Innehåll

Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

3:13

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull.  Det är ju skrivet: »Förbannad är var och en som är upphängd på trä.»

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe.  Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.

Här möda sig åter Hieronymus och sofisterna, som anslutit sig till honom, och misshandla jämmerligt detta trösterika ställe. I ett efter deras mening fromt nit sträva de ängsligt för att icke den skymfen må vederfaras Kristus, att han kallas en förbannelse eller en styggelse. Deras sätt att undgå satsen är detta, att enligt deras påstående Paulus här icke talat allvar. Lika brottsligt som ogudaktigt säga de, att bibelorden, när de anföras av Paulus, äro självmotsägande, ehuru de icke äro det där de stå i Gamla testamentet. Det påvisa de på följande sätt: Den sats från Mose, som Paulus här anför, talar icke om Kristus. Vidare har Mose icke det alla omfattande uttrycket »var och en», som Paulus använder. Å andra sidan utelämnar Paulus ordet »Guds», som finns hos Mose. Slutligen är det alldeles tydligt, att Mose talar om en ogärningsman eller rövare, som med sina gärningar förtjänat korset, som klart framgår av skriftstället, 5 Mos. 21, 22 f. Därför fråga de, hur detta ställe kan tillämpas på Kristus, nämligen att han skulle vara en Guds förbannelse, upphängd på trä, då han icke är någon ogärningsman eller rövare utan rättfärdig och helig. Sådant gör kanske intryck på de oerfarna, som mena, att sådana uttalanden av sofisterna icke endast äro spetsfundiga utan även fromma och avsedda till försvar för Kristi ära, [433] en allvarlig förmaning till de kristna att icke gudlöst mena, att Kristus varit en förbannelse. Därför ha vi att tillse, vad Pauli avsikt och mening är.

Paulus har väl garderat sina ord och talat klart. Men här skall på nytt göras en distinktion, såsom nogsamt framgår av Pauli ord. Ty han säger icke, att Kristus blivit en förbannelse för sin egen skull utan »för vår skull». Det ligger alltså tonvikt på de orden »i vårt ställe». Ty Kristus är oskyldig, vad honom själv angår. Allså hade han icke bort upphängas på trä. Men emedan varje rövare enligt lagen skulle korsfästas, var också Kristus själv enligt Mose lag skyldig att korsfästas, emedan han iklädde sig syndares och rövares person, men icke en endas utan alla syndares och rövares. Ty vi äro syndare och rövare, och därför äro vi hemfallna åt död och evig fördömelse. Men Kristus tog på sig all vår synd och dog för den på korset. Därför måste han bli en rövare, såsom Jesaja säger, Jes. 53, 12: »Han blev, räknad bland förbrytare.»

Alla profeter ha sett, att Kristus skulle vara den störste rövare, mördare, äktenskapsbrytare, tjuv, helgerånare, hädare o. s. v., som någonsin funnits i världen. Ty nu uppträder han icke i egen person, han är icke längre Guds Son, född av jungfrun, utan en syndare, som har och bär Pauli synd, hädarens, förföljarens och våldsverkarens, och Petri synd, hans som förnekade Kristus, Davids, som var en äktenskapsbrytare och mördare och som kom hedningarna att smäda Guds namn. Korteligen, han bär alla människors alla synder i sin kropp. Icke som om han själv hade begått dem, men de synder som vi begått upptog han i sin kropp för att göra till fyllest för dem med sitt eget blod. [434] Därför hemföll han, ehuru till sin egen person oskyldig, åt Moses för alla gällande lag, emedan han blev funnen bland syndare och rövare. Överheten anser för skyldig och straffar den som ertappas bland rövare, även om han aldrig gjort något ont eller något, som vore värt döden. Men Kristus icke endast ertappades bland syndare, utan han ställde sig frivilligt och enligt sin Faders vilja solidarisk med syndare, i det att han antog deras kött och blod, som äro syndare och rövare, djupt sjunkna i allehanda synder. Då alltså lagen ertappade honom bland rövare, dömde och dödade den honom såsom rövare.

Denna kunskap om Kristus och denna ljuvliga tröst, att Kristus för vår skull blivit gjord till en förbannelse för att friköpa oss från lagens förbannelse, den beröva oss sofisterna, då de skilja Kristus från synderna och syndarna och framställa honom endast som ett efterföljansvärt exempel. På det sättet åstadkomma de icke endast, att Kristus blir oss till intet gagn, utan de göra också en domare och tyrann av honom, som vredgas på synderna och fördömer syndarna. Vi böra tvärtom hölja in Kristus och lära känna honom som höljd icke blott i kött och blod utan tillika i våra synder, vår förbannelse, vår död och allt vårt onda.

