2 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! - Matt. 3:3

Detta är nu att bereda väg för Kristus, det är Johannes' egentliga uppgift: att förödmjuka hela världen och betyga, att allesamman är syndare, förlorade, fördömda, hjälpbehövande och eländiga människor. Ingen människas liv, inga gärningar, inget kall kan vara och förefalla så heligt för oss, så skönt eller gott, att det inte är under fördömelsen om inte Kristus, Herren, bor, verkar, handlar och lever där. Så är det om inte han är allt och gör allt genom tron, så att vi allesamman behöver Kristus och av hjärtat önskar göra oss delaktiga av hans nåd.

Där det predikas, att alla människors levnadssätt och gärningar är ett intet, där är den rätta Johannesrösten i öknen och den kristna lärans rena och klara sanning. Så framhåller Paulus: "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud." Rom. 3:23. Detta är att rätt förödmjuka alla människor, att skära bort och tillintetgöra deras övermod. Det är då att i sanning göra stigarna jämna för Herren och bereda plats och rum för honom.


Logos-mappen