Textutläggningar

till första årgångens evangelitexter
enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000

Juhani Martikainen 2004


Marie bebådelsedag
Herrens tjänarinna
Luk. 1:26-38

 

26. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen, som hette Nasaret,

Galileen var en landsdel där det bodde många hedningar d v s icke-judar och var därför föraktad av judarna. Joh. 1:46. Gud handlar annorlunda än människor genom att utvälja och förbarma sig över det som för människor är föraktat och ringa. Galileen och Nasaret är symboliska för den i synd fallna världen, som Gud ville frälsa.

27. till en jungfru, som var trolovad med en man vid namn Josef, av Davids hus; och jungfruns namn var Maria.
Matt. 1:16,18.

Maria och Josef tillhörde dessa obetydliga och av judarna föraktade människor. Men de var båda av Davids släkt, [CS 1873] och Gud hade lovat att låta sin Son födas in i just Davids släkt. Joh. 7:42.

Likasom synden hade kommit över människosläktet via den första jungfrun Eva, så skulle nu frälsningen från synden komma via den andra jungfrun Maria. Djävulen hade sått sin onda sådd i Evas hjärta, men nu skulle Gud avla sin rättfärdige Son i Maria till att bota skadan av djävulens onda sådd.

28. Och ängeln kom in till henne

Ängeln kom till Maria, där hon befann sig innan Josef hade hämtat henne hem till sig.

och sade: "Hell dig, du högt benådade! Herren är med dig."

Maria var inte helig eller ren, som katoliker håller före, utan en syndare som andra människor. Därför behövde även hon benådas av Herren Gud. Det uppdrag som ängeln kom med åt henne var ett uttryck för Guds nåd.

29. Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning månde innebära.

Maria var inte van vid att bli föremål för sådan uppmärksamhet. Hon var en enkel flicka i sina föräldrars vård och hade aldrig varit med om stora uppdrag. Orden 'Herren är med dig' klingade i hennes öron som tecken på att något svårt väntade henne.

30. Då sade ängeln till henne: "Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud.

Att ängeln måste upprepa orden om Guds nåd åt Maria för att lugna henne, tyder på att Maria var medveten om inte bara sin ringhet utan också om sin syndfullhet inför Gud.

31. Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus.
Jes. 7:14. Matt. 1:21 f. Luk. 2:21.

32. Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron.
2 Sam. 7:12 f. Jes. 9:6 f.

33. Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara."
1 Krön. 17:14. Ps. 45:7. 89:37. Jer. 23:5. Dan. 2:44. 7:14,27. Mik. 4:7.

Ängeln citerar en central och återkommande profetia från gamla testamentets heliga skrifter. Det är möjligt att Maria kände igen orden, eftersom hon ganska snabbt uppfattade vad det var fråga om. Men hur skulle hon kunna bli gravid utan någon mans medverkan? Och hennes man Josef hade ännu inte hämtat henne från föräldrahemmet.

34. Då sade Maria till ängeln: "Huru skall detta ske? Jag vet ju icke av någon man."

35. Ängeln svarade och sade till henne: "Helig Ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall överskygga dig;
därför skall ock det heliga, som varder fött, kallas Guds Son.

Gud ska åstadkomma det genom sin helige Ande, vilket innebär att barnet som Maria ska föda är hans Son.

Det var mänskligt sett ett otroligt uppdrag som ängeln kom med. Varken Maria eller någon annan människa hade varit med om något sådant. För att Maria skulle kunna tro att det var sant, behövde ängeln nämna åt henne vad Gud hade gjort åt hennes släkting Elisabet.

36. Och se, jämväl din fränka Elisabet har blivit havande och skall föda en son nu på sin ålderdom; och detta är sjätte månaden för henne, som säges vara ofruktsam.

37. Ty för Gud kan intet vara omöjligt."
1 Mos. 18:14. Jer. 32:17. Matt. 19:26.

Efter att ha hört berättelsen om Elisabets havandeskap, trodde Maria på det som ängeln hade sagt om henne och om den son som hon skulle föda. (Luk. 1:45) I sitt svar till ängeln uttrycker hon sin glädje över att ha blivit upptagen till en Herrens tjänarinna. Hon såg ingen orsak att avsäga sig det uppdrag hon hade fått av honom.

38. Då sade Maria: "Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig, såsom du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

Därmed var ängelns uppdrag fullgjort.

 

Sammanfattning

Texten handlar inte, som dagens rubrik antyder, om Marias person, även om hon är med i sammanhanget högst påtagligt, utan om Guds människoblivande och omständigheter i samband därmed. Maria var bara föremål för Guds handlande genom hans Ande och ängeln Gabriel, och hon skulle antagligen ha tagit illa vid sig, om hon hade fått veta hur man framställer henne som dagens hjältinna framom Herren Gud och hans handlande.

Maria är visserligen en god förebild för oss - men inte genom någon sin renhet eller helighet eller villighet eller eget ansvarstagende, utan genom sin tro på Guds nåd och makt.
Vi bör likt Maria under medvetande om egen oförmåga, ringhet och syndfullhet sätta tro till Guds nåd och kraft och glädja oss över att få vara tagna i hans tjänst.

I enlighet med sina egna principer att ta sig an det ringa och föraktade utvalde Gud det hedniska Galileen och den lilla staden Nasaret till plats för sitt människoblivande - symboliskt med tanke på att han ville frälsa syndare och inte rättfärdiga.

Såsom jungfrun Eva befruktades med djävulens onda sådd, så befruktades nu jungfrun Maria med Guds rättfärdiga sådd till återställande av syndafallets skada. Genom den förste Adam kom synden in i världen, men genom den andre Adam, Kristus, kom rättfärdigheten åter över alla människor.

 

[En fråga som inställer sig med anledning av orden 'Gud skall giva honom hans fader Davids tron' är följande: Hur skulle Jesus kunna vara en efterträdare till David på hans tron, när David var kung i ett jordiskt rike och Jesus i ett himmelskt? Frågan besvaras inte i denna text.

Förklaringen finns i Davids dubbla konungaroll. Utom sitt jordiska konungaskap hade han också en andlig konungamakt genom tron gemensamt med allt Guds folk i kraft av Kristi seger på Golgata. Kristi seger gäller nämligen för alla tider och alla människor alltifrån den första på jorden. De som tror evangeliet, antingen som löfte under gamla förbundets tid eller som fullbordat, är ett folk av heliga präster och konungar. Upp. 1:6. Den andliga konungamakten är förmer än all jordisk makt, eftersom den har sin grund i förlåtelsen i Kristi fullbordade försoningsverk och är evigt bestående.

Jesus regerar över Jakobs hus, d v s riket av Guds utvalda, till evig tid. Det finns ingen motsättning eller konkurrensförhållande mellan Kristi maktutövande och de utvaldas. Luk. 22:29. Mera härom i samband med andra texter.]

Luk. 1:26-38 (SF1998)

 

 

26. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud

27. till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad* med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.

28. Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

29. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda.

30. Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud.

31. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.

32. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron.

33. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut."

34. Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig".

35. Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.

36. Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden.

37. Ty för Gud är ingenting omöjligt."

38. Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

_________________________

NOTER

27. trolovad: Trolovningen bland judar får inte förväxlas med den nutida förlovningen hos oss. Trolovningen ingicks enligt judisk sed offentligt, inför kvinnans och mannens föräldrar och hade rättslig giltighet. Den var bindande och innebar ingående av ett äktenskap. Äktenskapet fullbordades sedan genom bröllopsfesten och hemförandet av bruden.

Innehåll | Förkortningar |