22 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande. - Gal. 4:6

Den helige Ande sänds på två sätt. I den första församlingen sändes han uppenbart och i synlig gestalt. På det sättet sänkte han sig över Kristus vid Jordan i skepnad av en duva, över apostlarna och andra troende i skepnad av eldstungor. Det var nödvändigt i den första församlingen, vars grundval för de otrognas skull måste läggas genom synliga tecken, enligt Paulus i 1 Kor. 14:22: Så är tungomålstalen ett tecken, inte för dem som tror utan för de otroende. Men sedan kyrkan bildats och stadfästs genom dessa tecken,behövde inte detta synliga sändande av den helige Ande fortsätta.

Enligt det andra sättet sändes den helige Ande genom Ordet i de troendes hjärtan, som här sägs: Gud har sänt sin Sons Ande i våra hjärtan. Detta sändande sker utan synlig gestalt, nämligen då vi genom det talade Ordet får den eld och det ljus, varigenom vi blir andra, nya människor, och varigenom en ny syn på tingen, ett nytt sinne och nya rörelser uppstår hos oss. Denna förändring, denna nya åskådning är inte ett verk av det mänskliga förnuftet eller av några mänskliga krafter, utan den är den helige Andes gåva och verkan. Han kommer med det predikade Ordet, han renar hjärtan genom tron och föder nya rörelser hos oss.

Därför är det stor skillnad mellan oss och Ordets fiender och förvanskare. Genom Guds nåd kan vi ur Ordet bilda oss en säker uppfattning och ett säkert omdöme om hur Gud är sinnad mot oss, om alla lagar och läror, om. vårt liv och andra. Men utan Ordet kan man inte ha något säkert omdöme om någonting.


Logos-mappen