Men det är ju både orimligt och skymfligt att kalla Guds Son en syndare och en förbannelse? - Vill man förneka, att han är en syndare och en förbannelse, bör man också förneka, att han lidit, korsfästs och dött. Ty det är icke mindre orimligt att säga, såsom vi göra i vår trosbekännelse, att Guds Son blivit korsfäst, och att han utstått syndens och dödens straff, än det är att kalla honom en syndare och en förbannelse. Men om det icke är orimligt att bekänna och tro, att Kristus korsfästs bland rövare, bör det icke heller vara orimligt att säga, att han är en förbannelse och syndaren framför andra. Det är sannerligen inga tomma ord, när Paulus skriver: [435] »Kristus blev en förbannelse för vår skull.» - »Den som icke visste av någon synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, fört att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.» (2 Kor. 5, 21).

På samma sätt kallar Johannes Döparen honom Guds lamm (Joh. 1, 29). Själv är han visserligen oskyldig, emedan han är Guds rena och obesmittade lamm, men emedan han bär världens synder, tryckes hans oskuld av hela världens synder och skuld. Alla de synder, som jag, du och vi alla gjort och komma att göra, äro Kristi egna synder, alldeles som om han själv hade begått dem. Korteligen, vår synd måste bli Kristi egen synd, eller också måste vi förgås till evig tid. Denna sanna Kristuskännedom, som Paulus och profeterna lärt oss, ha de gudlösa sofisterna fördunklat.

På samma sätt talar också Jesaja i sitt femtiotredje kapitel om Kristus: »Gud lät allas vår missgärning drabba honom.» Dessa ord få icke förringas eller bortförklaras, utan man skall låta dem behålla sin egentliga och fulla betydelse. Ty Gud skämtar icke i dessa profetord, utan han talar allvar i stor kärlek. Han säger nämligen, att Kristus, Guds lamm, skall bära alla våra missgärningar. Men vad betyder det att bära? Sofisterna svara: att lida straffet. - Riktigt. Men varför bestraffas Kristus? Sker det icke därför att han har och bär synden? Att Kristus har synd, det betygar också den helige Ande i Psaltaren, t. ex. Ps. 40, 13: »Mina synder har hunnit ifatt mig.» Och Ps. 41, 5: »Jag säger: HERRE, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig.» Och Ps. 69, 6: »Gud, du känner min dårskap, och min syndaskuld är uppenbar för dig.» I dessa psalmer talar den helige Ande å Kristi vägnar och ådagalägger med klara ord, [436] att Kristus har syndat eller att han har synd. Dessa uttalanden i psalmerna äro gjorda icke av den oskyldige utan av den lidande Kristus, som trätt i alla syndares ställe och därför blivit skyldig till all världens synder.

Kristus har alltså icke endast blivit korsfäst och dött, utan Guds kärlek har också lagt synden på honom. Då synden lagts på honom, kommer lagen och säger: Varje syndare skall dö. Om alltså du, Kristus, vill gå i borgen, taga på dig skulden och bära straffet, skall du också bära synden och förbannelsen. Det är alltså med rätta som Paulus tillämpar det allmänna lagbudet från Mose på Kristus: »Var och en som hänger på trä är en förbannelse för Gud.» Kristus hängde på trä, alltså är han en förbannelse för Gud.

Och detta är vår högsta tröst att så kläda på Kristus och hölja honom i mina, dina och hela världens synder och att se honom bära alla våra synder. Om man betraktar honom så, undanröjer han med lätthet alla våra motståndares svärmiska åsikter om gärningsrättfärdigheten. Papisterna fantisera nämligen ihop ett slags av kärleken formad tro, och genom den vilja de borttaga synderna och bliva rättfärdiggjorda. Det betyder att avkläda och befria Kristus från synderna, att göra honom oskyldig och i stället tynga ned och hölja oss själva i våra synder, att se synderna icke hos Kristus utan hos oss. Det betyder i verkligheten att taga bort Kristus och göra honom till intet nyttig. Ty om det är sant, att vi genom lagens gärningar och genom kärleken taga bort synderna, så är det alltså icke Kristus som tager bort dem utan vi. [437] Men om han verkligen är Guds lamm, som tager bort världens synd, som blivit en förbannelse för vår skull och höljts i våra synder, då följer därav med nödvändighet, att vi icke kunna rättfärdiggöras och borttaga synderna genom kärleken. Ty Gud har icke lagt våra synder på oss utan på Kristus, sin Son. Om de borttagas genom honom, kunna de icke borttagas genom oss. Detta intygar hela Skriften, och detsamma bekänna och bedja vi i trosbekännelsen, då vi säga: Jag tror på Jesus Kristus, Guds Son, som lidit, korsfästs och dött för vår skull.

