eller åtminstone kunna de förhindras genom överhetens straff. Men denna synd, var enskild människas vanföreställning om rättfärdigheten, utger sig för att vara den högsta fromhet och helighet, ty för en köttslig människa är det omöjligt att bedöma denna sak. Därför innebär detta gift själva kärnan i djävulens herravälde över världen. Det är sannerligen ormens huvud och den snara, med vilken djävulen fångar alla människor och håller dem i fångenskap. Ty av naturen anse alla människor, att lagen rättfärdiggör. På detta inkast: Vartill tjänar då lagen, om den icke rättfärdiggör? a) svarar alltså Paulus på detta sätt: Icke för rättfärdiggörelsens skull utan

3:19

För överträdelsernas skull blev den efteråt given.

Den blev tillagd för överträdelsernas skull ...

Liksom det finns ting av skilda slag, skola de också användas på olika sätt. Man får icke förblanda tingens ändamål. »En kvinna skall inte bära manskläder, och en man skall inte klä sig i kvinnoplagg.» (5 Mos. 22, 5). Om man icke låter var sak tjäna sitt speciella ändamål, blir alltsammans en enda röra. Mannen är icke skapad till att sy, kvinnan icke till att föra krig. Åt var och en skall givas den rang och det ämbete, som tillhör honom. En präst eller biskop skall undervisa, en konung eller en furste skall regera, hopen skall lyda överheten o. s. v. På samma sätt skall allt skapat tjäna på sin plats och i sin ordning. Solen skall lysa om dagen, månen och stjärnorna om natten. Havet skall giva fisk, jorden gröda, skogen vilt, trä o. s. v.

Så får lagen icke göra intrång på en annans ämbete och förrättning, nämligen rättfärdiggörelsens, utan denna skall lämnas åt nåden allena, åt löftet, åt tron. Munkarna må gärna fasta, bedja och bära en annan dräkt än den övriga hopen av kristna. De få gärna göra detta och mer till för att kuva och döda köttet, men de få icke tillskriva dessa övningar uppgiften att rättfärdiggöra inför Gud. Ty det är en annans ämbete, som icke tillkommer dem. [479] Vad är då lagens ämbete? Överträdelsen. Sannerligen ett snyggt ämbete! »Lagen tillades för överträdelsernas skull», säger Paulus, d. v. s. utöver och efter löftet blev också lagen given, till dess att säden skulle komma o. s. v. Så heter det också i Rom. 5, 20: »Men dessutom kom lagen in», nämligen efter löftena om nåden, för att gälla intill Kristus, som skulle uppfylla löftena.

Här är att märka, att lagen har två uppgifter. Den ena är den borgerliga. Gud har förordnat de borgerliga, ja, alla lagar för att förhindra överträdelser. Alltså är all lag given för att förhindra synder. Rättfärdiggör alltså lagen, då den hindrar från synd? Ingalunda. Ty att jag icke mördar, icke begår äktenskapsbrott, icke stjäl, att jag avhåller mig från andra synder, det gör jag icke frivilligt eller av kärlek till dygden utan av fruktan för bödeln och hans svärd. Han håller mig i styr, liksom bojor och band hindra ett lejon eller en björn från att sönderslita allt som kommer i deras väg. Detta tillbakahållande från synden är således icke rättfärdighet utan vittnar snarare om orättfärdighet. Liksom man binder ett rasande och otämt djur, för att det icke skall kunna gå löst på allt som kommer i vägen för det, så hindrar lagen en galen och rasande människa från att begå ytterligare synder. Detta tvång visar till fyllest, att alla som behöva det - och det gäller alla utanför Kristus - icke äro rättfärdiga utan snarare gudlösa och rasande, som måste tämjas med lagens bojor och fjättrar för att icke synda. Alltså rättfärdiggör icke lagen.

