6 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger. - 1 Petr. 4:11

Den som har en ledande ställning i den kristna församlingen och vars ämbete och tjänst är att sörja för själarna, han skall inte göra som han vill och säga: Jag är ledaren, jag skall åtlydas, vad jag bestämmer, det skall vara bestämt.

Guds vilja är, att vi inte får göra något annat, än det som han befaller, så att det får vara hans verk och enligt hans ordning. Därför skall en biskop inte göra något med mindre han är övertygad om, att det är Gud som utför det, att det är enligt Guds ord och hans verk. Och detta av den orsaken, att vi inte skall hålla det som han gör för den kristna kyrkan för gyckelspel. Därför måste vi vara så övertygade om, att Gud talar och verkar i oss, så att vi i tro kan säga: Vad jag har talat och gjort, det har Gud talat och gjort, i den övertygelsen kan jag dö. Men om jag inte är säker på min sak, är min tro grundad på sanden och djävulen rycker mig med sig.

Här förbjuds således allvarligt att antaga någon biskops påbud, om det inte är så, att han är viss om att Gud gör vad han gör och kan säga: I denna sak har jag Guds ord och befallning. Där det inte är så, där skall man hålla honom för en lögnare. Ty Gud har bestämt, att vårt samvete skall vila endast på klippan.


Logos-mappen