Detta är den ljuvligaste av alla läror och bräddfull av tröst. Den lär, att Gud hyser en outsäglig och översvinnlig barmhärtighet och kärlek mot oss. Den innebär nämligen, att då den barmhärtige Fadern såg oss förtryckas av lagen och hållas under förbannelsen utan någon möjlighet att befrias därifrån, sände han sin Son i världen, lade alla människors alla synder på honom och sade till honom: Var Petrus, förnekaren, var Paulus, förföljaren, hädaren och våldsverkaren, var David, äktenskapsbrytaren, var syndaren, som åt äpplet i paradiset, var rövaren på korset, med ett ord, var alla människors person, som gjort alla människors synder och se sedan till, att du betalar och gör till fyllest för dem! Då kommer lagen och säger: Jag finner, att denne syndare tager på sig alla människors synder, [438] och jag ser ingen synd utom hos honom. Alltså skall han dö på korset. - Och så angriper lagen honom och dödar honom. Då detta skett, är hela världen renad och försonad från alla synder, och följaktligen är den också befriad från döden och från allt ont. Men sedan synden och döden röjts ur vägen genom denna enda människa, skulle Gud icke se något annat i hela världen, särskilt om världen trodde, än idel renhet och rättfärdighet. Och även om vissa rester av synd stannade kvar, skulle Gud likväl icke kunna märka dem för solen Kristus.

Så böra vi förhärliga artikeln om den kristna rättfärdigheten mot lagens och gärningarnas rättfärdighet, ehuru ingen vältalare på något språk kan finna ett värdigt uttryck för eller över huvud i ord framställa dess storhet. Vad Paulus här avhandlar är det mäktigaste och högsta av alla bevis mot alla slag av köttets rättfärdighet. Det innehåller nämligen detta tvingande och ovederläggliga alternativ: Om hela världens synder äro i denna enda människa Jesus Kristus, äro de alltså icke i världen. Men om de icke äro i honom, äro de alltjämt kvar i världen. Likaså: Om Kristus själv har blivit skyldig till alla de synder, som vi alla begått, äro alltså vi fria från alla synder, men icke genom oss själva, icke genom våra gärningar eller förtjänster utan genom honom. Är han åter oskyldig och bär han icke våra synder, bära vi dem och skola dö och bliva fördömda i dem. »Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.» (1 Kor. 15, 57.) Amen.

Men låt oss nu betrakta, huru i denna person två ytterligare motsatser sammandrabba. Han angripes nämligen icke endast av mina och dina utan av hela världens synder, av dem som begåtts och begås och komma att begås. De försöka fördöma honom och göra det också. [439] Men emedan i denna samma person, som är den högste, störste och ende syndaren, även finnes evig och oövervinnlig rättfärdighet, måste dessa båda drabba samman: den högsta, största och enda synden och den högsta, största och enda rättfärdigheten. Här måste med nödvändighet endera vika och besegras, då de med största häftighet drabba samman och ränna mot varandra. Hela världens synd kastar sig med rasande våldsamhet mot rättfärdigheten. Vad sker? Rättfärdigheten är evig, odödlig och oövervinnlig. Även synden är en mycket mäktig och grym tyrann, som härskar och regerar över hela världen, tager alla människor till fånga och tvingar dem till trältjänst. Kort sagt, synden är en stor och mäktig gud, som uppslukar hela människosläktet, alla lärda, heliga, mäktiga, visa, olärda o. s. v. Denne gud, säger jag, löper an mot Kristus och vill uppsluka honom liksom alla andra. Men han ser icke, att han är en person, som har evig och oövervinnlig rättfärdighet. Därför måste i detta envig synden besegras och dödas och rättfärdigheten segra och leva. I Kristus besegras, dödas och begraves alltså all synd, och rättfärdigheten utgår ur striden som segrare och härskare till evig tid.

Döden, som är en allsmäktig härskare över hela världen, som dödar konungar, furstar och alla människor utan undantag, sammandrabbar likaledes med våldsam kraft med livet för att besegra och uppsluka det. Och företaget lyckas förvisso. Men emedan livet var odödligt, blev dess nederlag en seger. Det besegrade och dödade döden. Om denna underliga tvekamp sjunger kyrkan en vacker sång:

Liv och död - vad under! -
kämpa med varandra.
Livets Furste, dödad,
lever dock och härskar.

Genom Kristus är alltså döden övervunnen och tillintetgjord i hela världen, så att den nu blott är en målad död. Den har förlorat sin udd och kan icke mer skada dem som tro på Kristus. [440] Han är en död för döden, som Hosea sjunger: »Jag skall vara din död, o död» (Hos. 13, 14).

Likaså har förbannelsen, Guds vrede över hela världen, samma strid med välsignelsen, med Guds eviga nåd och barmhärtighet i Kristus. Förbannelsen sammandrabbar med välsignelsen och vill fördöma och helt tillintetgöra den, men den kan det icke. Ty välsignelsen är gudomlig och evig, därför måste förbannelsen vika för den. Ty om välsignelsen i Kristus kunde besegras, skulle Gud själv besegras. Men detta är omöjligt. Kristus, som är gudomlig kraft, rättfärdighet, välsignelse, nåd och liv, övervinner alltså och röjer ur vägen dessa vidunder, synden, döden och förbannelsen, och det utan att strida med vapen, i sin kropp och i sig själv, som Paulus brukar uttrycka sig, i det att »Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.» (Kol. 2, 15), så att de icke vidare kunna göra de trogna något ont.

