9 April

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. - Joh. 19:34

Blodet, som flyter ut ur Herren Jesu sida, är vår återlösnings skatt, betalningen och tillfyllestgörelsen för våra synder. Ty genom sin oskyldiga pina och död och genom sitt heliga och dyra blod, som på korset blev utgjutet, har vår käre Herre Jesus Kristus betalt all vår skuld och förlossat oss från den eviga döden och fördömelsen, i vilken vi för våra synders skull befinner oss. Detta Kristi blod utlägger sig för oss och ropar oupphörligt för oss till Gud: Nåd, nåd! förlåt, förlåt! Fader, Fader! och förvärvar oss Guds nåd, syndernas förlåtelse, rättfärdighet och salighet.

Så ropar Jesu Kristi, vår ende medlares och förespråkares blod utan uppehåll, så att Gud Fader ser till detta sin älskade Sons ropande och förbön för oss och är oss arma, eländiga syndare nådig. Ty han kan inte se någon synd hos oss, fastän vi är fulla av synder, ja är idel synd. Han ser endast sin käre Sons, vår Herre Jesu Kristi, dyra blod, med vilket vi är bestänkta. Ty detta blod är den gyllene nådeklädnad med vilken vi är beklädda och i den framträder vi inför Gud, så att han inte kan eller vill anse annat än att vi är som hans ende Son själv, fulla av rättfärdighet, helighet och oskuld.

Kristi blod har en sådan kraft, att det frisäger, tvår och renar från all synd och missgärning, så att den som med detta blod är bestänkt och beklädd, vågar säkert och frimodigt träda inför Gud, anropa honom samt med visshet och utan tvivel hoppas, att han blir hörd, som Paulus säger: I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Ef. 3:12. Ja, han inte endast vågar träda fram till Gud, anropa honom och hoppas allt gott av honom, utan han vågar berömma sig av, att han är Guds barn, som alla fiender och vedersakare, ja, ingen varelse kan göra någon skada, utan allt måste vara honom underkastat.


Logos-mappen