12 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. - 1 Petr. 4:9-10

Gästvänlig kallas den som gärna ger husrum. Då till exempel apostlarna vandrade tillsammans omkring på landet och predikade och Herren sände sina lärjungar hit och dit, då måste den ena ge husrum åt den andra. Det borde ännu också vara så, att man skulle vandra omkring från den ena platsen till den andra och predika, från stad till stad, från hus till hus, och man borde inte stanna länge på varje plats. Då skulle man kunna se, var det finns någon svag, som borde hjälpas, var det finns någon fallen, som borde upprättas och så vidare.

Detta skall ske utan knot - så fordrar Petrus - så att ingen skall anse det för mycket. Även detta är kärlekens verk, som också det som sedan nämndes, att vi skall tjäna varandra. På vilket sätt? Med de Guds nådegåvor, som var och en har fått. Evangelium vill, att var och en skall vara den andres tjänare och på samma gång se till, att han förblir i den nådegåva, som han har fått, och som Gud har skänkt honom, i det stånd, till vilket han är kallad. Det är inte Guds vilja, att husbonden skall tjäna tjänaren, att tjänarinnan skall vara husmor och att fursten skall tjäna tiggaren, ty han vill inte göra överheten om intet. Men hans avsikt är, att den ene skall tjäna den andre i hjärtat på ett andligt sätt, om du också är en hög och stor herre, så skall du ändå använda din makt så att du därmed tjänar din nästa.

På detta sätt skall var och en anse sig själv för tjänare, sedan får nog husbonden förbli husbonde och ändå inte anse sig bättre än tjänaren. Således på det sättet, att han också gärna skulle vara tjänare, om Gud så skulle ha befallt, och på samma sätt i de andra stånden.


Logos-mappen