Och denna bestämning, »när han på korset triumferade över dem», gör striden ännu mera underbar och lysande. Den visar nämligen, att när förbannelse, synd och död skola förstöras och välsignelse, rättfärdighet och liv skola träda i deras ställe, så måste denna väldiga gärning utföras uteslutande i en enda person, nämligen Kristus. Sålunda förändras genom denna person hela skapelsen. Om man därför betraktar denna person, ser man synd, död, Guds vrede, helvete, djävul och allt ont besegrat och dödat. I den mån som Kristus genom sin nåd regerar i de trognas hjärtan, finnes där ingen synd, död eller förbannelse. Men där Kristus icke är känd, bestå dessa makter alltjämt. Alla som icke tro sakna därför denna välgärning och seger. »detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.», säger Johannes (1 Joh. 5, 4).

[441] Detta är den kristna lärans förnämsta artikel. Den har genom sofisterna alldeles råkat i glömska, och nu hålla svärmarna på att åter fördunkla den. Här ser man, hur nödvändigt det är att tro och bekänna artikeln om Kristi gudom. Då Arius förnekade denna artikel, måste han med nödvändighet också förneka artikeln om återlösningen. Ty att besegra världens synd, att besegra död, förbannelse och Guds vrede i sig själv, det tillkommer ingen skapad varelse, utan det är den gudomliga maktens verk. Alltså är det nödvändigt, att han som i sig själv besegrat dessa makter, verkligen till sitt väsen är Gud. Ty mot denna väldiga makt, mot synd, död och förbannelse, som genom sig själv härskar i världen och i hela skapelsen, måste sättas en annan makt, som är den förra överlägsen, och någon sådan finnes icke och kan icke finnas utom den gudomliga makten. Att tillintetgöra synden, att förstöra döden och borttaga förbannelsen i och genom sig själv, att giva rättfärdighet, att föra livet fram i ljuset och giva välsignelse i sig själv, d. v. s. att tillintetgöra de förra makterna och skapa de senare, det är ett verk, som alltså tillkommer den gudomliga makten ensam. Och emedan Skriften tillskriver Kristus allt detta, är han själv liv, rättfärdighet och välsignelse, d.v.s. han är till sin natur och sitt väsen Gud. De som förneka Kristi gudom förlora alltså hela kristendomen och bli alldeles som hedningar och turkar.

Som jag ofta sagt gäller det alltså att noga lära sig artikeln om rättfärdiggörelsen. Ty i den innefattas alla andra trons artiklar, och om den bevaras, bevaras också de övriga. Då vi därför lära, att människan blir rättfärdiggjord genom Kristus, att Kristus övervunnit synd, död och evig förbannelse, vittna vi samtidigt om att han till sin natur är Gud.

Härav framgår med all önskvärd tydlighet, huru förfärligt blinda och gudlösa papisterna varit, då de lärt, att dessa fruktans värda och mäktiga tyranner, [442] synden, döden och förbannelsen, som uppsluka hela människosläktet, skulle kunna övervinnas, icke genom den gudomliga lagens rättfärdighet (och huru rättfärdig, god och helig den är, kan den dock intet annat än lägga under förbannelsen) utan genom den rättfärdighet, som består i mänskliga gärningar, såsom fasta, vallfärder, böner efter rosenkransen, munklöften o.s.v. Vem har väl någonsin med denna rustning övervunnit synd, död o.s.v.? I Ef. 6, 13 ff. beskriver Paulus en helt annan rustning, som skall användas mot dessa gräsliga vilddjur. Just därigenom alltså, att dessa blinda ledare för blinda skickat fram oss obeväpnade, utan Guds vapenrustning, mot dessa oövervinnliga och allsmäktiga tyranner, ha de icke endast utlämnat oss till att uppslukas av dem utan också gjort oss till tio gånger större och värre syndare än mördare och skökor. Ty det tillkommer den gudomliga makten ensam att förstöra synden, tillintetgöra döden, skapa rättfärdighet och giva liv. Denna gudomliga kraft tillskrevo de våra gärningar, då de sade: Om ni göra den eller den gärningen, skola ni besegra synden, döden och Guds vrede. Därmed gjorde de oss faktiskt till Gud, tillskrevo oss gudomlig natur. a) Och därigenom visade papisterna, att de trots sitt kristna namn voro sjufalt större avgudadyrkare än hedningarna. Det gick nämligen med dem som med svinet, som när det tvagits, åter vältrar sig i smutsen, och, såsom Kristus säger: Efter avfallet från tron återvänder den onde anden till det hus, från vilket han blivit utdriven, och »tar med sig sju andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första.» (Luk. 11, 24 ff.).

