2 november

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Luk. 9:23.

Detta är de två huvudstyckena i en kristens liv: att försaka sig själv och att sedan ta korset på sig. Ty den sanna självförsakelsen består inte endast däri, att man överger gods och ägodelar, som munkarna menar. Kristus vill här först och främst söndertrampa ormens huvud, d.v.s. vår förtröstan på lagens rättfärdighet. Ty han vill, att vi skall avstå från allt eget, egen förmåga och egna gärningar.

Detta sker inte, så framt du inte även avstår från det bästa i dig, nämligen rättfärdigheten och visheten, och blir en syndare och dåre, därigenom att du tillskriver Kristus allena rättfärdigheten och visheten. En människa, som så ger upp hoppet om sin egen rättfärdighet måste nödvändigt genom Kristus finna nåd hos Gud.

Börja blott med denna första del av det kristna livet och försaka dig själv, d.v.s, straffa gärningsrättfärdigheten och bekänn trons rättfärdighet, så skall du också få bära korset, liksom Kristus burit det.


Logos-mappen