8 Mars

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. - Ps. 107:20

Frågar du nu: Vilket är då det Ordet, som ger en sådan nåd, och på vilket sätt skall jag använda det? Svar: Det är inget annat, än den predikan om Kristus, som evangelium förkunnar. Den predikan skall vara och är så beskaffad, att du där hör din Gud tala till dig, hur hela ditt liv och alla dina gärningar är ett intet för Gud, och att du med allt, som är i dig måste evigt förgås. När du nu tror detta rätt, såsom din skyldighet är, så nödgas du förtvivla om dig själv och bekänna, att Hoseas ord är sanning: Det är ditt fördärv, Israel att du är emot mig, din hjälp.

- Men för att du må komma ut från dig själv, det är från din ofärd, så framställer han för dig sin käre Son, Jesus Kristus. Genom sitt levande, tröstefulla ord låter han säga dig, att du med fast tro skall sluta dig till honom och med friskt mod förtrösta på honom. Så skall, för din tros skull, alla dina synder förlåtas dig, allt ditt fördärv övervinnas, och du skall vara rättfärdig, verkligen tillfreds, from, såsom den som uppfyllt alla bud, och i alla hänseenden fri, såsom den helige Paulus säger, Rom. 1: "Den rättfärdige skall leva av tro". Och Rom. 10: "Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror".


Logos-mappen