Lagens första ändamål och uppgift är alltså att hålla de gudlösa i styr. Ty djävulen regerar i hela världen och driver människor till alla slags ogärningar. [480] Därför har Gud förordnat överhet, föräldrar, lärare, lagar, fängelser och alla borgerliga inrättningar till att åtminstone binda djävulens händer, om de icke kunna göra mer, så att han icke kan rasa efter gottfinnande. Liksom man alltså sätter bojor och kedjor på besatta människor, i vilka djävulen regerar med makt, för att de icke skola göra någon illa, så måste hela världen, som är besatt av djävulen och kastar sig huvudstupa i alla slags brott, tyglas av överhetens bojor och band, d.v.s. av dess lagar, som binda världen till händer och fötter för att den icke blint skall hänge sig åt all slags ondska. Om den icke på detta sätt låter sig tyglas, får den plikta med livets förlust. Denna borgerliga tukt är i högsta grad av nöden och av Gud instiftad för den allmänna fridens skull och för att bevara allt annat, men mest för att icke evangelium skall förhindras genom hänsynslösa människors oroligheter och uppror. Detta borgerliga bruk av lagen avhandlar Paulus icke här. Det är visserligen högst nödvändigt, men det rättfärdiggör icke. Ty liksom den besatte icke är fri och vid sina sinnen, därför att han är bunden till händer och fötter, så är världen icke heller rättfärdig, hur mycket den än genom lagen avhålles från yttre brott, utan den förbliver ogudaktig. Ja, denna tuktan visar, att världen är gudlös, att den är rasande och drives av sin furste djävulen, annars skulle den icke genom lagar behöva hindras från att synda.

Lagens andra uppgift är teologisk eller andlig och går ut på att öka överträdelserna. Mose lag har sin största betydelse genom att föröka och mångfaldiga synden, särskilt i samvetet. Därom talar Paulus förträffligt i Rom. 7, 7. [481] Lagens verkliga ämbete och förnämsta och egentliga uppgift är alltså att för människan avslöja hennes synd. blindhet, elände, ogudaktighet, okunnighet, hat och förakt för Gud, död, helvete, dom och den vrede, som hon förtjänat hos Gud. Detta bruk av lagen är alldeles okänt för skrymtame, för sofisterna vid universiteten och för alla människor, som hänge sig åt vanföreställningen om lagens eller den egna rättfärdigheten. För att tämja och nedslå detta vidunder och rasande vilddjur, nämligen den inbillade andligheten, måste Gud på berget Sinai giva en ny lag under så högtidliga och förfärliga former, att hela folket betogs av fruktan. Ty emedan det mänskliga förnuftet blir högfärdigt genom vanföreställningen om rättfärdigheten och anser sig genom den behaga Gud, måste Gud sända en Herkules, nämligen lagen, som med all kraft kan angripa detta vidunder och slå det till marken och döda det. Lagen anfaller alltså endast detta vidunder, icke något annat.

Detta bruk av lagen är därför synnerligen nyttigt och högeligen nödvändigt. Ty om någon icke är mördare, äktenskapsbrytare eller tjuv utan avhåller sig från utvärtes synder, liksom fariséen i evangeliet, vill han, eftersom han är besatt av djävulen, svära på att han är rättfärdig. Så inbillar han sig ha en egen rättfärdighet och bröstar sig över sina goda gärningar. [482] En sådan kan Gud icke på något annat sätt än genom lagen böja och göra ödmjuk, så att han lär känna sitt elände och sin fördömelse. Därför är lagens egentliga och rätta uppgift att, liksom på Sinai berg, med blixt och dunder och basunljud förskräcka, att med sin blixt bränna och krossa detta vilddjur, som kallas vanföreställningen om egen rättfärdighet. Därför säger Gud genom Jeremia 23, 29: »Är inte mitt ord som en eld, säger HERREN, och likt en slägga som krossar klippan?» Ty så länge vanföreställningen om egen rättfärdighet kvarstår hos människan, kvarstår också obegriplig uppblåsthet, högfärd, säkerhet, hat emot Gud, förakt för nåden och barmhärtigheten, okunnighet om löftet och Kristus. Hjärtat har ingen smak för och tar icke till sig förkunnelsen om den fria nåden och syndernas förlåtelse. En väldig klippa, en diamanthård mur, nämligen föreställningen om den egna rättfärdigheten, som omgiver hjärtat, förhindrar nämligen detta.

