15 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ängeln sade till kvinnorna: "Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. - Matt. 28:5-6

Det är något stort, att de kära änglarna är de första budbärare, som bär det glada budskapet om att Kristus är uppstånden och inte mera finnes i graven. Ty hade Gud inte velat, att vi skulle trösta oss med hans uppståndelse, så skulle han inte ha låtit sina sändebud, de kära änglarna, säga oss något därom. Men eftersom änglarna sändes för att de skulle vara de första predikanter, som förkunnade Kristi uppståndelse, så är detta ett visst tecken, att Herren Kristus är uppstånden oss till godo och att det är Guds vilja, att vi skall finna tröst av och tro änglarnas predikan. ---

Att ängeln säger: "Var inte förskräckta", vill ju säga detsamma som om han sade: Varför är ni rädda? Kristus lever ju och är uppstånden från de döda. Därför är det tillåtet, att ni är glada, och ni skall inte alls sörja. Ty att Kristus lever, det betyder att han lever er till godo, att ni skall ha nytta av honom samt av honom skyddas och bevaras från all nöd.

I hela världen finnes inget, som skulle kunna förskräcka en kristen, som har Kristus till sin Herre. Inte kan synden förfära oss, ty vi vet, att Kristus har gjort tillräckligt för den, döden kan inte heller förskräcka, ty Kristus har övervunnit den, helvetet har han rivit sönder och fångat och bundit djävulen. Om nu världen är fientlig mot de kristna, anstiftar ont och förtrycker dem, vad skall man göra åt det? Det är ju endast ett timligt lidande, då vi däremot vet, att vi skall åtnjuta Kristi uppståndelse till evigt liv. Därför skall denna ängels predikan alltid leva och förbli bland de kristna: Var inte förskräckta, var frimodiga, tacka och lova Gud, Kristus är uppstånden, han är inte här.


Logos-mappen