Låt oss alltså med tacksägelse och med fullviss förtröstan hålla oss till denna ljuvliga och trösterika lära, att Kristus för vår skull blivit en förbannelse, det är, en syndare, hemfallen åt Guds vrede, att han ikläder sig vår person och lägger våra synder på sina axlar och säger: [443] Jag har begått alla synder, som alla människor begått. b) Alltså har han verkligen blivit en förbannelse enligt lagen, icke för sin egen skull utan, som Paulus säger, för vår skull. Ty om han icke hade tagit på sig mina, dina och hela världens synder, hade lagen icke haft någon rätt till honom. Ty det är endast syndare som lagen fördömer och håller under förbannelse. I annat fall hade han sålunda varken kunnat bli en förbannelse eller dö, eftersom han var fri från synden, som är orsak till förbannelse och död. Men emedan han icke av tvång utan av fri vilja tagit på sig våra synder, måste han bära straffet och Guds vrede, icke för sin egen persons skull, ty den var rättfärdig och oövervinnlig och kunde därför icke bliva skyldig, utan för vår persons skull.

Så gjorde han ett lyckligt byte med oss, i det han tog på sig vår syndiga och gav oss sin oskyldiga och segrande person. Iförda och iklädda denna person befrias vi från lagens förbannelse, emedan Kristus själv frivilligt blivit en förbannelse för vår skull. Han säger: Vad angår min egen person i mänsklig och gudomlig natur är jag välsignad och icke i behov av någonting, men jag skall utblotta mig och taga på mig er dräkt och er mask, och iförd den skall jag vandra bland er och lida döden för att befria er från döden. Och då han så, iförd vår mask, bar hela världens synd, blev han gripen, led, korsfästes och dog och blev för vår skull en förbannelse. Men emedan han var en gudomlig och evig person, kunde döden omöjligt behålla honom. Därför uppstod han på tredje dagen från döden, och nu lever han till evig tid. Nu kan ingen längre i honom finna någon synd, någon död eller vår mask utan idel rättfärdighet, liv och evig välsignelse.

Denna bild böra vi betrakta och fatta med stadig tro. Den som gör det har Kristi oskuld och seger, hur stor syndare han än är. [444] Men den bilden kan man icke gripa om med en kärleksfull vilja utan endast med ett av tron upplyst förnuft. Alltså rättfärdiggöras vi genom tron allena, ty tron allena griper om denna Kristi seger. I den mån som du tror detta, i den mån har du det. Om du tror, att synden, döden och förbannelsen äro röjda ur vägen, så äro de borta. Ty Kristus har i sig själv besegrat och undanskaffat dem. Och han vill, att man skall tro, att liksom i hans person icke längre finnes någon syndaremask, intet spår av död, så finnes icke heller något sådant hos oss, eftersom han har gjort allt detta för oss.

Om alltså synden ängslar dig, om döden förskräcker dig, så skall du tänka, att det blott är en kraftlös inbillning, ett djävulens bländverk, som det förvisso är. Ty i verkligheten finns det icke längre någon synd, någon förbannelse, död eller djävul, eftersom Kristus besegrat och undanröjt allt sådant. Kristi seger är därför det vissaste av allt. På den är det intet fel, eftersom den är fullt viss, utan felet ligger i vår otro. Det är nämligen svårt för förnuftet att sätta tro till så oskattbara förmåner. Därtill komma också djävulen och sekteristerna, som äro eniga om att söka fördunkla denna lära för oss och beröva oss den, djävulen genom sina glödande pilar och sekteristerna genom sin förvända och gudlösa lära. Och det är främst på grund av denna artikel, som vi så flitigt inskärpa, som vi måste utstå Satans och världens hat och förföljelse. Ty Satan vet, vilken makt det ligger i denna artikel och vilka frukter den bär.

Men att det nu, då Kristus härskar, i verkligheten icke längre finnes någon synd, död och förbannelse, det bekänna vi också dagligen i den apostoliska trosbekännelsen, då vi säga: Jag tror på en helig kyrka. Det är alldeles detsamma som om vi sade: Jag tror, att det icke finnes någon synd, någon död i kyrkan. Ty de som tro på Kristus äro icke syndare, icke hemfallna åt döden, utan de äro helt och hållet heliga och rättfärdiga, herrar över synd och död och levande till evig tid. Men det är blott tron som ser detta, ty vi säga: Jag tror på en helig kyrka. [445] Rådfrågar man åter förnuftet och ögonen, kommer man till ett annat resultat. Då ser man mycket anstötligt hos de fromma, man ser, att de icke sällan falla, att de synda, äro svaga i tron och hemfallna åt vrede, avund och andra onda lidelser. Alltså är kyrkan icke helig? - Jag förnekar slutsatsens riktighet. Om jag ser på mig själv eller på min nästa, är den icke helig och kommer aldrig att bli det. Men om jag ser på Kristus, som försonar och renar kyrkan, är den hel och hållen helig. Ty han har borttagit hela världens synder.

