Textutläggningar

till predikotexter enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000.

B Sommarhalvåret: från pingst till domsöndagen

Copyright och ansvar för läroinnehållet:
Dr Juhani Martikainen 2001-2005

Presentation av författaren


Till läsaren
Förkortningar

Söndag

Årg. 1

Årg. 2
Årg. 3

Sjätte söndagen efter påsk

Joh. 15:26-16:4 

Joh. 7:37-39

Joh. 17:18-23

Pingstdagen

Joh. 14:23-29

Joh. 14:15-21

Joh. 3:16-21

Treenighetssöndagen
Joh. 3:1-15
Joh. 15:1-10

Matt. 28:16-20

Andra söndagen efter pingst
Luk. 16:19-31
Luk. 12:13-21

Matt. 16:24-27

Andra söndagen efter pingst, alternativ text  
Matt. 13:44-46

Tredje söndagen efter pingst
Luk. 14:16-24
Luk. 19:1-10

Luk. 9:57-62

Fjärde söndagen efter pingst
Luk. 15:1-10
Luk. 15:11-32

Matt. 9:9-13

Femte söndagen efter pingst
Luk. 6:36-42
Joh. 8:2-11

Luk. 13:1-5

Sjätte söndagen efter pingst eller apostladagen
Luk. 5:1-11
Matt. 16:13-19

Mark. 3:13-19

Sjunde söndagen efter pingst
Matt. 5:20-30
Mark. 10:17-27

Luk. 6:27-31


Kristi förklarings dag
Matt. 17:1-8
Mark. 9:2-8

Luk. 9:28-36

Nionde söndagen efter pingst
Matt. 17:15-23
Matt. 7:13-14

Matt. 7:24-29

Tionde söndagen efter pingst
Luk. 16:1-9
Matt. 25:14-30

Luk. 12:42-48

Elfte söndagen efter pingst
Luk. 19:41-48
Luk. 4:23-30

Matt. 11:20-24

Tolfte söndagen efter pingst
Luk. 18:9-14
Matt. 21:28-32

Matt. 23:1-12


Trettonde söndagen efter pingst
Mark. 7:31-37
Matt. 12:33-37
Joh. 9.1-7,39-41
Fjortonde söndagen efter pingst
Luk. 10:25-37
Matt. 5:43-48

Mark. 12:41-44

Femtonde söndagen efter pingst
Luk. 17:11-19
Joh. 5:1-15

Matt. 11:25-30

Sextonde söndagen efter pingst
Matt. 6:25-34
Luk. 10:38-42

Matt. 6:19-24

Sjuttonde söndagen efter pingst
Luk. 7:11-16
Joh. 11:21-45

Joh. 5:19-21


Adertonde söndagen efter pingst

Luk. 14:1-6

Mark. 2:18-22

Mark. 7:5-13

Adertonde söndagen efter pingst, alternativ text

Mark. 2:23-28

Nittonde söndagen efter pingst
Matt. 22:34-40
Mark. 12:28-34

Joh. 13:31-35

Tjugonde söndagen efter pingst
Mark. 2:1-12
Joh. 9:24-38

Joh. 7:40-52

Tjugoförsta söndagen efter pingst
Matt. 22:1-14
Luk. 10:1-12

Joh. 13:16-20


Tjugoandra söndagen efter pingst eller reformationsdagen
Joh. 4:46-53
Matt. 16:1-4

Matt. 5:13-16

Tjugotredje söndagen efter pingst
Matt. 18:23-35
Matt. 18:15-22

Matt. 6:14-15

Tjugofjärde söndagen efter pingst
Matt. 22:15-22
Luk. 12:4-7

Matt.17:24-27

Tjugofemte söndagen efter pingst
Matt. 9:18-26
Joh. 6:37-40

Luk. 20:27-40

Tjugosjätte söndagen efter pingst
Matt. 24:1-14
Matt. 24:1-14
Matt. 24:1-14

Tjugosjätte söndagen efter pingst, alternativ text
Matt. 24:15-27
Matt. 24:15-27
Matt. 24:15-27
Uppbrottets söndag eller söndagen före domsöndagen
Matt. 25:1-13
Mark. 13:33-37

Matt. 24:36-44

Domsöndagen
Matt. 25:31-46
Matt. 25:31-46
Matt. 25:31-46

Domsöndagen, alternativ text

Joh.5:22-29 (ny)

Joh.5:22-29
Joh.5:22-29
Domsöndagen, alternativ text

Matt. 13:47-50

Matt. 13:47-50
Matt. 13:47-50

A: Vinterhalvåret: från advent till Kristi himmelsfärd
C: Rörliga helgdagar


Logosmappen