28 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. - Matt. 1:21

Låt oss flitigt betrakta detta namn, och lägga märke till, att barnet heter Jesus och är en Frälsare, som hjälper ur det värsta och största elände, nämligen ur synden, och inte endast ur någon så ringa nöd och frestelse, som själva det lekamliga livet medför. Att vaka över sådant har Gud befallt åt världen, som har lagar och rättsväsende, för att de skall skydda sina undersåtar emot fienderna.

Men barnet Jesus vill hjälpa dig när ingen annan kan hjälpa, nämligen när synden kommer och vill anklaga oss och överlämna oss åt den eviga döden. - Men med undantag av den stunden, går det tyvärr så, att vi inte längtar eller efterfrågar denne Frälsare. Ty den som är frisk och har kistan full med pengar, han behöver inte Herren Jesus, när han vill köpa något. Han kan göra det med pengar.

Så är det också med andra timliga gåvor. Förnuft, vishet och makt kan hjälpa i många avseenden. Men när det är slut med detta timliga livet, och samvetet inför Guds dom inte kan förneka sina synder, och därför måste leva i ängslan och i fara för den eviga fördömelsen, då är det rätt tid för denne Frälsares Jesu hjälp. Ty då kan varken kejsare eller fader och moder eller läkare och lagklok, ja, varken änglar eller andra skapade varelser mera hjälpa. Var vill du då söka råd och hjälp? Ingenstans utom hos detta barn. Ty just för denna nöds skull har han kommit. Där vill han hjälpa alla, som känner nöd och söker hjälp hos honom.

Därför skall vi låta detta namn vara oss kärt och dyrbart, samt i alla frestelser hålla oss därvid, att Guds Son och vår Herre Kristus heter Jesus och är en Frälsare. Må Gud, all trösts Gud och barmhärtighetens Fader, dagligen föröka vår tro genom sin Son, Jesus Kristus, vår Frälsare, och evigt behålla oss i denna tro och förtröstan. Amen.


Logos-mappen