Därför äro synderna i själva verket icke där man ser och märker dem. Ty enligt Pauli teologi finnes synd, död och förbannelse icke längre i världen utan i Kristus, vilken är Guds lamm, som borttager världens synder, som blivit en förbannelse för att befria oss från förbannelsen. Enligt filosofin och förnuftet däremot finnas synd, död o.s.v. icke annorstädes än i världen, i köttet, i syndarna. Och den sofistiska teologin kan icke heller betrakta synden annat än på filosofiskt, metafysiskt sätt, nämligen så: Egenskapen finnes i substansen eller underlaget, hos tinget. Liksom alltså färgen finnes på väggen, finnes synden i världen, i köttet eller i samvetet. Den måste alltså avtvås genom motsatta krafter, nämligen genom kärleken. Den sanna teologin åter lär, att det icke längre finnes någon synd i världen, emedan Kristus, på vilken Gud enligt Jes. 53, 6 lagt hela världens synder, besegrat, förstört och dödat dem i sin kropp. Han har en gång dött ifrån synden, men sedan han uppstått från de döda, dör han icke mer. Varhelst det alltså finnes tro på Kristus, där är sålunda i verkligheten synden borttagen, död och begraven. Men där det icke finnes tro på Kristus, där finns synden kvar. Ehuru det alltjämt finns rester av synd hos helgonen, emedan de icke tro fullkomligt, så äro dessa rester likväl döda, emedan de på grund av tron på Kristus icke tillräknas.

[446] Vad Paulus här förfäktar är alltså det högsta och förnämsta beviset mot gärningsrättfärdigheten: Icke lagen, icke gärningarna friköpa oss från förbannelsen, utan Kristus. Jag besvär dig alltså vid Gud att skilja Kristus från lagen och noga ge akt på vad Paulus säger. Alla som icke uppfylla lagen, säger han, äro med nödvändighet under förbannelsen. Men ingen uppfyller lagen. Alltså är den första satsen sann, nämligen att alla människor äro under förbannelsen. Sedan tillägger han en annan: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, då han blev en förbannelse för vår skull. Alltså kunna lagen och gärningarna icke friköpa oss från förbannelsen, utan snarare dra de med oss och lägga oss under förbannelsen. Med kärleken, som enligt sofisterna formar tron, förhåller det sig alltså så, att den icke endast är oförmögen att friköpa från förbannelsen, utan den tränger oss snarare dit och invecklar oss i den.

Men liksom Kristus är något annat än lagen och dess gärningar, så är också Kristi förlossning något helt annat än min förtjänst av lagens gärningar, eftersom Kristus själv måste friköpa oss från lagens förbannelse. De som icke i tro omfatta Kristus förbliva alltså under förbannelsen. Icke ens sofisterna äro så dumma, att de påstå, att Kristus skulle vara vår gärning eller vår kärlek. Ty Kristus är något helt annat än någon gärning, som vi göra. Icke ens den galnaste papist skall våga säga, att den allmosa, som han själv giver åt en behövande, eller den lydnad, som munken presterar, är Kristus. Ty Kristus är Gud och människa, avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria o.s.v. Och om denne säger Paulus, att han blivit en förbannelse för vår skull för att friköpa oss från lagens förbannelse. [447] Alltså kunna icke lag, gärningar, kärlek, munklöften m.m. friköpa oss, utan snarare sänka de oss ännu djupare i förbannelse. Ju fler gärningar vi ha gjort, desto mindre kunna vi alltså förstå och gripa om Kristus.

Men Kristus fattar man icke med lagen och icke heller med gärningar utan med ett förnuft eller förstånd, som är upplyst av tron. Och att genom tron så gripa Kristus, det är i egentlig mening det liv i betraktelse, om vilket sofisterna prata så mycket utan att veta vad de säga. Och den betraktelse, genom vilken man griper om Kristus, är icke detsamma som sofisternas och munkarnas dåraktiga inbillningsflykt till underbara ting, som äro dem för höga, utan det är ett trons andliga och gudomliga betraktande av kopparormen, upphängd på pålen, det är, av Kristus, där han hänger på korset för mina, dina och hela världens synder. Alltså är det uppenbart, att tron allena rättfärdiggör. Men sedan vi blivit rättfärdiggjorda genom tron, träda vi ut i handlingslivet. Sofisterna skulle i enlighet härmed ha kunnat göra en rätt åtskillnad mellan det betraktande livet och handlingslivet (vita contemplativa - vita activa), om de hade kallat det förra evangelium och det senare lag. De skulle ha lärt, att det betraktande livet skall inneslutas i och riktas på Guds ord, att det icke skall betrakta något annat än evangelii ord, och vidare, att handlingslivet skall hämta sin ledning från lagen, som icke omfattar Kristus utan övar sig i kärleksgärningar mot nästan.

