30 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Hebr. 1:3.

Här säger Herren, att han uppehåller allt. Bär han allt, så är han inte buren utan är höjd över allt annat, som Gud allena måste vara. Men att han bär allt betyder, att han försörjer och uppehåller allt. Allt är ju inte endast skapat genom honom utan allt äger också bestånd och hålls vid makt i honom, såsom Paulus säger, att allt består genom och i honom. Ett träffande ord använder han här, då han säger, att han "uppehåller" allt, Han driver, jagar och bullrar inte, han bär milt och stilla och låter allt skapat åtnjuta hans milda godhet, såsom det sägs i Vishetens bok: "Guds vishet räcker från den ena ändan till den andra med stor makt, och han regerar alla ting milt och ljuvligt", kap. 8:1, (Luthers övers.)

Meningen måste sålunda vara den, att Kristus bär allt genom sin makts ord, det vill säga genom sin makts verkande. Ty genom detta hans verkande uppehålls allt som något är och förmår, så att det inte är något eller förmår något av sig själv, utan endast genom kraften av Guds verkande. Här kan man sålunda inte skilja mellan kraften och ordet, utan ordet och kraften är ett. Alltså är det ett verksamt och kraftigt ord. Ordets väsen och natur är den kraft, som verkar i allt.


Logos-mappen