8 oktober

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

 

Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Joh. 3: 6.

Kött och ande får du inte förstå på det sättet, som om kött endast vore detsamma som okyskhet, och ande sådant, som rör sig i hjärtats innersta. Kött kallar Paulus liksom Kristus allt, som är fött av kött: hela människan med kropp och själ, med förnuft och alla sinnen, därför att allt detta i henne följer köttets böjelser.

Du bör alltså veta att kalla den för köttslig, som utan att äga nåden mycket diktar, predikar och pratar om höga, andliga ting, såsom du väl kan se av Gal. 5: 20, där aposteln talar om köttets gärningar, bland vilka också nämns kätteri och hat. Och i Rom. 8: 3 säger han, att lagen var försvagad genom köttet, vilket inte är sagt endast om okyskheten utan om alla synder, men framför allt om otron, vilken synd endast har samband med anden.

Å andra sidan kan du mycket väl kalla den för andlig, som sysslar med de mest utvärtes gärningar, såsom t.ex. Kristus, då han tvådde lärjungarnas fötter, och Petrus, då han for ut med båten och fiskade.

Alltså, kött är en människa, som i sitt sinne och sina gärningar lever för vad som tjänar köttets nytta och det timliga livet. Ande åter är den, som i sitt sinne och sina gärningar lever för vad som tjänar anden och det tillkommande livet.


Logos-mappen