Denna text säger alltså tydligt, att alla människor, även apostlar, profeter och patriarker, skulle ha förblivit under förbannelsen, om icke Kristus hade satt sig till motvärn mot synden, döden, lagens förbannelse och Guds vredesdom och besegrat dem i sin kropp. Ty dessa förfärliga vidunder kunde icke övervinnas av någon mänsklig makt. Men nu är Kristus icke lag, icke lagens gärning, [448] icke någon framlockad handling utan en person av gudomlig och mänsklig natur, som tagit på sig synden, lagens fördömelse och döden, icke för sin egen skull utan för vår. Så ligger alltså hela tonvikten på orden »för vår skull».

Vi böra alltså icke såsom sofisterna och nästan alla kyrkofäder, Hieronymus och andra, tänka oss Kristus som en oskyldig person, som sköter blott sina egna angelägenheter, som är helig och rättfärdig blott för egen räkning. Det är visserligen sant, att Kristus är den renaste person, men där får man icke stanna. Ty du har ännu icke fattat Kristus, om du vet, att han är Gud och människa. Men du har honom verkligen, då du tror, att denna rena och oskyldiga person givits dig av Fadern till att vara din präst och återlösare, ja din slav, som avkläder sig sin oskuld och helighet och tager på sig din syndiga person, bär din synd, din död och förbannelse och blir ett offer och en förbannelse för din skull för att på det sättet befria dig från lagens förbannelse.

Här framgår alltså, med vilken sant apostolisk anda Paulus behandlat detta viktiga ämne om välsignelsen och förbannelsen, då han icke endast lägger Kristus själv under förbannelsen utan också säger, att han blivit en förbannelse. På samma sätt kallar han honom i 2 Kor. 5, 21 för synd, då han säger: »Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd.» Visserligen är det icke oriktigt att utlägga dessa satser så: Kristus har blivit en förbannelse, det är, ett offer för förbannelsen, och han har blivit synd, det är, ett syndoffer, men det är likväl bättre att bibehålla ordens egentliga betydelse för att erhålla större eftertryck. Ty när syndaren kommer till verklig självkännedom, känner han sig som syndare icke blott så, [449] att syndigheten är en honom tillkommande egenskap, utan också så, att han till sitt väsen är syndare. Han tycker sig icke endast vara olycklig utan själva olyckan, icke blott en syndare och förbannad utan själva synden och förbannelsen. I latinska språket förekommer det ju också, att då man vill beteckna någon som i särskilt hög grad brottslig, kallar man honom »brott» (scelus). Det är nämligen något förfärligt att bära synden, Guds vrede, förbannelsen och döden. Den människa, som på allvar känner detta, blir därför helt enkelt själva synden, döden och förbannelsen.

Paulus behandlar alltså detta ämne på verkligt apostoliskt sätt Ty ingen sofist, laglärare, jude, svärmare eller över huvud någon annan talar så. Ty vem skulle väl våga anföra detta ställe från Mose: Förbannad är var och en som hänger på trä, och tilllämpa det på Kristus själv? På samma sätt som Paulus tillämpat denna sats på Kristus, kunna alltså också vi tillämpa icke blott hela det tjugosjunde kapitlet i Femte Mosebok, från vilket stället är hämtat, utan även alla den mosaiska lagens förbannelser på Kristus. Ty liksom Kristus för egen del är oskyldig inför detta undantagslösa lagbud, är han också oskyldig i allt annat. Och liksom han för vår skull stod som skyldig inför detta bud och upphängdes på trä såsom en brottsling, en hädare, fadermördare, förrädare o. s. v., så är han också skyldig inför alla andra lagbud. Ty alla lagens förbannelser äro samlade på honom, och han har burit och uthärdat dem i sin kropp för vår skull. Alltså var han icke endast förbannad, utan han blev för vår skull en förbannelse.

Detta är verkligen att tolka Skriften på apostoliskt sätt. Ty en människa utan den helige Ande kan icke tala så, kan icke sammanfatta lagen i ett enda ord och lägga den hel och hållen på Kristus, eller å andra sidan sammanfatta alla Skriftens löften och säga, att de samtliga fått sin uppfyllelse i Kristus. Därför är detta ett apostoliskt och grundmurat bevis, som icke bygger på ett enstaka ställe i lagen utan på alla lagar. Också stöder sig Paulus frimodigt på det.

Härav framgår, med vilken noggrannhet Paulus läst Skriften, och hur ivrigt han genomtänkt och övervägt varje enskilt ord i det förut behandlade stället: »I dig skall alla folk bli välsignade.» Först drager han av ordet välsignelse denna slutsats: Om välsignelse skall komma över alla folk, följer därav, att alla folk stå under förbannelse, även judarna, som hava Mose lag. Och han anför Skriftens vittnesbörd, med vilket han bevisar, att judarna stå under förbannelsen, emedan de stå under lagen: »Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok.»

