20 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med. - Luk. 12:22

Så djupt är otron rotad i oss, att vi alltid fruktar, att vi inte skall få vårt uppehälle. Därför vill vi på förhand veta, hur Gud skall kunna försörja oss. Vi vill ständigt se förrådshuset fullt med säd och pengar och vi vill sålunda binda Gud vid förrådshuset och kistan. Han vill dock vara fri och obunden såväl av det ena som det andra, både till tid, person och sätt. Låt honom därför sörja för, hur han skall kunna föda oss. Han skall nog finna säd och pengar, rätt tid och mått.

Därför skall du tänka så: Jag vill i dag arbeta och skall nog få se, att han ger, vad jag behöver. I morgon vill jag göra på samma sätt. Gör du så, visst skall du då få erfara, hur han försörjer dig utan all din omsorg. Kristus säger: "Gör er inte bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer." Det är som om han ville säga: Envar må arbeta den dag i dag är; i morgon vet han inte, om han lever. Lever han, så bör han dock arbeta, men lämna all omsorg åt Gud. Därför gör vi med vår omsorg ingenting annat än hindrar Gud och ligger honom i vägen.

Ha ingen omsorg! Men kommer något, som bekymrar er, så försök inte själva övervinna det onda utan lämna omsorgen ifrån er. Vänd er med bön och åkallan till Herren och bed honom om allt, vad ni skulle vilja uträtta med er omsorg, och bed att han skall uträtta det. Men den som vill lägga omsorgen på sig själv, han blandar sig själv i mycken jämmer och förlorar frid och fröjd i Gud. Därmed uträttar han ändå ingenting utan gräver endast i sanden och sjunker ned allt djupare däri.


 

Logos-mappen