Textutläggningar

till andra årgångens texter
enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000

Juhani Martikainen 2002


Alla helgons dag: Matt. 5:1-12

1. När han nu såg folket, gick han upp på berget; och sedan han hade satt sig ned, trädde hans lärjungar fram till honom.
2. Då öppnade han sin mun och undervisade dem

Jesus riktar sin undervisning speciellt till lärjungarna, (Se även Luk. 12:1) vilket också framgår av verserna 11 och 12, dels för att det ingick i lärjungarnas skolning, och dels för att åt folket i gemen inte var givet att förstå himmelrikets hemligheter. Matt. 13:11.

och sade:
3. "Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.
Jes. 57:15. Luk. 6:20 f.

Det är en mänsklig och naturlig föreställning att lyckan består i att man likt farisén i templet tror på sig själv och är nöjd med sig själv. Men Jesus deklarerar att sanningen är den rakt motsatta. Inte de som är uppfyllda av sin egen andliga förträfflighet är saliga, utan de som är otillfredsställda med sig själv och sina andliga prestationer. Dessa är saliga - inte i själva otillfredsställelsen, utan av den orsaken att de har rum i sina hjärtan för himmelriket.

Fattiga i anden är de som känner sin oförmåga i andliga ting, sin brist på rättfärdighet och sin till synd benägna natur. Dessa tar med glädje emot himmelriket, vilket ersätter all deras brist i överflödande mått.

4. Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
Ps. 126:5 f. Jes. 61:2

Här avses underförstått detsamma som i föregående vers uttryckes med 'i anden' d.v.s. inte besvikelser över jordiska ting utan sorg över synden, sorgen över att ha tänkt, talat eller handlat illa gentemot Gud och människor. Eftersom det är Gud själv som genom sin Ande har uppväckt syndasorgen i dessa människors hjärtan, ska han också ge dem evangeliets tröst.

5. Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.
Ps. 37:11.

Här är det inte fråga om ett stilla och försynt leverne i världen. Varken de som strävar i det tysta eller de som slår sig fram med våld kommer att besitta jorden. Nej, det är fråga om ett andligt saktmod.

Också i denna vers underförstås nämligen orden 'i anden'. Det är fråga om de människor som inte kämpar för sin egenrättfärdighet och som inte bekämpar Jesu sanna lärjungar. Dessa andligen saktmodiga är eller blir jordens verkliga herrar genom sina böner och den domsmakt ifråga om andliga ting som Jesus ger dem. Matt. 19:28.

I jordisk mening är de andligen saktmodiga ofta inte alls saktmodigare än världens barn, eftersom också de är behäftade med det mänskliga syndafördärvet och långt ifrån alltid förmår behärska sig. Men de känner sin brist och har i den kännedomen sitt andliga saktmod.

6. Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.
Jes. 55:1 f. Joh. 6:35.

Människan kämpar av naturen efter att vinna sin egen rättfärdighet och dövar sitt samvete så att hon känner en viss tillfredsställelse med sig själv. Men detta är självbedrägeri och inget saligt tillstånd.

Den insikt om människans andliga belägenhet, som Guds Ande ger, ger en hunger och törst efter rättfärdighet. Detta behov kommer sig av relationen till Gud, i vilken Gud själv genom sin undervisning har försatt dessa människor. Han lämnar dem inte otillfredsställda, utan han ger dem evangeliet om Kristi rättfärdighet. Så länge de befinner sig i sin av synd behäftade jordiska kropp, är de ständigt otillfredsställda med sig själv, men de har samtidigt ständigt sin själs mättnad i Kristi rättfärdighet.

7. Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
Jak. 2:13.

Det är här inte fråga om en påklistrad barmhärtighet, utan om en hjärtats barmhärtighet. Efter syndafallet har ingen människa av naturen ett sådant barmhärtigt sinnelag. Denna brist visade sig tydligt hos fariséerna och de skriftlärda. Matt. 23:4.

Sant barmhärtiga är däremot de som har erfarit Guds barmhärtighet genom himmelrikets budskap, evangeliet om den oförtjänta nåden. Evangeliet självt åstadkommer den sanna barmhärtigheten i dessa människor. Den som verkligen anammar Guds barmhärtighet i sitt hjärta, kan inte annat än själv ha ett barmhärtigt sinnelag.