Sedan överväger han noggrant orden »alla folk», och av detta uttryck sluter han, att välsignelsen icke allenast gäller judarna utan alla folk på hela jorden. Och då den gäller alla folk, är det omöjligt att den skulle uppnås genom Mose lag, eftersom inga andra folk än judarna haft denna lag. Och ehuru dessa haft lagen, är det likväl så långt ifrån att välsignelsen skulle kommit dem till del genom den, att de tvärtom endast blivit desto mera hemfallna åt lagens förbannelse, ju mera de strävat att uppfylla lagen. Därför måste det finnas en annan rättfärdighet, som vida överträffar lagens rättfärdighet, och genom vilken välsignelsen kommer icke endast judarna utan all världens folk till del.

Slutligen förklarar han uttrycket »i din säd» på det sättet, att en människa skulle födas av Abrahams säd, nämligen Kristus, genom vilken välsignelsen skulle komma alla folk till del. [451] Då alltså Kristus skulle välsigna alla folk, som han förefann förbannade, måste han borttaga förbannelsen från dem. Men han kunde icke borttaga den genom lagen, ty genom den endast ökades förbannelsen. Vad gjorde han då? Han slöt sig till de förbannade, i det att han antog deras kött och blod, och ställde sig så som medlare mellan Gud och människor. Ehuru jag är kött och blod, sade han, och ehuru jag gör gemensam sak med de förbannade, är jag likväl den välsignade, genom vilken alla människor skola bliva välsignade. Så förenade han Gud och människa i en person. Emedan han förenat sig med oss förbannade, blev han för vår skull en förbannelse. Han dolde sin välsignelse i vår synd, död och förbannelse, vilka fördömde och dödade honom. Men emedan han var Guds Son, kunde han icke kvarhållas av dem, utan han besegrade dem och triumferade över dem, och allt som hörde till det kött han för vår skull antagit förde han med sig som byte. Alla de som hålla sig till detta kött bliva därför välsignade och befrias från förbannelsen.

Detta har Paulus utan tvivel utförligt behandlat hos galaterna. Ty apostlarnas egentliga ämbete är att förklara Kristi ämbete och ära och att upprätta och trösta bedrövade samveten. Men då de som endast känna lagens rättfärdighet icke få höra något om vad man skall göra eller låta utan endast få höra, att Kristus, Guds Son, [452] tagit mandom och slutit sig till de förbannade för att därigenom välsigna alla folk, förstå de ingenting av detta, eller också förstå de det endast på ett köttsligt sätt. Ty de äro upptagna av andra tankar och svärmiska fantasier. Därför är detta tal för dem idel gåtor. Ja, även för oss, som dock hava Andens förstling, är det omöjligt att förstå och tro det fullt ut, eftersom det så fullständigt strider mot det mänskliga förnuftet.

För att sammanfatta: Allt ont stod i begrepp att översvämma oss, liksom det skall översvämma de ogudaktiga till evig tid. Men Kristus, som för vår skull stod som skyldig inför alla lagar och förbannelser, skyldig till alla våra synder och allt vårt onda, trädde emellan. Han tog sig an oss arma och förlorade syndare, han tog på sig och bar allt vårt onda, som skulle ha tryckt och plågat oss i evighet. En gång och för en kort tid störtade det över honom och sköljde över hans huvud, såsom profeten å Kristi vägnar klagar i Ps. 88, 8.17: »Din vrede ligger tung på mig. Din vredes lågor går över mig, dina fasor förgör mig.» Sedan vi på detta sätt befriats från denna eviga skräck och plåga, skola vi genom Kristus åtnjuta en evig och outsäglig frid och salighet, om vi blott sätta tro till detta.

Detta är Skriftens tillbedjansvärda hemligheter, den rätta kabbala,38 vilken också Mose på några ställen dunkelt antytt och vilken profeter och apostlar kände till och lämnade i arv åt kommande släkten. Profeterna gladde sig mer över att detta skulle ske än vi över att det har skett.

a) Hs: »De förstå absolut ingenting och göra oss till tio gånger värre syndare än skökorna, eftersom de tillskriva min gärning gudomligt majestät. Ty det gudomliga majestätet ensamt tillkommer det att förstöra synden och skapa rättfärdighet, giva liv. Det är ju att skapa, och det tillskriva de min gärning! Om jag gör denna gärning, besegrar jag vreden. Det är att 'sätta i Guds ställe' och göra mig till en avgud, och gärningarna giva det som det i egentligaste mening tillkommer den gudomliga naturen att giva.» Tillbaka

b) Hs: »Jag har begått den synd som Martin begått.» Tillbaka


Logosmappen | Till början