27 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. - Rom. 13:4

Världslig regering är en skugga och avbild av Kristi herravälde. Ty predikoämbetet ger oss som gåva evig rättfärdighet, evig frid och evigt liv. Men den världsliga regeringen upprätthåller timlig och förgänglig fred. Likväl är den en härlig, gudomlig ordning och en förträfflig gåva av Gud, som också har stiftat och insatt densamma och även vill hålla den vid makt som något man aldrig kan undvara.

Om inte den världsliga regeringen fanns, kunde människor aldrig hålla ut med varandra, den ene skulle förgöra den andre, som de oförnuftiga djuren gör. Överheten håller sin hand över vårt liv, så att inte vem som helst skall kunna dräpa det. Den håller sin hand över vars och ens hustru, för att inte vem som vill skall kunna misshandla och skända henne. Den håller sin hand över våra barn, så att inte någon skall kunna bortföra dem. Den skyddar våra hem och hus, så att ingen skall kunna bryta sig in och stjäla där. Den skyddar också våra åkrar, vår boskap och våra ägodelar, så ingen skall få angripa, stjäla eller göra skada.

Menar du inte, att om fåglar och andra djur kunde tala, skulle de säga, när de såg den borgerliga rättsordningen bland människor: "Kära människor, ni är inte människor utan idel gudaväsen i jämförelse med oss. Hur tryggt är ni inte i besittning av liv och allt annat. Vi är däremot ingen stund säkra för varandra i fråga om liv, boning och föda. Ve er otacksamhet, att ni inte ser, vilket härligt liv allas vår Gud gett er framom oss djur."


Logos-mappen