Därför är inbillningen om egen rättfärdighet ett stort och fruktansvärt vidunder. För att slå och krossa det behöver Gud därför en väldig och stark hammare, nämligen lagen, som är dödens hammare, helvetets gny och den gudomliga vredens blixt. Vartill? Till att slå sönder föreställningen om egen rättfärdighet, som är ett upproriskt, envist och hårdnackat vilddjur. När alltså lagen anklagar och skrämmer samvetet: Detta och detta skall du göra! Men du har icke gjort det! Alltså är du hemfallen åt Guds vrede och den eviga döden! - då sköter den sin egentliga uppgift och fyller sitt ändamål. [483] Då krossas hjärtat ända till förtvivlan. Denna lagens uppgift och verkan är välkänd för de förskräckta och förtvivlande samvetena, som önska sig döden eller själva vilja beröva sig livet för att komma ifrån sin samvetsångest.

Lagen är sålunda en hammare, som krossar klippor, den är eld, den är den stora och starka stormen och jordbävningen, som lösrycker berg. Elia kunde icke uthärda de lagens förskräckligheter, som angivas med dessa ord, utan dolde sitt ansikte med sin mantel (1 Kon. 19, 11 ff.). Men då detta oväder upphörde, som han stod där och såg på, kom en sakta susning, och i den var Herren. Men ovädret med eld, virvelstorm och jordbävning måste gå före, innan Herren själv kunde följa efter i den sakta susningen.

Denna lagens verkan förebildas av den fruktansvärda ståt, med vilken Gud gav lagen på Sinai berg. Israels folk, som hade uttågat ur Egypten, var i högsta grad heligt. Vi äro Guds folk, skröto de. Allt vad Herren, vår Gud, har talat till oss, skola vi göra. Därutöver helgade Mose folket, i det att han befallde dem att tvätta sina kläder och hålla sig ifrån sina hustrur och göra sig redo till den tredje dagen. Där fanns ingen som icke var synnerligen helig. På tredje dagen för Mose ut folket ur lägret, fram till berget inför Herren, så att de skulle få höra hans röst. Vad händer? Då Israels barn se denna fruktansvärda syn av ett rykande och brinnande berg, höljt i svarta moln, där blixtar ljunga i det täta mörkret, och höra basunljudet bli allt starkare och breda ut sig allt vidare och höra åskans dån och blixtarnas fräsande, draga de sig förskräckta tillbaka och ropa på långt håll till Mose: »Vi skola gärna göra allt, blott icke Herren talar till oss, att vi icke må dö, uppslukade av denna väldiga eld. [484] Tala du till oss, så skola vi höra.» Vad gagnade väl här renhet, vita kläder, avhållsamhet från kvinnor, helighet? Icke alls. Ingen kunde uthärda denna Guds närhet i hans majestät och härlighet, utan alla veko tillbaka i skräck och bävan, liksom drivna av djävulen. Ty Gud är en förtärande eld, inför vars åsyn absolut intet kött kan bestå.

Lagen har alltså den uppgift, som den hade på Sinai berg, då den först instiftades och åhördes av dessa tvagna, rättfärdiga, renade och kyska. Trots deras helighet drev den dem till att inse sitt elände, ja, ända till förtvivlan och död. Då hjälpte ingen renhet, utan allt vad de förnummo var orenhet, ovärdighet, synd, Guds vrede och dom, så att de flydde från Guds åsyn och icke kunde stå ut med att höra hans röst. Vad är väl allt kött, sade de, att det skulle kunna höra den levande Herren Guds röst och leva? Nu se vi, att då Gud talar med en människa, kan hon icke uthärda det. - Nu låter det annorlunda än strax förut, då de sade: Vi äro Guds heliga folk, som Herren har utvalt till sin egendom framför alla andra folk i världen. Allt vad Herren har talat skola vi göra. - Så går det till slut med alla verkhelgon, som äro berusade av föreställningen om sin egen rättfärdighet Så länge de icke anfäktas, anse de, att Gud högeligen älskar dem, att han ser till deras munklöften, fastor, böner och allmosor, för vilka han skall giva dem en särskild krona i himmelen. Men då det plötsligt kommer dunder, blixt, eld och den där hammaren, som krossar klippor, det är, då Guds lag uppenbarar synden och visar på Guds vredesdom, tvingas de till förtvivlan.

