Textutläggningar

till första årgångens texter
enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000

Juhani Martikainen 2003


Självständighetsdagen
Välsigna och bevara vårt land
Alternativ text Matt. 20:25-28

 

Två av Jesu lärjungar hade av oförstånd begärt att få sitta på var sin sida om Jesus i hans rike. Med anledning av det undervisar Jesus hela lärjungagruppen om skillnaden mellan förhållandena i världen och förhållandena i Guds rike ifråga om rangordning mellan deras medborgare.

25. Då kallade Jesus dem till sig och sade: "I veten, att furstarna uppträda mot sina folk såsom herrar och att de mäktige låta folken känna sin myndighet.

Jesus säger inte att detta är fel. Den världsliga överheten är given av Gud för den yttre ordningens skull. En myndighet, som inte bland ogudaktiga människor låter höra sin röst på ett sätt som de förstår, kan inte fungera.

26. Så är det icke bland eder;

Om lärjungarna hade varit i världslig myndighetsställning skulle också de haft att uppträda på ett världsligt sätt. Men världens rangordningssystem är inte tillämpligt i Guds rike. I lärjungarnas uppgift att vara vittnen för evangeliet måste de själva leva i evangeliets lära och anda, vilken är den rakt motsatta till världens.

utan den som vill bliva störst bland eder, han vare de andras tjänare,
Matt. 23:11. Mark. 9:35. 1 Kor. 9:19.

27. och den som vill vara främst bland eder, han vare de andras dräng,

Också i Guds rike får man sträva till att vara stor och främst - men där blir det fråga om något helt annat än i världen. I Guds rike strävar man efter storhet i kärlek och tjänande sinnelag.

Ett sådant sinnelag kan emellertid ingen människa ta sig. Det är en frukt av evangeliet, och genom evangeliet uppmuntrar och sporrar Guds Ande fortsättningsvis den kristne till ett sådant osjälviskt tjänande. Närmare bestämt är budskapet om syndernas förlåtelse i Kristi blod kraftkällan till den kristnes tjänande. 'Den som har fått mycket förlåtet, älskar ock mycket.'

För Kristi nåds och kärleks skull älskar den kristne i första hand Kristus själv, i andra hand också alla Jesu egna som han har särskild vård om, och i sista hand älskar den kristne också alla människor, eftersom Kristus har älskat dem alla intill döden på korset.

28. likasom Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många."
Joh. 13:14. Ef. 1:7. Fil. 2:7. 1 Tim. 2:6. Tit. 2:14. 1 Petr. 1:18 f.

Kristi tjänande är föredömligt för hans lärjungar i flera avseenden.

Jesus var underdånig sina jordiska föräldrar så länge han var i deras vård. Men allt hans tjänande syftade till människornas frälsning för evigheten. På motsvarande sätt bör hans egna som människor bland människor betjäna andra för det timliga och försvinnande goda, men som Jesu vittne i världen ska de samtidigt tjäna med evangeliet i både ord och gärning med tanke på det som är evigt och bestående. Ingetdera ska underlåtas eller försummas, men evighetsperspektivet ska styra allt deras handlande.

För att vinna sitt syfte att frälsa världen från dess synder, skydde Jesus ingen uppoffring. Ingenting var för svårt och tungt när det gällde att frälsa dem som han älskade - och dem som Fadern älskade. Vi får i vår tur ha denna Guds kärlek för våra ögon och hämta kraft ur den, så att vi i vår gärning inte är bara meningslöst 'skrällande cymbaler'.

Det är också viktigt att notera, att Jesus inte tjänade människornas köttsliga vilja alltefter som människorna efter sitt förnuft ville styra hans handlande. Människans vilja är av naturen ond och hennes tankar är långt ifrån Guds tankar.

Likaså ska inte heller hans lärjungar vara underdåninga på det sättet att de låter sitt tjänande styras av vare sig sitt eget eller någon annans köttsliga sinne, utan de ska betjäna varandra på det sätt som Guds Ande inger dem att tjäna, så att allt blir till uppbyggelse.

 

Sammanfattning

Texten behandlar tjänandet, men inte ett sådant jordiskt tjänande som man associerar med en nationaldags innehåll. Jesus undervisar här i stället om Guds rikes tjänandeordning som en direkt motsats till världens ordning.

I världen är de stora och mäktiga som har makt att låta sig bli betjänade av andra. Men i Guds rike är den stor som är liten i sig själv och tjänar andra. Den är stor som är så hjälplöst svag, att Kristi nåd kan komma till sin rätt. Människor som inser sin egen vanmakt p g a sin synd och som därför hoppas på Kristi nåd, de har genom en sådan insikt och erfarenhet av Kristi nåd fått ett rätt och andligt tjänarsinne.

Aposteln Paulus är ett sådant exempel. Han såg på sig själv som 'den störste bland syndare' och var genom sin svaghet helt beroende av Kristi nåd. Just därigenom kunde han vara till så stor tjänst för hela kristenheten.

Matt. 20:25-28 (SF 1998)

 

 

25. Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem.

26. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare,

27. och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav.

28. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."*

_________________________

NOTER

28. många: Ett uttryck använt i anslutning till Jes 53:12 i betydelsen alla människor.

Innehåll | Förkortningar |