18 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. - Joh. 20:23

Kristus ger apostlarna och deras efterträdare inte endast makt och kraft att predika, han kallar och sänder dem inte endast för att i sitt rike utöva binde- och lösenycklarnas ämbete, utan han sänder dem också i hela den omfattning, som han är sänd av Fadern, och lägger sin uppståndelses kraft och verkan i apostlarnas och alla de predikanters mun, som har ämbetet och Ordet. Han underkastar dem synd och rättfärdighet, himmel och helvete, så att de kraftigt må antingen frisäga från synden eller belägga med synden, antingen upplåta eller tillsluta himlen. Det är likasom ville han säga: Jag sänder er inte endast i samma kraft,som Fadern sänt mig, utan jag ger er även fullkomlig makt, så att ni genom ert arbete och ord skall uträtta vad jag uträttat genom min sändning och mitt ämbete.

Detta är Kristi ämbete, och därtill är han sänd och kommen, att han skall förlossa människorna från syndens välde och djävulens rike. Han är sänd, inte att fördärva, utan att saliggöra vad som är förlorat och fördärvat. Efter honom och enligt hans förebild skall även apostlarna och deras efterträdare uträtta detsamma, nämligen att de genom ord och predikan skall borttaga synden, döden, helvetet och Guds vrede, samt frigöra människornas samveten och själar därifrån. Paulus kallar därför predikoämbetet ett ämbete, som predikar försoning (2 Kor. 5:18) och prisar Herren, att han givit honom makt till att uppbygga och inte till att nedriva. (2 Kor. 10:8)

Vidare tillhör det dem i deras ämbete, att de skall predika bättring och syndernas förlåtelse i Jesu Kristi namn, d.v.s. att de skall å ena sidan straffa världen, för synd, så att människorna erkänna sig vara syndare, och å andra sidan lära, hur de genom Kristus skall bli lösgjorda från alla sina synder.

Apostlar och ordets tjänare är därför tillsatta, att de skall hjälpa folket från synd till rättfärdighet, från död till evigt liv, från djävulens rike till Guds rike, från fördömelse till salighet.

Kristus själv ger denna befallning till Petrus, Johannes och alla apostlarna och deras efterkommande och säger: När en arm, eländig syndare kommer till er, med önskan att bli frigjord från sina synder, så ge honom detta vänliga tilltal: Broder eller syster, var vid gott mod, dina synder är dig förlåtna! - Den som nu hör dessa ord av er mun: Dig är dina synder förlåtna, och sätter tro till dem, honom är synderna förlåtna och han är rättfärdig inför Gud i himlen.


Logos-mappen