Jag besvär er, som skola bli lärare för andra, att noga lära er denna artikel om lagens sanna och egentliga uppgift, Ty efter vår tid kommer den åter att fördunklas och helt skymmas undan. Redan nu, medan vi ännu äro i livet och med all flit driva denna lära, är det sannerligen mycket få även bland dem som vilja kallas evangeliska och tillsammans med oss bekänna evangelium, som rätt fattat lagens uppgift. Hur mena ni då det skall bli, sedan vi gått bort? För att nu icke nämna vederdöparna, de nya arianerna och svärmeandarna, som smäda Kristi lekamens och blods sakrament - de äro lika okunniga om denna lagens egentliga verkan och uppgift som papisterna. De ha nämligen för länge sedan avfallit från evangelii rena lära till lagarna, och därför förkunna de icke Kristus. Visserligen bedyra de skrytsamt, att de endast söka Guds ära och brödernas frälsning och att de lära Guds ord rent, men i själva verket förvända de Guds ord och giva det en annan mening, så att det kommer att ljuda i samklang med deras fantasier. Det är sina egna fantasier som de förkunna i Kristi namn, och det är bara lagar och ceremonier som de ge ut för att vara evangelium; De äro och förbliva sig alltid lika, de förbliva munkar, verkhelgon, lag- och ceremonilärare, blott att de tänka ut nya namn på det och uppfinna nya gärningar.

Därför är det mycket viktigt att man rätt förstår, vad lagen är och vad dess nytta och ämbete är, Det står ju fast, att vi icke förkasta lag och gärningar, som våra motståndare falskeligen beskylla oss för att göra. Vi göra i högsta grad lag gällande, vi kräva gärningar och säga, att lagen är god och nyttig, men att den skall brukas på rätt sätt, nämligen, som ovan sagts, först för att förhindra förbrytelser mot borgerlig lag och vidare för att avslöja andliga överträdelser. Lagen är sålunda också ett ljus, som lyser och uppenbarar, icke Guds nåd, icke rättfärdighet och liv, [486] men Guds vrede, synden, döden, att vi äro fördömda inför Gud, helvetet. På Sinai berg hade dundret, blixten, det mörka molnet, det rykande och brinnande berget och allt detta förfärliga icke den verkan, att det upplivade Israels barn och gjorde dem glada, utan det nästan skrämde livet ur dem och visade, hur föga de med all sin helighet och renhet förmådde uthärda Guds närvaro, då han talade till dem ur molnet. På samma sätt är det med lagen. I sitt egentliga ämbete gör den intet annat än avslöjar synden, verkar vrede, anklagar, förskräcker och driver sinnena nära nog till förtvivlan. Där slutar lagen.

Evangelium däremot är ett ljus, som upplyser och levandegör hjärtana. Det visar nämligen, vad Guds nåd och barmhärtighet är, vad syndernas förlåtelse, välsignelse, rättfärdighet, liv och evig salighet är och hur vi skola uppnå dem. I det att vi på detta sätt skilja lagen från evangelium, tillskriva vi vardera dess bestämda uppgift och verkan. Om denna skillnad mellan lag och evangelium finner man ingenting i munkarnas, kyrkorättslärarnas eller äldre och nyare teologers böcker. Augustinus har i någon mån fattat och framställt denna skillnad. Hieronymus och hans gelikar äro helt okunniga om den. Kort sagt, det har i många hundra år rått en märklig tystnad om den i alla skolor och kyrkor. Detta förhållande har fört samvetena i den största våda. Ty om icke evangelium klart skiljes från lagen, kan den kristna läran icke upprätthållas. Känner man åter denna skillnad, känner man också det rätta sättet att bli rättfärdiggjord. [487] Då är det lätt att skilja tro från gärningar, Kristus från Mose, från överheten och alla borgerliga lagar. Ty allting utom Kristus är dödens ämbete och hämnd för ogärningar. Paulus besvarar alltså sin fråga på följande sätt:

a) Hs (tillskrivet nedtill): »Lagens tredje bruk.» Tillbaka


Logosmappen | Till början