Dessa människor, i vilka Gud genom evangeliet har planterat barmhärtigheten, är också oavbrutet till evig tid föremål för Guds barmhärtighet - genom samma evangelium. Eller förenklat: De som tar emot Guds ord, de både har och får vad ordet lovar.

Visserligen finns ännu också det gamla adamssinnet kvar hos dem, vilket under jordelivet är en källa till ständig kamp. Rom. 7:24.

8. Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
Ps. 11:7, 24:4. 1 Kor. 13:12. Hebr. 12:14. 1 Joh. 3:2.

Det är en vanlig uppfattning, att människan innerst är god. Men 'ingen är god utom Gud allena'. Mark. 10:18. Alla människor har efter syndafallet orena hjärtan, (Matt. 15:19. Rom. 3:10 f.) och kan som sådana varken själva se Gud eller bestå inför hans blick.

Genom Kristi återlösningsverk äger vi dock en renhet som tillräknas oss av nåd och som ges oss personligen i dopet. De som inte förkastar detta evangelium utan tror det, de är genom evangeliet renhjärtade. Dessa ser redan under jordelivet Guds ansikte, vilket är Jesus Kristus och evangeliet om honom.

9. Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.

Det grekiska ordet kan översättas med både 'hållande fred' (fridsam) och 'fridsstiftande'.

Med fridsam avses inte ett stilla och lugnande umgängessätt eller fredsmäklande i allmänhet och i synnerhet inte en fridsamhet, som yttrar sig i vänskap med dem som motarbetar Gud och hans rike. Jesus säger klart att budskapet, som han själv och hans lärjungar i världen bär med sig, väcker strid. Matt. 10:34. Luk. 14:26.

Den frid och fred som avses är den som evangeliet åstadkommer i en människas hjärta i hennes förhållande till Gud. Den som har denna frid är fridsam i det att han har upphört att strida mot Gud och hans ord. Och som följd därav är han fridsam också mot andra Jesu lärjungar.

Ordet 'fridsstiftande', som används av SK1997, passar också väl såtillvida att de som har Guds frid genom evangelium i sitt hjärta, besjälas av en önskan att få föra ut samma Guds frid till andra.

T.o.m. uttrycket 'skapar fred', som används av SF1998, fungerar i sammanhanget. Därmed avses den fred gentemot Gud som evangeliet åstadkommer i människohjärtat, inte en fred från Guds sida. Gud håller redan fred med oss p.g.a. Sonens ställföreträdande lidande.

10. Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.
1 Petr. 3:14.

'För rättfärdighets skull' är synonymt med 'för min skull' i följande vers.

Det är således fråga om Jesu rättfärdighet, som skänkes åt oss av nåd. Hela tron och kristendomen finns sammanfattad i denna lära. Läran om den oförtjänta rättfärdigheten gillas inte av de många skenkristna som hellre försöker åstadkomma sin egen gärningsrättfärdighet. Dessa gör allt för att bekämpa Jesu sanna lärjungar, vilka genom förföljelsen dock inte förlorar någonting av värde, eftersom de har sitt hjärtas skatter i himmelriket, och Gud färhärligar sig själv med sin makt genom lidandet.

11. Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.
1 Petr. 4:14.
12. Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.
Matt. 23:34. Apg. 5:41, 7:52. 2 Kor. 4:17. 1 Petr. 1:4.

Ersättningen för Kristuslidandena finns och erhålles i himmelen i fullt mått, men den ges också så att man redan under jordelivet får smaka dess sötma för att få tröst och styrka i kampen. Mark. 10:29,30. Himmelen finns nämligen inte bara bortom tiden utan finns också genom tron i varje lärjunges hjärta. Ersättningen som dessa får för sina lidanden är obeskrivligt stor och härlig, vida större än alla utståndna lidanden tillsammans. Rom. 8:18.


Matt. 5:1-12 (SF1998)

1 När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 2 Då började han tala och undervisa dem:

3 "Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

4 Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.

5 Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.

6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.

7 Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.

8 Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.

9 Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.

10 Saliga är de som blir förföljda förrättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

 

 

Innehåll | Förkortningar