24 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? - Ps. 130:3

Detta är summan, att vi av naturen alla föds som syndare, förblir syndare, lever och dör som syndare. Men detta är vår ära, välfärd och salighet, att vi genom evangelium har lärt känna och tro Guds barmhärtighet och Kristi förtjänst, genom vilken kunskap vi höjer oss upp över lagen och våra gärningar liksom till en annan värld, och med rätt tillförsikt kan säga till Gud: "O, käre Herre, vi kan inte tvista med dig eller gå till rätta med dig, vi vill inte inför dig ens tala om vår rättfärdighet eller synd, ty om du, Herre, vill tillräkna synden och inför rätta fråga oss, om vi är fromma och rättfärdiga, så skulle det vara ute med oss. Därför vill vi från denna domstol fly till din barmhärtighets stol och ta vår tillflykt till din godhet. Har vi gjort något gott så har det skett av din nåd. Vänd fördenskull till oss din gudomliga barmhärtighets ögon och inte din rättvisa och stränga rätts ögon. Ty om du skall tillräkna oss synden eller se på densamma, så blir ingen av oss salig."

Den som nu inte förlitar sig endast på att synden genom Kristi död är så borttagen, att Gud inte kan eller vill se vår synd, är utan tvivel förlorad. Ty i detta ord förehåller oss den heliga Skrift, nämligen att vårt liv endast är under syndernas förlåtelse och under Guds godhet, att vi sålunda inte skall veta av något annat än Kristi rättfärdighet, därför att Gud lovat oss att inte se till vår missgärning, när vi tror på hans käre Son Jesus Kristus.


Logos-mappen