Till läsaren

Denna skrift må vara en hälsning till alla Jesu vänner, lekmän såväl som förkunnare, i deras svåra situation i en från Guds ord allt djupare avfallen kristenhet. De små textförklaringarna får gärna uppfattas som en protest mot en alltmer människocentrerad och människoupphöjande förkunnelse.

Texterna är visserligen utskrivna enligt 1917 års bibel, men denna har använts med reservation, och förklaringarna är inte bundna speciellt till den. Även andra bibelöversättningars versioner har kommenterats, där det har ansetts angeläget. Textvalet följer Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000.

Målsättningen har varit att försöka ta fram texternas egentliga innehåll och andemening. Detaljutredningar har fått anstå, om det inte har varit särskilt påkallat för textinnehållets skull. Enligt principen att Skriften inte kan motsäga sig själv har svårtolkade ställen förklarats utifrån sammanhanget och speciellt ur dogmatisk synvinkel. Eftersom denna skrift inte syftar till att vara vetenskaplig utan närmast har karaktär av uppbyggelselitteratur, har referenshänvisningarna inskränkts till ett minimum. Det är ju inte kommentatorernas mängd som ger tron dess stöd, utan Gudsordet allena. För att överhuvud taget komma någon vart med detta arbete, har principen varit att stanna vid den tolkning som har synts vara i överensstämmelse med Skriften i övrigt och inte söka dess mera i olika textkommentarer.

Jag betraktar bibelns sanningar som pund att förvalta så som de står skrivna. Därför vill jag utgå från bibelordet och bygga upp mina utläggningar direkt på detta - istället för att placera in bibelordet i färdiga tankesystem. Mitt tillvägagångssätt får ibland konsekvenser i form av ovanligare definitioner och uttryckssätt, vilket ändå inte hindrar att det teologiska innehållet överensstämmer med det som finns under den mera etablerade evangelisk-lutherska vokabulären. För att ge läsaren möjlighet till en närmare förståelse av mina tankegångar och undvika onödiga missförstånd bifogar jag en och annan kortare utredning angående vissa elementära ämnesområden i anslutning till textförklaringarna.

Detta arbete överlåtes härmed till Kristi församling för bedömning. Den som 'är av Sanningen' känner igen Sanningen (Joh. 18:37) - och saknar den, där den inte finns.

Tack till alla som har stött utarbetandet av dessa textutläggningar.

JM


Vinterhalvåret | Sommarhalvåret | Rörliga helger